Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 112-12 om opholdssted - Børn og unge - godkendelse - tilsyn - tilbagekaldelse - personalemæssige problemer - økonomiske forhold - utilstrækkelig ledelse - manglende uddannelse - juridisk enhed - Barnets reform

Resume:

Tilbagekaldelse af godkendelsen af et opholdssted

Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af et opholdssted for børn og unge, når kommunalbestyrelsen vurderer, at forholdene på anbringelsesstedet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget. Et opholdssted skal aktuelt og fremtidigt kunne leve op til opholdsstedets godkendelsesgrundlag.

Dette skyldes, at kommunerne skal kunne benytte opholdsstedet i forvisning om, at opholdsstedet både ved anbringelsen, men også fremover, kan imødekomme behovene hos de børn og unge, der får ophold på stedet.

Det er af afgørende betydning, at den hjælp og støtte, anbragte børn og unge modtager under anbringelsen, er kvalificeret og tilgodeser børnenes behov. Tilsynet skal fokusere på, om det konkrete anbringelsessted i tilstrækkeligt omfang har den pædagogik og de nødvendige kompetencer, der skal til for at støtte og udvikle den målgruppe, som stedet er godkendt til at modtage. Dette er fremhævet ved Barnets Reform.

Kommunalbestyrelsen skal vurdere opholdsstedet ud fra kriterier, der også står i formålsbestemmelsen for den særlige støtte til børn og unge. Kommunalbestyrelsen skal vurdere opholdsstedet ud fra den konkrete målgruppes behov. Det driftsorienterede tilsyn med anbringelsesstederne skal sikre, at opholdsstedet lever op til grundlaget for den godkendelse/aftale, der er indgået med kommunen.

Uoverskuelig økonomi, ustabile ledelsesforhold, manglende faglig styring og store personalemæssige problemer i form af personalemæssig uro, flytninger af personale, stor personalegennemstrømning og i den forbindelse problemer med at opretholde den normering, som et opholdssted er godkendt med, vil være faktorer, der kan begrunde en tilbagekaldelse af et opholdssteds godkendelse.

Problemer med de fysiske rammer for et opholdssted og med vedligeholdelse af stedet kan også indgå ved vurderingen af, om et opholdssted kan beholde godkendelsen.

Selvstændig juridisk enhed

Kommunalbestyrelsen skal godkende et opholdssted til bestemte målgrupper, og der skal godkendes budget for opholdsstedet. Et opholdssted er derfor en selvstændig juridisk enhed. Dette gælder også, når opholdsstedet drives sammen med andre opholdssteder under fælles ledelse, med mindre kommunalbestyrelsen har fraveget kravet om, at opholdsstedet er en selvstændig juridisk enhed med selvstændig økonomi.

For at fravige kravet om, at opholdsstedet er en selvstændig juridisk enhed med selvstændig økonomi, kræves det, at tilbuddet indgår i et andet privat botilbud, opholdssted eller behandlingstilbud, der er godkendt eller opfylder betingelserne for godkendelse. Desuden er det et krav, at det er fagligt velbegrundet, og at tilbuddet befinder sig på samme fysiske adresse eller i umiddelbar nærhed af et privat botilbud, opholdssted eller behandlingstilbud, der er godkendt eller opfylder betingelserne for godkendelse.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 148a, stk. 1, § 148a, stk. 2 og § 46

Bekendtgørelser:

Social- og integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud - § 12, 2, § 19, 1, § 20, § 21, 1, § 23, 1, § 23, 2 og § 24, 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om forhold, der kan begrunde tilbagekaldelse af et opholdssteds godkendelse.

Resultatet er

• A Kommune havde ret til at tilbagekalde godkendelsen

af 6 opholdssteder under A Børne- og Familiecenter

• Kommunens afgørelse var ikke behæftet med en habilitetsmangel

• De 6 opholdssteder under A Børne- og Familiecenter kan ikke betragtes som én juridisk enhed

Vi er således kommet til samme resultat som det sociale nævn i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om tilbagekaldelsen af

Ankestyrelsen vurderer, at A Kommune havde tilstrækkeligt grundlag for at tilbagekalde godkendelsen af de 6 opholdssteder under A Børne- og Familiecenter.

Årsagen til det er, at oplysningerne i sagen om de 6 opholdssteders pædagogiske, fysiske, ledelsesmæssige, personalemæssige og økonomiske rammer medførte stor tvivl om, hvorvidt opholdsstederne aktuelt og fremtidigt kunne leve op til opholdsstedernes godkendelsesgrundlag.

Der er herved taget hensyn til, at en godkendelse af et opholdssted skal sikre, at såvel den stedlige som andre kommuner kan benytte opholdsstedet i forvisning om, at det aktuelt og fremtidigt kan imødekomme udsatte børn og unges behov.

Vi henviser til, at en godkendelse af et opholdssted kan bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen vurderer, at forholdene på opholdsstedet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget.

Vi henviser desuden til, at med Barnets Reform, der trådte i kraft 1. januar 2011, er der fokus på øget kvalitet i det driftsorienterede tilsyn. Det fremgår af forarbejderne til Barnets reform, at det er af afgørende betydning, at den hjælp og støtte, anbragte børn og unge modtager under anbringelsen, er kvalificeret og tilgodeser børnenes behov.

Tilsynet skal fokusere på, om det konkrete anbringelsessted i tilstrækkeligt omfang har den pædagogik og de nødvendige kompetencer, der skal til for at støtte og udvikle den målgruppe, som stedet er godkendt til at modtage. Dette er fremhævet ved Barnets Reform.

Det følger ligeledes af Barnets Reform, at det konkrete opholdssted skal vurderes ud fra kriterier, der også anføres i formålsbestemmelsen for den særlige støtte til børn og unge. Det konkrete opholdssted skal vurderes ud fra den konkrete målgruppes behov.

Det driftsorienterede tilsyn med anbringelsesstederne skal sikre, at anbringelsesstederne lever op til grundlaget for den godkendelse/aftale, der er indgået med kommunen, herunder vedrørende forhold som personale, bygninger og økonomi.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at det om de 6 opholdssteders økonomiske forhold har været vanskeligt, for ikke at sige næsten umuligt, at få et overblik over det enkelte opholdssteders økonomi. Der er opbygget et tilgodehavende for opholdsstederne hos ejeren på 7, 7 millioner, og der er ikke overensstemmelse mellem budget og faktiske afholdte udgifter, blandt andet på uddannelsesprojekt, hvor der er brugt betydeligt mindre end budgetteret for 2009.

Vi henviser til revisionsrapport af 1. juni 2010 fra Revisionsfirmaet X om gennemgang af opholdsstedernes økonomi for 2008, referat af møde den 23. juni 2010 og notater af 1. november og 19. december 2010 fra kommunens økonomiske tilsyn om regnskab 2009 for opholdsstederne.

Vi har desuden lagt vægt på, at der på opholdstederne igennem en længere periode har været store personalemæssige problemer. Problemerne har bestået i personalemæssig uro, flytninger af personale, stor personalegennemstrømning og i denne forbindelse problemer med at opretholde den normering, som opholdsstederne er godkendt med. Der har været ustabile ledelsesforhold på de enkelte opholdssteder, og der er oplysninger om manglende supervision og manglende lydhørhed. Den uddannelsesmæssige oprustning, der blev aftalt i 2008/2009 har ikke holdt. Den faglige leder blev afskediget i april 2010, og et uddannelsesprojekt er ikke gennemført som aftalt.

Vi har endelig lagt vægt på, at der har været problemer med de fysiske rammer for opholdsstederne og med vedligeholdelse af stederne.

Vi henviser til kommunens opsummering fra 2010 om forholdene i 2007 - 2010, de foreliggende tilsynsrapporter for 2010 og tilbuddenes manglende opfyldelse af normeringskravene pr. december 2010, både i forhold til antal personale og spørgsmålet om tilstrækkelig uddannet personale. Vi henviser endvidere til udsagn fra forældre til børn på stedet, fra personale og fra de unge selv samt opsamling/afslutning af 19. december 2010 på regnskab 2009.

Begrundelsen for afgørelsen om habilitet

Vi vurderer, at kommunens afgørelse ikke var behæftet med en habilitetsmangel.

Årsagen til det er, at borgmesteren og formanden for udvalget for børn og unge samt den tilsynsførende i kommunen ikke af personlige grunde ses at have påvirket udfaldet af den trufne afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelserne.

Vi henviser til, at det ikke findes godtgjort, at borgmesteren og udvalgsformanden har været involveret i sagen forud for sagens afgørelse i januar 2011 ud over, hvad der følger af deres overordnede rolle som politisk ansvarlige for forvaltningen af området i kommunen. Det er således oplyst, at borgmesteren og udvalgsformanden først efterfølgende har været involveret i forhandlinger om at overtage opholdsstederne.

Vi henviser om den tilsynsførendes habilitet til, at det er oplyst, at den tilsynsførendes datter har arbejdet tidsbegrænset i virksomheden og ikke har arbejdet i de opholdssteder, som den tilsynsførende har ført tilsyn med.

Begrundelsen for afgørelsen om opholdsstederne som 6 juridiske enheder

Vi vurderer, at der er tale om, at de 6 opholdssteder ikke er én juridisk enhed.

Årsagen til det er, at de 6 opholdssteder er godkendt hver for sig til bestemte målgrupper, og der er godkendt budget for hvert opholdssted.

Efter Tilbudsportalbekendtgørelsens § 12, stk. 1, skal opholdsstedet være en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Efter bekendtgørelsens § 12, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen fravige kravet om selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Dette kræver, at tilbuddet indgår i et andet privat botilbud, opholdssted eller behandlingstilbud, der er godkendt eller opfylder betingelserne for godkendelse, at det er fagligt velbegrundet, og at tilbuddet befinder sig på samme fysiske adresse eller i umiddelbar nærhed af et privat botilbud, opholdssted eller behandlingstilbud, der er godkendt eller opfylder betingelserne for godkendelse.

Kommunalbestyrelsen godkender det samlede tilbud, hvilket ikke er sket i sagen. Det forhold, at stederne drives af en person, der har den overordnede ledelse, ses ikke at kunne medføre anden vurdering.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå, da Statsforvaltningen YY, Det Sociale Nævn, traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 15. april 2011

• Klagen til Ankestyrelsen af 12. maj 2011

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunen traf afgørelse om, at godkendelserne givet til NN for opholdsstederne Q, Z, W (xxxxx), R og S blev tilbagekaldt. Kommunen vurderede, at forholdene i opholdsstederne fortsat var væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlagene.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Nævnet vurderede, at kommunen havde haft et tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen af de 6 opholdssteder.

Nævnet lagde ved afgørelsen navnlig vægt på de beskrevne problemer med personalemæssig uro, flytninger af personale, stor personalegennemstrømning og i denne forbindelse problemer med at opretholde den normering, som havde ligget til grund for godkendelserne, således som disse problemer blandt andet var beskrevet i de mange rapporter fra tilsynsbesøg

I klagen til os blev det anført, at de omstændigheder, der gjorde sagen principiel blandt andet var, at der endnu ikke havde været behandlet lignende sager med lignende problemstillinger, hvorfor faste retningslinier på området ville være særdeles hensigtsmæssigt. Særligt spørgsmålet, om hvorvidt et opholdssted eller botilbud med flere enheder/afdelinger skulle betragtes som én eller flere juridiske enheder fandtes af principiel karakter.