Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 115-12 om hjemmetræning - SFO - visitation - folkeskoleloven - personkreds - dagtilbud - forsyningsforpligtelse

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Tilbud

Når et barn på grund af særlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om hjælp. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige tilbud efter serviceloven eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvist af forældrene i hjemmet.

Forældres ret til hjemmetræning gælder uafhængigt af et konkret tilbud

Hjemmetræningen kan være et alternativ til et konkret pasningstilbud, men det er ikke en betingelse for bevilling af hjemmetræning, at der er givet et bestemt tilbud. Det er tilstrækkeligt, at betingelserne for at anvise et sådant tilbud er opfyldt.

Afgørelsen betyder, at forældrene til et barn, som opfylder betingelserne for bevilling af hjemmetræning, kan vælge at hjemmetræne barnet, uanset om barnet konkret er visiteret til en SFO, til et dagtilbud, eller barnet endnu ikke er visiteret til et konkret tilbud.

Selve hjemmetræningen

Kommunalbestyrelsen skal godkende den konkrete hjemmetræning

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 - § 4, § 5, § 32 og § 36

Afgørelse:

Baggrund for at behandle sagen:

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, hvilken betydning det har for retten til hjemmetræning, at barnet er visiteret til et tilbud efter folkeskoleloven.

Reglerne:

Reglerne om kommunernes forsyningsforpligtelse findes i servicelovens §§ 4 - 5, hvorefter kommunalbestyrelsen skal sørge for de nødvendige tilbud efter Serviceloven og om muligheden for at etablere dag- og klubtilbud efter servicelovens § 32 og § 36.

Reglerne om retten til hjemmetræning findes i servicelovens § 32 stk. 1 og de nærmere betingelser om godkendelse, træningsmetoder og tilsyn står i stk. 6.

Andre principafgørelser:

Afgørelsen om hjemmetræning kan ses i sammenhæng med Principafgørelse 240-11 hvor det fastslås, at det er kommunen selv, der beslutter, om de vil opfylde deres pligt til at anvise et tilbud til børn med særlige behov ved at anvise til en SFO tilknyttet en specialskole eller i et særligt dagtilbud.

Når kommunerne har ret til at opfylde deres forsyningsforpligtelse ved brug af flere forskellige typer af tilbud, er det ikke typen af tilbud, der er afgørende for, om forældre har ret til at hjemmetræne.

240-11: Et barn, som gik i en SFO oprettet efter folkeskoleloven, kunne få fripladstilskud på 50 procent.

Ankestyrelsen fandt, at det var uden betydning for fripladstilskuddets størrelse, at der var tale om en SFO tilknyttet en specialskole. Det afgørende var, at SFO'en var oprettet efter bestemmelserne i folkeskoleloven.

Ankestyrelsen kunne ikke tilsidesætte kommunens beslutning om, at der var tale om en SFO efter folkeskoleloven og ikke et behandlingstilbud efter serviceloven.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag om afklaring af, hvilken betydning det har for retten til hjemmetræning efter servicelovens § 32, når barnet eller den unge er visiteret til et tilbud efter folkeskoleloven.

Resultatet er

I har ret til bevilling af hjemmetræning til jeres søn.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Kommunen vil kontakte jer.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at der kan bevilges hjemmetræning, selv om jeres søn er visiteret til et tilbud efter folkeskoleloven.

Vi har lagt vægt på, at hjælpen til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte, kan tilrettelægges i særlige tilbud. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Vi har vurderet, at det ikke kan stilles som særskilt betingelse for adgangen til at udføre hjælpen i hjemmet, at der er tale om et alternativ til et konkret tilbud. Det er tilstrækkeligt, at betingelserne for at anvise et sådant tilbud er opfyldt.

Det fremgår af lovforarbejderne, at lovgiver ønskede, at forældre og deres børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne fik ret til at blive mere aktivt inddraget i indsatsen for børnene. Som alternativ til hjælp og særlig støtte i bl.a. særlige dagtilbud, ønskede man, at forældrene fik ret til støtte til træning af barnet helt eller delvist i hjemmet efter dokumenterbare metoder og til specialundervisning og socialpædagogisk bistand.

Endvidere fremgår det af lovforarbejderne, at man foreslog, at § 32 blev ændret således, at det blev præciseret, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om hjælp og særlig støtte til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og at hjælpen kan tilrettelægges i særlige eller almindelige dagtilbud og klubtilbud eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller i hjemmet. Endvidere blev det foreslået, at kommunalbestyrelsen skulle godkende, at forældrene udfører hjælpen i hjemmet, hvis indehaveren af forældremyndigheden anmoder om det, og hvis barnets eller den unges behov kan imødekommes i hjemmet, og forældrene er i stand til at varetage opgaven.

Vi har lagt til grund, at jeres søn er omfattet af personkredsen i servicelovens § 32, at han har været gennem et forløb, hvor han er blevet udredt og visiteret til et offentligt tilbud, samt at der er tale om en træningsmetode, der er godkendt.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 25. februar 2011

Klagen til Ankestyrelsen af 21. marts 2011

Nævnets genvurdering

Brev fra jer af 28. juni 2011

Kommunen meddelte den 6. januar 2011, at den havde genbehandlet ansøgningen om hjemmetræning efter nævnets hjemvisning af sagen.

Kommunen fastholdt sit afslag på hjemmetræning med begrundelsen, at det fritidstilbud jeres søn var visiteret til henhørte under folkeskoleloven og ikke under servicelovens 32.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse. I havde ikke ret til bevilling af hjemmetræning til jeres søn.

Nævnet vurderede, at der ikke var hjemmel til at bevilge hjemmetræning, når jeres søn var visiteret til et tilbud efter folkeskoleloven.

Nævnet vurderede således, at det var dagtilbuddets lovgrundlag og ikke barnets funktionsniveau, der er afgørende for retten til hjemmetræning, selvom dette kan medføre, at bestemmelserne om hjemmetræning udhules i tilfælde, hvor kommunen ændrer tilbud fra at være oprettet efter servicelovens § 32 til i stedet at være oprettet efter folkeskoleloven.

Vedrørende den konkrete visitation af jeres søn fandt nævnet ikke grundlag for at pålægge kommunen at visitere ham til er andet tilbud.

Nævnet havde lagt vægt på at hjemmetræning i henhold til bestemmelsens ordlyd er et tilbud, som helt eller delvist alternativ til et særligt dagtilbud efter serviceloven eller dagtilbudsloven.

Nævnet lagde således vægt på oplysningerne om, at skolens fritidstilbud på nuværende tidspunkt er oprettet efter folkeskoleloven.

Nævnet var i den forbindelse opmærksom på, at jeres søns fritidstilbud på skolen blev overtaget af kommunen fra amtet i forbindelse med strukturreformen, og at der er uklarhed om, hvorvidt tilbuddet før strukturreformen henhørte under servicelovens § 32.

Vedrørende den konkrete visitation af jeres søn til skolen havde nævnet lagt vægt på oplysningerne om, at han trivedes i det nuværende tilbud.

I klagen har I henvist til, at lovgivningen er ny, og der ikke er truffet principafgørelser om målgruppen for § 32, om retten til hjemmetræning eller om konflikter mellem servicelovens og folkeskolelovens efter ændringen af servicelovens § 32 i 2008. I finder, at lovgiver ikke har taget stilling til eller forudset konflikten mellem lovene, eftersom det aldrig har været hensigten, at børn med vidtgående handicap kan visiteres til skolefritidsordninger.

Endvidere har I henvist til, at der er truffet modstridende afgørelser i flere nævn.

Endelig har I anført, at kommunen ikke opfylder sin forsyningsforpligtelse vedrørende særlige dagtilbud til børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Kommunen havde meddelt, at den ikke kunne tilbyde nogen skoleplacering med fritidstilbud efter serviceloven og dermed muliggøre hjemmetræning.

Nævnet fandt ved sin genvurdering den 4. juli 2011, at klagen ikke havde bragt nye oplysninger, som gav nævnet grundlag for at ændre afgørelsen.