Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 127-12 om kontanthjælp - udmåling - beregning - indtægt - feriegodtgørelse

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Feriegodtgørelse er indtægt, som skal fratrækkes i kontanthjælpen

Hovedreglen er, at indtægter skal trækkes fra i kontanthjælpen.

Feriegodtgørelse er en indtægt, som skal fratrækkes i kontanthjælpen.

Feriegodtgørelse, der udbetales efter ferieårets afslutning, skal fratrækkes krone for krone

Feriegodtgørelse skal normalt trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Når feriepengene udbetales efter ferieårets afslutning, og der ikke holdes ferie på udbetalingstidspunktet, kan reglen i § 32 ikke anvendes, og den udbetalte feriegodtgørelse skal trækkes fra krone for krone.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 30 og § 32

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Behandlet for at afklare, om og hvordan der skal ske fradrag i kontanthjælp for feriegodtgørelse, der er udbetalt efter ferieårets afslutning.

2. Reglerne

§ 30 i lov om aktiv socialpolitikfastslår, at indtægter trækkes fra i hjælpen.

Det fremgår af § 32, at feriegodtgørelse efter ferielovgivningen trækkes fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan efter § 32 kun foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt der skal ske fradrag i kontanthjælpen for feriegodtgørelse, der er udbetalt efter ferieårets afslutning.

Resultatet er

• Der skal ske fradrag i kontanthjælpen for feriegodtgørelse, der er udbetalt efter ferieårets afslutning. Fradraget skal ske krone for krone og ikke for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der skal ske fradrag i din kontanthjælp for feriegodtgørelse, der er udbetalt efter ferieårets afslutning.

Du har modtaget kontanthjælp siden den 9. februar 2011. Du fik den 4. maj 2011 udbetalt feriegodtgørelse for ferieåret 2009/2010.

Indtægter fratrækkes som hovedregel i kontanthjælpen, krone for krone.

Vi vurderer, at feriegodtgørelse, der er udbetalt efter ferieårets afslutning er en indtægt, som skal fratrækkes i kontanthjælpen.

Vi har lagt vægt på, at udbetalingen af feriegodtgørelse efter ferieårets afslutning udgør et kontant pengebeløb, som kan tjene til forsørgelse.

Vi har endvidere lagt vægt på, at feriegodtgørelse optjenes i et ansættelsesforhold.

Vi har endelig lagt vægt på Ankestyrelsens Principafgørelse 58-11, hvoraf det fremgår, at efterbetaling af sygedagpenge skal anses for indtægt ved udmålingen af kontanthjælp.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at fradraget skal ske krone for krone og ikke for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen bliver trukket fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Vi har lagt vægt på, at feriegodtgørelsen er udbetalt efter ferieårets afslutning. Du afholder således ikke ferie på udbetalingstidspunktet, og der skal derfor ikke foretages fradrag svarende til det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Bemærkninger til klagen

Du har i klagen blandt andet anført, at beløbet er opsparet i opsparingsåret 2008 til ferieafholdelse i 2009/2010. Du har anført, at da beløbet ikke er anvendt til ferie, kan det efter 1. maj 2011 udbetales som almindeligt tilgodehavende.

Vi bemærker, at det anførte er indgået ved sagens behandling men ikke kan føre til en ændret vurdering. Vi vurderer, at den udbetalte feriegodtgørelse er en indtægt, som skal fratrækkes i kontanthjælpen.

Vi henviser til ovenstående begrundelse for afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 5. januar 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 19. januar 2012

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

A Kommune traf den 9. maj 2011 afgørelse om, at udbetalingen af feriegodtgørelse skulle fratrækkes i kontanthjælpen.

Beskæftigelsesankenævnet traf den 5. januar 2011 afgørelse om, at A Kommune var berettiget til at foretage fradrag i kontanthjælpen for den udbetalte feriegodtgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at der kan ske fradrag i hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Du har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at beløbet er opsparet i opsparingsåret 2008 til ferieafholdelse i 2009/2010. Da beløbet ikke er anvendt til ferie, kan det efter 1. maj 2011 udbetales som almindeligt tilgodehavende.

Beskæftigelsesankenævnet har ved genvurdering bemærket, at feriegodtgørelsen først blev udbetalt i maj 2011, hvor du modtog kontanthjælp, og at det efter reglerne ikke er muligt at se bort fra udbetalingen.