Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 90-12 om revalideringsydelse - beregning - tilskadekomstpension - tjenestemænd

Resume:

Tilskadekomstpension (tjenestemandspension) medfører fradrag i revalideringsydelse i det omfang, pensionen sammen med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 58 og § 59

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 29. juni 2006 om, hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og regulerers m.v. efter § 59 i lov om aktiv socialpolitik - § 1 og § 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag, om løbende udbetaling af tilskadekomstpension skal fradrages i revalideringsydelse.

Resultatet er

• Løbende udbetaling af tilskadekomstpension skal modregnes i din revalideringsydelse i det omfang pensionen sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger din hidtidige arbejdsindtægt

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at afgørelsen af, om din revalideringsydelse skal nedsættes med indtægter fra din tilskadekomstpension, skal træffes efter lov om aktiv socialpolitik § 59.

Vi har lagt vægt på, at din tilskadekomstpension må anses som udbetaling fra en pensionsordning. Efter det oplyste udbetales pensionen med et beløb hver måned, og der er således tale om en løbende udbetaling.

Vi har lagt vægt på, at tilskadekomstpension udbetales efter lov om tjenestemandspension.

Vi henviser til ordlyden af § 59 i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra pensionsordninger.

Det betyder, at i det omfang din tilskadekomstpension og revalideringsydelsen overstiger din hidtidige indkomst, medfører tilskadekomstpensionen fradrag i revalideringsydelsen.

Din pension er fastsat på baggrund af reglerne i lov om tjenestemandspension og ikke efter § 7 i lov om erstatningsansvar eller § 24, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsskadesikring.

Kommunen skal derfor fastsætte din hidtidige indkomst efter principperne i § 24, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsskadesikring. Dog således at beregning af årslønnen, sker på baggrund af den samlede arbejdsfortjeneste i året forud for revalideringen påbegyndes.

Vi finder ikke, at tilskadekomstpension kan betragtes som en indtægt fra andet arbejde og dermed omfattet af § 58 i lov om aktiv socialpolitik frem for § 59, der direkte efter sin ordlyd omfatter pensionsordninger.

Bemærkninger til klagen

Du har i brev af 10. juli 2011 oplyst, at du har flere udgifter end tidligere på baggrund af din arbejdsskade. Du mener derfor, at du bør have udbetalt revalideringsydelse uden fradrag som kompensation.

Vi bemærker, at der ved beregning af fradrag i revalideringsydelsen ikke kan tages hensyn til revalidendens udgifter.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 11. maj 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 6. juni 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen traf afgørelse om fradrag i revalideringsydelsen.

Beskæftigelsesankenævnet fandt, at løbende udbetaling af tilskadekomstpension skal modregnes i revalideringsydelsen i det omfang denne indtægt sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægt.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at tilskadekomstpensionen er omfattet af § 59 i lov om aktiv social politik.

Revalidenden har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at tilskadekomstpensionen bør anses som en arbejdsindkomst, og at tilskadekomst efter revalidendens opfattelse ikke medfører fradrag i arbejdsløshedsdagpenge, og derfor heller ikke bør medføre fradrag i revalideringsydelsen. Revalidenden har tilføjet, at hun har ekstraudgifter på grund af følgerne af arbejdsskaden, som hun bør kompenseres for.

Beskæftigelsesankenævnet har ved revurderingen bemærket, at § 58 i lov om aktiv social politik vedrører indtægter for arbejde, som revalidenden har samtidig med revalideringen, hvorfor bestemmelsen ikke finder anvendelse på en tilskadekomstpension, der hidrører fra et tidligere arbejdsforhold.