Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 131-12 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - tjenestemænd - overenskomstmæssig mindsteløn - pension - lønsystem

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Beregning af løntilskud ved ansættelse i fleksjob

Tilskud til fleksjob beregnes på baggrund af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde, hvis der er overenskomst.

Den mindste begyndelsesløn på området fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af, hvad en nyansat får uden anciennitetstillæg. Det er begyndelseslønnen med evt. funktionstillæg, men ikke tillæg for anciennitet.

Det aktuelle ansættelsesområde skal forstås som den aktuelle arbejdsfunktion.

Løntilskud ved ansættelse i fleksjob når der er overenskomst med flere lønsystemer

Lærernes overenskomst opdeler lærerne i to forskellige lønsystemer afhængig af ansættelsestidspunkt. Det er den mindste overenskomstmæssige timeløn på ansættelsesområdet, der er afgørende for beregning af løntilskud ved ansættelse i fleksjob.

Pensionsbidrag indgår i beregningen af løntilskud, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at betale et bidrag af den ansattes løn, og bidraget således relaterer sig direkte til lønnen. Pensionsbidrag indgår ikke, hvis der ikke indbetales til pension.

En nyansat lærer bliver indplaceret i det ene lønsystem og modtager løn som overenskomstansat på løntrin 30 med indbetaling af pension fra arbejdsgiver.

Løntilskuddet til arbejdsgiver skal derfor til en fleksjobansat lærer, som fastholdes i sit job som lærer, og derfor lønindplaceres i det andet lønsystem som tjenestemand, beregnes efter løntrin 30 for overenskomstansatte.

Arbejdsgiver kan ikke få løntilskud for udgift til pension, idet pension ikke indbetales som en del af lønnen til tjenestemænd.

Denne model for fastsættelse af løntilskud vil også kunne gælde for andre end lærere i tilfælde, hvor der aflønnes med forskellige lønsystemer afhængig af, om personen er nyansat eller fortsætter i fleksjob i sit tidligere ordinære job.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012 - § 71

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Antaget for at afklare, om der i beregningen af løntilskud til fleksjob kan tages udgangspunkt i en højere løn end den mindste overenskomstmæssige løn på området, når arbejdsgiver til gengæld ikke betaler pensionsbidrag, da der er tale om en tjenestemandsansættelse.

2. Reglerne

§ 71, stk. 3, i beskæftigelsesindsatsloven fastslår, at tilskud til fleksjob beregnes på baggrund af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

A-26-03: Den mindste begyndelsesløn på området fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af, hvad en nyansat får uden anciennitetstillæg. Det er begyndelseslønnen med evt. funktionstillæg, men ikke tillæg for anciennitet.

N-12-06 og 81-11: Det aktuelle ansættelsesområde skal forstås som den aktuelle arbejdsfunktion. Løntilskuddet til henholdsvis en specialist og teamleder skal fastsættes på grundlag af grundlønnen for stillingsfunktionen.

N-8-08 og 244-10: Pensionsbidrag indgår i beregningen af løntilskud, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at betale et bidrag af den ansattes løn, og bidraget således relaterer sig direkte til lønnen.

147-11: Udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring indgår ikke ved beregning af tilskuddet til fleksjob.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om beregning af løntilskud ved ansættelse af NN i fleksjob.

Resultatet er

• Løntilskuddet ved ansættelse af NN i fleksjob skal beregnes efter den mindste overenskomstmæssige timeløn for lærere. Det er løntrin 30 med tillæg af grundlønstillæg, FMK-tillæg (lokalt forhandlet tillæg) og funktionsbestemt tillæg

• Kommunen kan ikke få løntilskud for udgift til pension, der ikke løbende indbetales som en del af lønnen

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

NN er ansat til at varetage en funktion som lærer.

Vi har lagt vægt på, at NN er tjenestemand. Hun modtager ikke løbende pensionsindbetaling som en del af lønnen fra kommunen.

Tilskud til fleksjob beregnes på baggrund af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde, hvis der er overenskomst.

Den mindste begyndelsesløn på området fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af, hvad en nyansat får uden anciennitetstillæg. I Principafgørelse A-26-03 har vi fastslået, at det er begyndelseslønnen med evt. funktionstillæg, men ikke tillæg for anciennitet.

Det aktuelle ansættelsesområde skal forstås som den aktuelle arbejdsfunktion. Vi henviser til Principafgørelserne N-12-06 og 81-11, om at løntilskud til henholdsvis en specialist og teamleder kan fastsættes på grundlag af grundlønnen for stillingsfunktionen.

Det fremgår af foreningens hjemmeside, at der er to lønsystemer for lærere. Det er blandt andet ansættelsestidspunktet, der er afgørende for placeringen i henholdsvis grundlønssystemet eller anciennitetslønsystemet.

Vi har lagt vægt på, at en nyansat lærer modtager løn som overenskomstansat på løntrin 30 med indbetaling af pension fra arbejdsgiver på 17,3 % af lønnen.

Vi har lagt vægt på, at jobcentret den 2. juli 2009 har bevilget løntilskud til ansættelse af NN i fleksjob på X-Skolen. Det fremgår af bevillingen, at løntilskuddet gives for ansættelse på løntrin 30, FMK-tillæg og pensionsbidrag på 17,3 %.

NN er ifølge sin overenskomst lønindplaceret som lærer med personlig ordning efter overenskomstens protokollat 2, hvor lærere, der før den 1. april 2000 var aflønnet efter løntrinene 31, 33, 35, 37 og 39 i det hidtidige lønforløb bestående af løntrinene 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 og 39, opretholder lønforløbet som en personlig ordning. Hendes anciennitet placerer hende på løntrin 42.

Vi har lagt vægt på, at NNs stillingsbetegnelse og arbejdsfunktion fortsat er den samme som ved visitationen til fleksjob.

Vi har lagt vægt på, at kommunen ikke har en løbende udgift til pension. Vi henviser til Principafgørelserne N-8-08 og 244-10, om at pensionsbidrag indgår i beregningen af løntilskud, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at betale et bidrag af den ansattes løn, og at bidraget således relaterer sig direkte til lønnen.

Principafgørelsen 147-11 fastslår, at udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring ikke indgår ved beregning af tilskuddet til fleksjob.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 4. august 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 30. august 2011

• Nævents genvurdering

• Kommunes supplerende bemærkninger ved breve af 27. september 2011 og 20. oktober 2011

Kommunen træffer afgørelse om, at der kan ydes refusion til løntrin 30 (overenskomstens mindsteløn), grundlønstillæg, FMK-tillæg (lokalt forhandlet tillæg) og et funktionsbestemt tillæg. Derudover andre arbejdsgiverbetalte tilskud som ATP, gruppelivsforsikring, AER, AKUT-fond og lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Nævnet stadfæster jobcentrets afgørelse.

Nævnet begrunder afgørelsen med, at det er den overenskomstmæssige begyndelsesløn på tidspunktet for visitationstidspunktet for fleksjob, der skal danne grundlag for beregningen af løntilskuddet.

Nævnet tager ikke stilling til, hvilke arbejdsgivertillæg, der indgår i beregningen, idet der ikke er uenighed herom, således som sagen er oplyst.

Kommunen klager.

Kommunen oplyser, at den overenskomstmæssige begyndelsesløn inklusiv arbejdsgivertillæg på tidspunktet for visitation til fleksjob, er større end lønudgiften, som der søges refusion for.

Grunden til at lønudgiften på grundlønstrin 39 er mindre end lønudgiften på grundlønstrin 30 er, at NN er tjenestemand. Kommunen har ikke en løbende udgift til pension på en tjenestemand, som derfor ikke indgår i beregningen af lønudgiften.

Nævnet fastholder afgørelsen.

Kommunen oplyser supplerende, at nyuddannede lærere i faste stillinger ikke ansættes som tjenestemænd. Alle nyuddannede lærere i en almindelig funktion, ansættes som overenskomstansatte med indbetaling af pension på 17,30 % af lønnen.

Kommunen mener derfor, at refusionen skal beregnes ud fra den laveste lønramme for overenskomstansatte i tilsvarende stillinger. Det betyder efter kommunens opfattelse, at der til lønudgiften i den laveste lønramme skal tillægges en pensionsudgift, som kommunen ikke har, men til gengæld har kommunen en højere lønudgift fordi pågældende er tjenestemand på en personlig ordning.