Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 116-12 om arbejdsskade - personkreds - territorialprincippet - vandrende arbejdstager - EU/EØS

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Arbejdsskade under kamp for udenlandsk landshold

Ankestyrelsen fastslår, at de danske regler om arbejdsskadesikring ikke gælder, når en professionel sportsudøver med en dansk kontrakt kommer til skade under deltagelse på udenlandsk landshold.

Professionelle sportsudøvere

Når en dansk klub har indgået kontrakt med en sportsudøver, vil en skade under arbejdet for klubben være omfattet af arbejdsskadesikringen. Det gælder både når træningen og kampen foregår i Danmark og i udlandet.

Den sikringspligtige arbejdsgiver vil i disse tilfælde være den sportsklub, som har ansat sportsudøveren, og som har instruktionsbeføjelsen i det daglige arbejde.

Vandrende arbejdstagere

Udenlandske professionelle sportsudøvere, der har krydset landegrænser for at arbejde i Danmark, er således også omfattet af de danske regler, hvis de er ansat på kontrakt her i landet. Det er ligeledes et krav, at skaden er indtruffet under træning eller kamp for den danske klub.

De danske regler gælder ikke for skader, der opstår når den professionelle udenlandske sportsudøver deltager på sit nationale landshold.

Private kontrakter og aftaler

Vi fastslår, at reglerne i lovgivningen om arbejdsskader og de gældende forordninger har forrang i forhold til aftaler, som de nationale og internationale sportsforbund har indgået om, hvem der i givne situationer er sikringspligtig arbejdsgiver.

Forskel på professionelle og ungdomsspillere

Vores tidligere Principafgørelse 87-11 handler om en klubansat fodboldspiller, som kom til skade under en landsholdssamling. Han var blevet udtaget til træning med et ungdomslandshold, hvor han kom til skade. Vi pålagde i det tilfældde klubben sikringspligten.

Principafgørelse 87-11 er således udtryk for en undtagelse, som udspringer af, at der var tale om en ungdomsspiller, hvis landsholdsdeltagelse kan sidestilles med en uddannelse, mens udgangspunktet fortsat er, at det er den, der har den aktuelle instruktionsbeføjelse (og interesse) i arbejdet, som er den sikringspligtige arbejdsgiver.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 -

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

At fastslå, hvorvidt det er dansk lovgivning, der finder anvendelse på en skade, der er opstået under arbejde for en arbejdsgiver i et andet EU-medlemsland.

2. Reglerne

Udgangspunktet er ifølge arbejdsskadesikringslovens § 2, stk. 1, at en arbejdstager er omfattet af lovgivningen i det land, hvor vedkommende kommer til skade. Udgangspunktet kan fraviges, hvis tilskadekomne kan anses for udstationeret for en dansk virksomhed.

Der gælder således et territorialprincip i den danske lov om arbejdsskadesikring. Det betyder, at kun skader, der sker på dansk grund som udgangspunkt vil være omfattet af den danske lovgivning.

Ved siden af territorialprincippet i lov om arbejdsskadesikring gælder reglerne for vandrende arbejdstagere, som findes i EF-forordning 1408/71.

Herefter er en arbejdstager omfattet af den lovgivning, der gælder i det land, vedkommende udfører arbejde i. Dette gælder uafhængigt af, om man bor i en anden medlemsstat, eller om den virksomhed man arbejder for har hjemsted eller bopæl i en anden medlemsstat end den, man arbejder i. Det følger af artikel 13, stk. 2, litra a, i EF-forordning 1408/71, afsnit II om lovvalg.

Arbejdstageren er undtaget fra reglen i artikel 13, hvis vedkommende kan anses for udstationeret for en virksomhed, i hvilket tilfælde det vil være lovgivningen i arbejdsgiverens hjemland, der gælder. Det følger af artikel 14, stk. 1, litra a.

EF-forordning 1408/71 er nu afløst af Rådets forordning EOEF nr. 883 af 29. april 2004.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

87-11: I forbindelse med en skade under deltagelse i ungdomslandsholdssammenhæng var det den ansættende klub, der var sikringspligtig arbejdsgiver.

U-4-96: En cykelrytter som deltog på det danske cykellandshold måtte anses for frivillig og ikke antaget til at udføre arbejde for en arbejdsgiver.

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse i din sag om en arbejdsskade

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om, hvorvidt du i forbindelse med ulykken den 7. juni 2009 var omfattet af den personkreds, der er sikret efter arbejdsskadeloven.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, hvorvidt det er dansk lovgivning, der finder anvendelse på en skade, der er opstået under arbejde for en arbejdsgiver i et andet EU-medlemsland.

Resultatet er

• Du er ikke omfattet af den personkreds, som er sikret efter arbejdsskadeloven

Det betyder, at du ikke har ret til erstatning eller andre ydelser efter arbejdsskadeloven.

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, regler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Udgangspunktet er, at en arbejdstager er omfattet af lovgivningen i det land, hvor vedkommende kommer til skade, medmindre pågældende kan anses for udstationeret for en dansk virksomhed.

Der gælder således et territorialprincip i den danske arbejdsskadelov. Det betyder, at kun skader, der sker på dansk grund som udgangspunkt vil være omfattet af den danske lovgivning.

Ved siden af territorialprincippet i arbejdsskadeloven gælder reglerne for vandrende arbejdstagere, som findes i EU-forordning 1408/71.

Herefter er en arbejdstager omfattet af den lovgivning, der gælder i det land, vedkommende udfører arbejde i. Dette gælder uafhængigt af, om man bor i en anden medlemsstat, eller om den virksomhed, man arbejder for, har hjemsted eller bopæl i en anden medlemsstat end den, man arbejder i. Det følger af artikel 13, stk. 2, litra a, i EU-forordning 1408/71, afsnit II om lovvalg.

Arbejdstageren er undtaget fra reglen i artikel 13, hvis vedkommende kan anses for udstationeret for en virksomhed, i hvilket tilfælde det vil være lovgivningen i arbejdsgiverens hjemland, der gælder. Det følger af artikel 14, stk. 1, litra a.

Enhver person, der udfører arbejde for en arbejdsgiver her i landet, er berettiget efter loven.

Vi vurderer, at du på tidspunktet for ulykken udførte arbejde for B’s landshold og ikke A.

Vi har ved vurderingen lagt til grund, at du var ansat på kontrakt ved A, samt at du igennem denne kontrakt var forpligtet til at deltage i landsholdssamlinger, idet du ifølge kontraktens afsnit 7.3. ikke uden forudgående aftale måtte melde afbud til landsholdssamlinger. Vi har endvidere lagt til grund, at A ifølge kontraktens afsnit 7.2. var forpligtet til at frigive dig til deltagelse på B’s landshold, samt at du på skadestidspunktet spillede for B’s landshold.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du på skadestidspunktet var ansat ved A, men at det på skadestidspunktet var B’s landshold, der havde instruktionsbeføjelserne over dig. På skadestidspunktet var A eneste beføjelse, at de havde sanktionsmuligheder, såfremt du meldte afbud til landsholdssamlingen, idet klubben i øvrigt var forpligtet til at frigive dig til landsholdssamlingen. Herudover var det B’s landshold, der havde beføjelser i forhold til eksempelvis træningstidspunkter og kampdeltagelse. Det er i den forbindelse uden betydning, at der ikke forelå en kontrakt mellem dig og B’s landshold, idet der ikke kræves en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, for at der er tale om et antagelsesforhold.

Vi har sammenholdt sagen med vores principafgørelse 87-11, som omhandler en kontraktsansat U17-landsholdsspiller, som under træning med landsholdet pådrog sig en skade.

Vi vurderer, at det er et væsentligt moment i vurderingen af nytteværdien, at du på skadestidspunktet var professionel håndboldspiller. Der var i principafgørelsen 87-11 tale om en ungdomsspiller, som i forbindelse med deltagelse i landsholdssamlingen var i gang med en sportslig udvikling, der kan sidestilles med en uddannelse, og skadelidte udførte derfor ikke udførte arbejde for ungdomslandsholdet. Det var således i væsentlig grad i skadelidtes klubs interesse, at skadelidte deltog i samlingen, da klubben og fodboldspilleren havde gavn af den sportslige udvikling af skadelidte.

I modsætning hertil fungerede du på skadestidspunktet som professionel spiller på B’s landshold, og uagtet en vis sportslig interesse heri for A vurderer vi, at du på skadestidspunktet primært udførte arbejde for B’s landshold. På baggrund heraf finder vi, at principperne i afgørelsen 87-11 ikke skal udstrækkes til også at omfatte deltagelse i landsholdssammenhæng som professionel sportsudøver.

Vi har i afgørelsen lagt til grund, at du deltog på landsholdet som følge af et antagelsesforhold, og at du ikke deltog på frivillig basis. Sagen er derfor ikke sammenlignelig med Principafgørelsen U-4-96, idet denne afgørelse blandt andet fastslog, at frivillig deltagelse som professionel cykelrytter på det danske cykellandshold ikke indebar et antagelsesforhold, som kunne resultere i, at Dansk Cykel Union var sikringspligtig arbejdsgiver, og at skadelidte derfor ikke var omfattet af forsikringsdækningen.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen og kontrakten med A samt oplysningerne modtaget fra Spillerforeningen.

Bemærkninger til klagen

Spillerforeningen har påklaget afgørelsen med henvisning til, at de ønsker Ankestyrelsens stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt A var sikringspligtig arbejdsgiver på skadestidspunktet.

Spillerforeningen har i sit brev af 14. september bemærket, at du var ansat som spiller i A, at det forhold at skaden skete i landsholdsregi ikke bør have indflydelse på, at A er sikringspligtig arbejdsgiver, samt at du ifølge kontrakten er forpligtet til at deltage i landsholdssamlinger. Der henvises endvidere til IHF’s transferregulations, hvorefter A er forpligtet til at sørge for forsikringsdækning ved deltagelse i landsholdssammenhæng. Afslutningsvist henvises der til, at A har udfyldt og underskrevet anmeldelsen.

Spillerforeningen har efterfølgende i sit brev af 11. august 2010 på ny anført, at det følger af IHF’s transferregulations, at når en spiller er indkaldt til landsholdssamling, vil denne stadig være dækket af sin arbejdsgivende klub. Spillerforeningen har endvidere anført, at du var lønnet af A under alle aktiviteter med B’s landshold, at A har den primære interesse i deltagelsen på landsholdet, samt at det er A, der har anmeldt skaden.

Tryg har i sit brev af 20. september 2010 anført, at det aldrig har været IHF, der kan diktere, hvad der hører under dansk arbejdsskadelovgivning, samt at det forhold, at du fik løn fra A, ikke har noget at gøre med, hvem der havde råderetten og tilsynspligten på skadestidspunktet.

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vores vurdering af sagen. Vi bemærker, at IHF’s transferregulations er en privat aftale, og at der ikke er tale om en forskrift, der kan binde vurderingen af, hvem der er sikringspligtig arbejdsgiver. Derudover bemærkes det, at det ikke i sig selv er bestemmende for vurderingen af den sikringspligtige arbejdsgiver, hvem man modtager løn fra på skadestidspunktet. Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 23. november 2009. Ved denne afgørelse fastslog Arbejdsskadestyrelsen, at du ikke var omfattet af arbejdsskadesikringsloven

• klagen til Ankestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

• brev af 11. august 2011 fra Spillerforeningen

• brev af 20. september 2010 fra Tryg

• brev af 16. december 2010 fra Spillerforeningen vedlagt din kontrakt ved A

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.