Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 86-12 om merudgifter - benzinudgifter - kørselsgodtgørelse - fradrag - beregning

Resume:

Den kørselsgodtgørelse, som ansøgeren fik udbetalt i forbindelse med møder i byråd, nævn, foreninger mv., skulle ikkefratrækkes i de bevilgede merudgifter til benzin.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren havde fået bevilget en særlig stor og driftsmæssig dyr bil på grund af sin funktionsnedsættelse, og at de merudgifter, som han fik dækket efter serviceloven, alene var de udgifter, som skyldtes, at hans bil brændstofmæssigt var dyrere at køre i end andre biler.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at den udbetalte kørselsgodtgørelse ved møder i nævn og foreninger mv. alene dækkede udgifter til kørsel i en almindelig bil.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 100

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om afklaring af om det forhold, at der ydes kørselsgodtgørelse for mødeaktiviteter andet sted fra, påvirker beregningen af merudgiftsydelsen til kørsel.

Resultatet er

• Kommunen var ikke berettiget til at fratrække kørselsgodtgørelse fra møder i råd, handicaporganisationer, foreninger og lignende i NNs merudgifter til benzin.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at udbetalt kørselsgodtgørelse fra møder i råd, handicaporganisationer, foreninger og lignende ikke skal fratrækkes i NNs skønsmæssigt fastsatte merudgifter til benzin.

Efter servicelovens § 100 ydes der hjælp til dækning af nødvendige, sandsynliggjorte merudgifter, som er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Vi har lagt vægt på, at NN som følge af sin nedsatte funktionsevne har fået bevilget en særlig stor og driftsmæssig dyr bil.

Vi har endvidere lagt vægt på, at NN som merudgifter ved befordring alene får dækket de udgifter, som skyldes at denne bil brændstofmæssigt er dyrere at køre i end andre biler.

Vi har endelig lagt vægt på, at kørselsgodtgørelse fra møder i råd, handicaporganisationer, foreninger og lignende dækker udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Kørselsgodtgørelse tager udgangspunkt i en almindelig bil. Kørselsgodtgørelse dækker således ikke de udgifter, som NN har, fordi hans bil brændstofmæssigt er dyrere at køre i, da han som følge af sin nedsatte funktionsevne skal køre i en større bil.

Da de merudgifter NN får udbetalt til befordring alene skyldes, at bilen er dyrere at køre i, vil han fortsat have ret til disse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 24. februar 2011

• Klagen til Ankestyrelsen af 15. marts 2011

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunen vurderede, at der skulle ske et fradrag for sparede udgifter på transport på i alt 6,769,76 kr., da han havde modtaget kørselsgodtgørelse på dette beløb fra møderne i handicaporganisationer, i Z og nævn i Statsforvaltningen Y i perioden november 2007 til august 2008.

Ved afgørelse af 24. februar 2011 meddelte nævnet, at kommunen ikke var berettiget til at fratrække kørselsgodtgørelse fra møder i handicaporganisationer, foreninger og lign. i de skønsmæssigt fastsatte merudgifter til benzin.

Nævnet hjemviste sagen til kommunen til fornyet beregning af merudgifterne.

Nævnet vurderede, at han, hvis de omhandlede kørselsgodtgørelser blev fratrukket de skønsmæssigt fastsatte merudgifter til benzin ikke fik dækket sine reelle merudgifter ved befordring.

Nævnet vurderede endvidere, at han, hvis kørselsgodtgørelserne blev fratrukket, blev stillet ringere end ikke handicappede personer, der modtager samme kørselsgodtgørelser. Kørselsgodtgørelser skal dække samtlige omkostninger, inklusive almindeligt benzinforbrug, ved en normal bil. Som merudgifter får han alene dækket udgifter som skyldes, at bilen brændstofmæssigt er dyrere at køre i end andre biler

Nævnet fastholdt sin afgørelse med den givne begrundelse.

Nævnet vurderede, at det ikke kunne indgå i beregningen af hans merudgifter til befordring, at det afdragsfri lån til bilen nedskrives over 6 år, og at han havde afgiftsfritagelse for bilen.

Nævnet havde herved lagt vægt på, at denne begrundelse ikke var i overensstemmelse mes de principper, som Ankestyrelsen har fastsat for beregning af merudgifter ved befordring i hjælpemiddelbil.

Kommunen har klaget over nævnets afgørelse.

Nævnet har fastholdt sin afgørelse med den givne begrundelse

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 21.09.17, da den er erstattet af principafgørelse 70-17.