Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 97-12 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende lidelser

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at retten til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne, som var tilkendt under revalidering, skulle fortsætte, selvom revalideringen blev afbrudt som følge af en konkurrerende ryglidelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var tale om en overskuelig afbrydelse af forventet seks måneders varighed, at der ikke var grund til at antage, at revalideringsforløbet ikke ville blive genoptaget efter afbrydelsen, samt at ryglidelsen ikke i sig selv havde en så alvorlig karakter, at den kunne antages at være årsag til hele erhvervsevnetabet på afgørelsestidspunktet.

Tilskadekomne pådrog sig ved en arbejdsskade en skade på højre knæ. Hun blev efterfølgende tilkendt revalidering. Tilskadekomne udviklede under forløbet en rygsygdom, som krævede operation og et genoptræningsforløb. Revalideringen blev i denne periode afbrudt, og forsikringsselskabet anførte, at retten til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne burde bortfalde i denne periode.

Denne Principafgørelse supplerer Principafgørelserne 166-11 og 167-11, som handler om situationer, hvor der på grund af konkurrerende helbredsmæssige forhold på afgørelsestidspunktet ikke kunne tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 - § 17

Afgørelse:

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af praksis i forhold til spørgsmålet om tab af erhvervsevne i situationer, hvor skadelidte på afgørelsestidspunktet midlertidigt er forhindret i tilbagevenden til arbejdsmarkedet på grund af en konkurrerende lidelse.

Resultatet er

• Du har ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne på 25 procent

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Vi tilslutter os Arbejdsskadestyrelsens beslutning om revision den 1. februar 2012.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at du som følge af arbejdsskaden har et midlertidigt erhvervsevnetab på skønsmæssigt 25 procent. Vi vurderer, at den midlertidige erstatning skal fortsætte i den periode, hvor din revalidering er midlertidigt afbrudt.

Der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har medført nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Der gives ikke erstatning, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 15 procent.

Det fremgår af sagens oplysninger, at du den 25. juni 2007 i forbindelse med dit arbejde som køkkenmedhjælper pådrog dig en skade på højre knæ. Du er tilkendt et varigt mén på 8 procent for smerter og konstant uro i knæet.

Du har efter skaden ikke kunne genoptage dit arbejde. Du blev tilkendt revalidering til en fireårig kontoruddannelse. Arbejdsskadestyrelsen har ved afgørelse af 4. januar 2010 fastsat en midlertidig erstatning på 25 procent. Din årsløn er fastsat til 274.000 kroner.

Vi vurderer, at arbejdsskaden har medført funktionsbegrænsninger overfor knæbelastende arbejde. Vi kan tilslutte os Arbejdsskadestyrelsens skøn over nedsættelsen af din erhvervsevne. Vi vurderer, at din revalidering er begrundet i arbejdsskadens følger.

Det fremgår videre af sagens oplysninger, at du i marts 2010 pådrog dig en privat rygskade. Du har efterfølgende haft gener fra ryggen, og du fik foretaget en stivgørende operation i juni 2011. Din revalidering blev derfor afbrudt, og du er overgået til sygedagpenge. Du skal i gang med et genoptræningsforløb med en forventet varighed på et halvt år. Du skal derefter i gang med den praktiske del af din kontoruddannelse, som udgør de sidste to år af uddannelsen.

Vi vurderer, at den midlertidige erstatning skal fortsætte, uanset at revalideringen er afbrudt på grund af en konkurrerende lidelse.

Vi har lagt vægt på, at der er tale om en midlertidig afbrydelse, hvorefter du forventes at genoptage din revalidering. Vi har videre lagt vægt på, at der på afgørelsestidspunktet ikke er grund til at antage, at der vil være tale om andet end en midlertidig afbrydelse af overskueligt omfang. Endelig har vi lagt vægt på, at ryglidelsen ikke har en sådan alvorlig selvstændig karakter, at ryglidelsen må antages at være eneste årsag til det foreliggende erhvervsevnetab.

Oplysningerne fremgår særligt af din besvarelse af spørgeskema dateret 8. juli 2011.

Bemærkninger til klagen

Forsikringsselskab AA har påklaget Arbejdsskadestyrelsens afgørelse og anført, at din revalidering midlertidigt er afbrudt på grund af din operation, som intet har med arbejdsskaden at gøre. Det anføres, at retten til midlertidig erstatning derfor bør bortfalde indtil revalideringen kan genoptages.

Vi bemærker, at det anførte er indgået i vores vurdering af sagen. Da der er tale om en midlertidig og overskuelig afbrydelse af revalideringen, har vi ikke fundet grundlag for at bringe den midlertidige erstatning til ophør. Vi henviser til ovenstående begrundelse.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 5. september 2011. Ved denne afgørelse fik du fortsat din midlertidige erstatning for tab af erhvervsevne på 25 procent.

• klagen til Ankestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.