Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 126-12 om kontanthjælp - efterlevelseshjælp - fradrag - tilbagebetaling

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Efterlevelseshjælp efter aktivloven skal ikke trækkes fra i kontanthjælpen.

Efterlevelseshjælp efter aktivlovens § 85 a er ligesom ydelserne i lovens kapitel 10 (§§ 81-85) ikke en indtægt i aktivlovens forstand, men derimod en engangsydelse, som efter loven gives til personer med særligt behov.

Reglerne om fradrag i kontanthjælp finder derfor hverken anvendelse i forhold til efterlevelseshjælp eller hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel 10.

Det har haft betydning for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs vurdering, at hjælpen er reguleret i samme lov, som regulerer retten til kontanthjælp, og er beregnet til særlige udgifter udover den løbende forsørgelse. Desuden har lovgivers hensigt med reglen om efterlevelseshjælp haft betydning.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 85a

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Sagen er behandletfor at afklare, om efterlevelseshjælp efter aktivlovens § 85 a er en indtægt, som skal fradrages i kontanthjælp.

2. Reglerne

§ 85 a fastslår, at kommunen efter ansøgning yder efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

Der er i lovreglen og i tilhørende bekendtgørelse om efterlevelseshjælp givet en række nærmere betingelser for hjælpen, bl.a. at efterlevelseshjælpen højst kan udgøre 10.000 kr., og ydes til efterlevende, hvis beregnede årsindtægt ikke overstiger 160.000 kr. Ved en beregnet årsindtægt over 160.000 kr. nedsættes hjælpen. Hjælpen bortfalder helt ved en årsindtægt, der overstiger 250.000 kr., jf. § 85 a, stk. 3.

Det fremgår af lovforarbejderne (lovforslag 137 99/00), at lovgiver ønskede at sikre såvel samlevende som gifte samlevende mulighed for efterlevelseshjælp, således også personer, der modtager efterløn eller er på kontanthjælp. Hidtil havde kun pensionister kunnet få efterlevelseshjælp. Med lovændringen kunne alle med en begrænset indtægt få efterlevelseshjælp.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser om præcis dette emne, men vi har en række Principafgørelser om betydningen af indtægter og formue for beregningen af kontanthjælp.

Praksis er efter disse afgørelser, at alle indtægter og formue som hovedregel har betydning for beregningen af kontanthjælp og medfører fradrag i kontanthjælpen, med mindre andet fremgår af reglerne.

Denne Principafgørelse er således en undtagelse fra hovedreglen.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af modtaget efterlevelseshjælp.

Resultatet er

• Der skal ikke ske fradrag i NNs kontanthjælp for det beløb, hun har modtaget i efterlevelseshjælp.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

På de næste sider kan I læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der ikke skal ske fradrag i NNs kontanthjælp for det beløb, hun har modtaget i efterlevelseshjælp.

Vi vurderer, at efterlevelseshjælp efter aktivlovens § 85a ikke er en indtægt i lovens forstand, men derimod en engangsydelse, som efter loven gives til personer med særligt behov. Reglerne om fradrag i kontanthjælp finder derfor ikke anvendelse.

Vi har lagt vægt på, at efterlevelseshjælp efter aktivlovens § 85a er en engangsydelse, ligesom ydelserne i lovens kapitel 10 (§§ 81-84). Engangsydelser er hjælp i særlige tilfælde, og regnes ikke som en indtægt, som kan medføre, at der skal ske fradrag i kontanthjælpen. Vi har lagt vægt på, at ydelserne er reguleret i samme lov, som regulerer retten til kontanthjælp, og er beregnet til særlige udgifter udover den løbende forsørgelse.

Vi har endvidere lagt vægt på lovgivers hensigt med indførelsen af § 85a om efterlevelseshjælp. Det fremgår af lovforarbejderne, at lovgiver ønskede at sikre såvel samlevende som gifte samlevende mulighed for efterlevelseshjælp, således også personer, der modtager efterløn eller er på kontanthjælp. Hidtil havde kun pensionister kunnet få efterlevelseshjælp. Med lovændringen kunne alle med en begrænset indtægt få efterlevelseshjælp.

Bemærkninger til klagen

A Kommune har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse og har anført, at der efter deres mening er tale om en indtægt, der skal modregnes i kontanthjælpen, da efterlevelseshjælp ikke er omfattet af undtagelserne i aktivlovens §§ 30-33. Endvidere henvises der til en anden sag, hvor kommunen tidligere har fået medhold af nævnet i en tilsvarende problemstilling.

Vi skal henvise til ovenstående afgørelse og begrundelsen og bemærke, at oplysningerne er indgået i vurderingen af sagen, men ikke har ført til et ændret resultat.

Vi bemærker, at nævnet har oplyst, at de har genoptaget den omtalte anden sag.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY traf afgørelse i sagen.

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 3. februar 2012.

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 14. februar 2012.

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering.

A Kommune traf afgørelse af 6.maj 2011 om, at borgeren i februar 2011 uretmæssigt har modtaget kontanthjælp, idet borgeren den 11. februar 2011 modtog efterlevelseshjælp på knap 10.000 kr. Borgeren har mod bedre vidende modtaget kontanthjælp, og burde have vidst, at hun ikke var berettiget til at modtage hjælpen. Hun skal derfor tilbagebetale et beløb svarende til det, hun har modtaget i efterlevelseshjælp.

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY traf afgørelse af 3. februar 2012, hvor de ændrede kommunens afgørelse, således at borgeren ikke skal tilbagebetale kontanthjælp til kommunen for februar 2011. Nævnet har lagt vægt på, at efterlevelseshjælp er en kontantydelse, som ikke indgår i beregningen af kontanthjælp. Målet med efterlevelseshjælpen ville forspildes, hvis hjælpen skulle fradrages i kontanthjælpen.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse og fastholdt, at der er tale om en indtægt, som efter aktivlovens § 30 skal modregnes i hjælpen, idet den ikke er omfattet af undtagelserne i §§ 31-33.

Kommunen henviser til en anden tilsvarende sag, hvor nævnet har stadfæstet kommunens afgørelse og henvist til indtægtsprincippet.

Nævnet fastholdt ved genvurderingen sin afgørelse og meddelte samtidig, at nævnet ville genoptage den tilsvarende sag, som kommunen henviste til i klagen.

Endvidere oplyser nævnet, at det fremgår af Socialministeriets hjemmeside, at efterlevelseshjælp ikke indgår i beregningen af kontanthjælp.