Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 87-12 om merudgifter - personkreds - blind - indgribende karakter - hjælpeforanstaltninger

Resume:

En person med øjensygdommen retinitis, som medførte, at han var praktisk blind, var ikke omfattet af den personkreds, der kunne få hjælp efter reglerne om merudgifter.

Der blev lagt vægt på, at personen var stort set selvhjulpen i hverdagen med de hjælpeforanstaltninger, han havde.

Funktionsnedsættelsen som følge af øjensygdommen havde derfor ikke konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 100

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse - § 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag. Sagen blev antaget til afklaring af spørgsmålet om, hvorvidt en person med øjensygdommen retinitis, som medfører social og praktisk blindhed, er omfattet af den personkreds, der kan få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens § 100.

Resultatet er

• Du er ikke omfattet af personkredsen, der kan få dækket nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100

Det betyder, at du ikke er berettiget til hjælp til dækning af eventuelle merudgifter, du måtte have som følge af din synsnedsættelse.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder efter en konkret og individuel vurdering af din livssituation, at du ikke har væsentlige funktionshæmmende følger af din synsnedsættelse, som har indgribende konsekvenser i den daglige tilværelse.

Vi har lagt vægt på, at du, på trods af din øjensygdom retinitis, som medfører, at du er praktisk blind, er stort set selvhjulpen i hverdagen med de hjælpeforanstaltninger, du har.

Det er indgået i vurdering, at du ifølge samtaleskemaet i sagen selv klarer personlig hygiejne og af- og påklædning. Du har en farvetester til tøjvalg. Du og din kæreste, som også er praktisk blind, kan selv lave mad og rydde op efter madlavning. Du kan selv holde dit hjem. Du kan dog ikke selv stå for vinduespudsning, vedligeholdelse af haven eller almindelig vedligeholdelse af din ejerbolig. Du kan ikke gøre indkøb på egen hånd, men du har en ledsagerordning via kommunen, som blandt andet kan ledsage dig under indkøb. Du får ellers bragt varer hjem én gang om ugen. Du benytter derudover din ledsagerordning, når du begiver dig ud til diverse aktiviteter.

Det er endvidere indgået i vurderingen, at du kommunikationsmæssigt anvender en computer, når du skal læse og skrive. Du kan ikke læse håndskrevne beskeder. Du arbejder fuldtid som bogholder. Dette er muligt blandt andet som følge af en personlig assistent tildelt af kommunen i 20 timer om ugen. Du kører efter aftale men en kollega til og fra arbejde. Kan det ikke lade sig gøre, tager du en taxa. Din transport foregår ellers med taxa, privatbil eller ifølge med din ledsager. Det er ikke umuligt for dig at anvende offentlig transport, men du fravælger det i hverdagen, da det ifølge dine oplysninger er forbundet med besværligheder, herunder længere tidsforbrug.

Vi er opmærksomme på, at du finder det svært ikke at kunne se andre personers ansigtsudtryk og du oplever det som indskrænkende ikke at kunne deltage i privatfester med ”tag selv bord”. Du har derudover oplyst, at du ikke kan deltage i en lang række aktiviteter med dine børn, som kræver syn, for eksempel spille fodbold. Derudover melder du ofte fra i forbindelse med firmarelaterede fritidsaktiviteter, og du fravælger en lang række arrangementer, fordi det enten er for dyrt eller er for besværligt at nå frem. Vi finder ikke, at disse forhold, ud fra en samlet helhedsvurdering af din funktionsnedsættelse kan føre til en ændret vurdering.

Din kommune har tidligere fundet dig omfattet af personkredsen i serviceloven § 100. Vi finder dog ud fra de ovenstående betragtninger, at der har været tale om forkert vurdering af betingelserne for at være omfattet af personkredsen efter servicelovens § 100. Der er derfor ikke grundlag for at opretholde hjælpen.

Ved vurderingen af, om en person er omfattet af servicelovens § 100 skal der foretages en helhedsvurdering ved bedømmelsen af funktionsnedsættelsen. Blandt de forhold, der skal indgå er: helbredsforhold, evnen til at færdes, evnen til at deltage i den almindelige husholdning, gå på indkøb, indgå i socialt samvær og fastholde et normalt aktivitetsniveau.

Vi bemærker, at kommunen og nævnet ikke i tilstrækkelig grad har begrundet, hvorfor du i forbindelse med den seneste vurdering af din sag, ikke længere anses for omfattet af personkredsen i servicelovens § 100. Der er mulighed for at foretage en ændret vurdering i forhold til tidligere. Myndigheden kan for eksempel have begået fejl, som har medført, at borgeren uden reelt at opfylde betingelserne er blevet betragtet som omfattet af personkredsen, og dermed uberettiget er blevet tilkendt merudgiftsydelser. Myndigheden er berettiget til at rette op på en sådan fejl. Der er dog et krav om en mere uddybende begrundelse for årsagen til den ændrede vurdering.

Vi finder dog, at kommunens og nævnets mangelfulde begrundelse ikke kan føre til ugyldighed af deres afgørelser. Vi har her lagt vægt på, at der er foretaget en korrekt vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt du er omfattet af personkredsen. Den mangelfulde begrundelse har derfor ikke haft betydning for afgørelsens resultat.

Bemærkninger til klagen

Du henvendte dig direkte til Folketingets Ombudsmand efter afgørelsen fra nævnet. Du har blandt andet anført, at både kommunen og nævnet har undladt at begrunde yderligere, hvorfor du ikke længere er berettiget til dækning af nødvendige merudgifter, når kommunen i en årrække netop har vurderet, at du var omfattet. Du har i den forbindelse henvist til, at din situation er forværret i forhold til tidligere, samt henvist til, at praksis ikke har ændret sig.

Vi er opmærksomme på dine bemærkninger, men de kan ikke føre til en ændret vurdering. Vi er enige med dig i, at hverken kommunen eller nævnet i tilstrækkelig grad har begrundet, hvorfor du ikke længere er berettiget til dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100. Der henvises til ovenstående begrundelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 28. april 2010

• Klagen til Folketingets Ombudsmand af 28. maj 2010

• Ombudsmandens brev af 2. september 2010 til nævnet

• Nævnets svar til ombudsmanden (udateret)

Det fremgår af sagen, at du siden 2005 havde modtaget merudgiftsydelser efter servicelovens § 100. I 2009 foretog din kommune en revision af din sag og ved afgørelse af 25. november 2005 meddelte kommunen dig, at du ikke længere var omfattet af personkredsen i bestemmelsen. Kommunen foretog en konkret vurdering af dine forhold og funktionsevne. Kommunen begrundede ikke nærmere, hvorfor der var foretaget en ændret vurdering i forhold til tidligere, men henviste til praksis udmeldt af Ankestyrelsen i Principafgørelserne C-48-06 og C-51-09.

Ved afgørelse af 28. april 2010 stadfæstede nævnet kommunens afgørelse. Nævnet foretog tillige en konkret vurdering af dine forhold og din funktionsevne og henviste derudover til, at den omstændighed, at du tidligere havde fået bevilget merudgiftsydelse, ikke kunne føre til et andet resultat.