Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 120-12 om mellemkommunal refusion - Tilbudsportalen - registrering - boform

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Mellemkommunal refusion vedrørende botilbud

Kommunalbestyrelsen skal sørge for at der er de nødvendige tilbud efter serviceloven. Kun tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, kan indgå i kommunalbestyrelsens forsyning.

En kommune har ikke ret til refusion for udgifter til en borgers ophold på et privatdrevet bosted, som ikke var optaget i Tilbudsportalen. Bostedet blev anset for omfattet af servicelovens § 110.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 4, stk. 2, § 14, stk. 2, § 107, § 108, § 109 og § 110

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 656 af 15. juni 2011 - § 9c

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Sagen er behandlet for at afklare, omen kommune havderet til refusion for en borgers ophold på et privatdrevet bosted, som ikke var registreret i Tilbudsportalen.

2. Reglerne

Lov om social service § 4, stk. 1, kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter denne lov (serviceloven).

Lov om social service § 14, stk. 2, kun tilbud, som er registreret i tilbudsportalen, kan indgå i kommunalbestyrelsens forsyning.

Lov om retssikkerhed og administration § 9 c, stk. 2, nr. 1, opholdskommunen har ret til refusion, når den tidligere kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at en person får ophold i boformer efter §§ 107- 110 og 192 i lov om social service.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

178-11:I denne Principafgørelse blev det fastslået, at en kommune kun må tilbyde en borger ophold på et længerevarende botilbud, som borgeren har ønsket efter fritvalgsreglerne, hvis tilbuddet er registreret på Tilbudsportalen.

Kasserede

Følgende principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

R-9-01: historisk, gælder ikke længere. R-9-01 blev truffet inden reglerne om Tilbudsportalen blev indført. Praksis er indarbejdet i den aktuelle Principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om B Kommunes ret til refusion fra A Kommune vedrørende det privatdrevne bosted P, som ikke er registreret i Tilbudsportalen.

Resultatet er

• B Kommune har ikke ret til refusion for NNs ophold på P

Det betyder, at A Kommune ikke skal betale refusion.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at en kommune alene efter servicelovens §§ 107-110 kan give tilbud om længerevarende ophold i boformer, som er registreret i Tilbudsportalen.

Vi har lagt vægt på, at det af servicelovens § 14, stk. 2, fremgår, at kun tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, kan indgå i kommunalbestyrelsens forsyning efter § 4, stk. 2. Yderligere har vi lagt vægt på bemærkninger til lovforslag nr. 38 fra 2004, hvor den nugældende § 14, stk. 2, om Tilbudsportalen, i serviceloven blev vedtaget. Det var hensigten, at registrering af et tilbud i Tilbudsportalen blev en betingelse for, at kommunen måtte anvende tilbuddet.

Vi vurderer, at der på denne baggrund ikke kan kræves refusion efter retssikkerhedslovens § 9c, stk. 2, til udgifter i forbindelse med ophold på bostedet P.

Vi lægger i den foreliggende sag til grund, at bostedet P er et forsorgshjem, som er omfattet af servicelovens 110. Ankestyrelsen finder således, at der ved ophold på bostedet P ikke er tale om en bolig, boform m.v. der træder i stedet for og kan sidestilles med boformer m.v. under nr. 1-4 efter retssikkerhedslovens § 9c, stk. 2, nr. 5.

I forhold til Principafgørelse R-9-01 skal vi bemærke, at afgørelsen primært giver vejledning om den refusionsmæssige betydning, således at betydningen af, at lederen på et privatdrevet forsorgshjem træffer beslutning om optagelse, kan sidestilles med en leders beslutning på et offentligt forsorgshjem. Henset til, at der efter afgørelsen er blevet truffet er kommet nye regler med krav om registrering i Tilbudsportalen finder vi, at R-9-01 ikke længere har vejledningsværdi, og at den kan give anledning til misforståelser.

Principafgørelse R-9-01 vil derfor blive ophævet.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 4. august 2012

• Klagen til Ankestyrelsen af 12. august 2012

• Nævnets genvurdering

A Kommune gav ved afgørelse af 12. oktober 2010 afslag på refusion til B Kommune, idet A Kommune ikke havde medvirket til, at NN havde taget ophold på bostedet P.

B Kommune klagede. Det blev anført, at bostedet P var at betragte som et tilbud, der kunne sidestilles med de boformer, der var nævnt i retssikkerhedslovens § 9a, stk. 1, nr. 1-6 og derfor var at betragte som omfattet af 9a, stk. 1, nr. 7.

Videre blev der henvist til Principafgørelse R-9-01.

Ved genvurdering fastholdt A Kommune afgørelsen, idet der blev henvist til, at bostedet P ikke fremgik af Tilbudsportalen som påkrævet, jf. servicelovens § 14, stk. 2.

Ved afgørelse af 4. august 2011 ændrede nævnet A Kommunes afgørelse, således at B Kommune havde ret til mellemkommunal refusion fra A Kommune.

Nævnet vurderede, at A Kommune som seneste opholdskommune var refusionspligtig, idet borgeren med offentlig medvirken havde taget ophold i en boform, der trådte i stedet for eller kunne sidestilles med de i retssikkerhedslovens § 9c, stk. 2, nr. 1-4 nævnte boliger og boformer.

Videre henviste nævnet til Principafgørelse R-9-01.

I anken fra A Kommune blev det anført, at bostedet P ikke var optaget på Servicestyrelsens Tilbudsportal. B Kommune havde oplyst, at kommunen ikke havde driftsaftale med bostedet P.

A Kommune fandt, at betingelserne for at yde mellemkommunal refusion ikke var til stede, da den konkrete private boform ikke var godkendt eller havde tilsyn, og heller ikke var optaget på Tilbudsportalen.

Der blev videre henvist til, at en betalende kommune alene kunne få statsrefusion for de boformer, der var registreret på Tilbudsportalen.

Ved genvurdering af 24. oktober 2011 fastholdt nævnet sin afgørelse.