Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 128-12 om ledighedsydelse - ferie - feriegodtgørelse - arbejdsprøvning

Resume:

Principafgørelsen fastslår

En borger, der modtager ledighedsydelse, har ikke krav på at holde ferie med feriegodtgørelse under en arbejdsprøvning.

Borgeren har ret til at afholde ferie efter ferielovens regler.

Efter ferieloven fastsætter arbejdsgiveren efter forhandling med den ansatte, hvornår ferien skal holdes.

Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme den ansattes ønske om ferieafholdelse.

For en borger, der modtager ledighedsydelse og er i arbejdsprøvning, svarer kommunen til arbejdsgiver i ferielovens forstand.

Kommunen har derfor mulighed for at afvise ønske om ferieafholdelse under arbejdsprøvningen, hvis kommunen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, at borgeren afholder ferie under arbejdsprøvningen.

Det har ikke særlig betydning, at arbejdsprøvningen foregår lige inden ferieårets afslutning.

Afgørelsen gælder, hvis borgeren modtager ledighedsydelse og er i arbejdsprøvning som led i revurdering af sagen efter aktivlovens § 74 c, men den gælder også i andre tilfælde, hvor en borger er i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der gælder særlige regler i aktivloven om ferie med ledighedsydelse eller f.eks. kontanthjælp.

Love:

Lov om ferie - lovbekendtgørelse nr. 762 af 27. juni 2011 - § 4 og § 15

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 74c og § 74e

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012 -

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Afklaring af reglerne om varsling af ferie for en borger, som modtager ledighedsydelse, og som ønsker at holde ferie med optjent feriegodtgørelse.

2. Reglerne

Ferielovens § 4 fastslår, at en lønmodtager ikke kan give afkald på sin ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse efter loven, og loven kan i øvrigt ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren, medmindre andet fremgår af de øvrige bestemmelser i loven.

Ferielovens § 15 fastsætter, at arbejdsgiveren efter forhandling med lønmodtageren fastslår, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før ferien begynder for øvrige feriedage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Da borgeren i den aktuelle sag ønsker at afholde ferie med feriegodtgørelse (frem for med ledighedsydelse), er hverken lov om en aktiv socialpolitik eller bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse relevante.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af reglerne om varsling af ferie samtidig med ledighedsydelse og arbejdsprøvning.

Resultatet er

• A Kommune var berettiget til at give dig afslag på at afholde ferie under din arbejdsprøvning.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vi har ikke taget stilling til hvilke konsekvenser, vores afgørelse kan have for din ret til udbetaling af feriegodtgørelse efter ferieårets afslutning. Vi skal henvise dig til at rette henvendelse til Feriekontoret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, tlf.nr. 3395 5220.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at A Kommune var berettiget til at give dig afslag på at afholde ferie under din arbejdsprøvning.

Vi vurderer, at A Kommune i forbindelse med arbejdsprøvningen må anses for at svare til en arbejdsgiver.

Efter ferieloven fastsætter arbejdsgiveren efter forhandling med den ansatte, hvornår ferien skal holdes.

Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme den ansattes ønske om ferieafholdelse.

Den ansatte har således ikke et ubetinget krav på at holde ferie på et givent tidspunkt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte A Kommunes vurdering af, at det var uhensigtsmæssigt, at du afholdt ferie under din arbejdsprøvning.

Vi har lagt vægt på, at kommunen efter aktivlovens § 74c, stk. 1, skal vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Kommunen har en forholdsvist kort periode til at foretage vurderingen.

Bemærkninger til klagen

I klagen til Ankestyrelsen har du anført, at selv om ankesagen er faldet ud til din fordel, ønsker du at klage, da du ikke synes nævnet har gjort op med hvilke konsekvenser, det skal have for kommunen. Du ønsker, at der tages stilling til, om kommunen kan gøres økonomisk ansvarlig for de tabte penge, såfremt Feriefonden ikke udbetaler pengene.

Vi skal bemærke, at Ankestyrelsen ikke som 1. instans har kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om konsekvenser for din feriegodtgørelse. Du må således kontakte Feriekontoret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY traf afgørelse i sagen.

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 26. januar 2012.

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 22. februar 2012.

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering.

A Kommune traf afgørelse af 8. april 2011 ved mundtligt at meddele dig, at du p.t. var under forløb i forbindelse med revurderingen, og at det ikke var muligt for dig at afholde ferie i henhold til bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse § 18.

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY traf afgørelse af 26. januar 2012, hvor nævnet ændrede kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet vurderede, at du havde ret til ferie med optjente feriepenge.

Nævnet mente ikke, at kommunen kunne afslå ferie under henvisning til § 18 i bekendtgørelse nr. 1236 om beregning af ledighedsydelse. Endvidere er der ikke hjemmel til at kommunen bestemmer, at borgeren ikke kan holde ferie under tilbud i beskæftigelsesindsatsloven.

Du har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at selv om ankesagen er faldet ud til din fordel, ønsker du at klage, da du ikke synes nævnet har gjort op med hvilke konsekvenser, det skal have for kommunen. Du ønsker, at der tages stilling til, om kommunen kan gøres økonomisk ansvarlig for de tabte penge, såfremt Feriefonden ikke udbetaler pengene.

Beskæftigelsesankenævnet har ved forud for genvurdering vejledt dig borgeren om at dit gøre sit krav gældende over for den relevante myndighed (kommunen), og ellers søge kravet fastslået ved domstolene. Endvidere har nævnet vejledt om muligheden for at ansøge om fri proces.

Nævnet har ikke ved genvurderingen har yderligere bemærkninger.