Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 141-12 om personlig assistance - personkreds - folkepensionist

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Folkepensionisters retsstilling

Folkepensionister kan være omfattet af personkredsen i lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Folkepensionister kan opfylde betingelserne for at være omfattet af personkredsen enten ved at være selvstændige erhvervsdrivende eller ansatte i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Der er ikke andre betingelser knyttet til personkredsen i loven.

Afgørelsen vedrører kun lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Love:

Lov om kompensation til handicappede i erhverv - lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 - § 1, § 2, § 4 og § 5

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om folkepensionister er omfattet af personkredsen i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

2. Reglerne

§ 4 i lov om kompensation til handicappede fastslår, at der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Det følger af § 5, at personlig assistance kan ydes under beskæftigelse i

1) stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår,

2) beskæftigelse i job med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) beskæftigelse i fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

4) deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller

5) beskæftigelse i seniorjob efter lov om seniorjob.

Det følger af § 1, at loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Det følger af § 2, at loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter denne lov.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

Principafgørelse N-15-06 drejer sig om en anden lov og kan ikke anvendes i forhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv. Efter denne afgørelse er folkepensionister ikke omfattet af personkredsen i beskæftigelsesindsatslovens § 100, som handler om tilskud til hjælpemidler på arbejdspladsen.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag, der er antaget for at afklare, om folkepensionister er omfattet af personkredsen i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Resultatet er:

• Folkepensionister kan blive bevilget personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., da folkepensionister ikke er udelukket fra at være omfattet af personkredsen

• Vi hjemviser sagen til Beskæftigelsesankenævnet, som skal tage stilling til, om du opfylder de øvrige betingelser for ret til personlig assistance

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Beskæftigelsesankenævnet vil kontakte dig i anledning af den ændrede afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at folkepensionister er omfattet af personkredsen i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (kompensationsloven).

Vi har herved lagt vægt på, at lovens formål er at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Ud fra en ligestillingsbetragtning, som loven bygger på, er det vores opfattelse, at folkepensionister med et handicap bør have samme muligheder for at få og bevare beskæftigelse som folkepensionister uden handicap.

Der er efter vores opfattelse ikke noget i loven, der er til hinder for, at folkepensionister kan anses for omfattet af lovens personkreds.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at også folkepensionister kan være selvstændige erhvervsdrivende eller ansat i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår.

Det forhold, at folkepensionister hverken er berettiget til fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik eller bevilling af hjælpemiddel efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan efter vores opfattelse ikke føre til, at folkepensionister heller ikke har ret til personlig assistance, da beskæftigelsesmulighederne i kompensationsloven ikke derved er udtømte.

Der kan efter vores opfattelse således ikke indfortolkes en aldersgrænse i kompensationsloven.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• de oplysninger, som forelå, da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 23. februar 2012

• din klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 15. marts 2012

• A Kommunes klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 21. marts 2012

• nævnets genvurdering af 23. marts 2012

A Kommune har truffet afgørelse om ophør af personlig assistance, da kommunen vurderer, at borgerens funktionsnedsættelse i højre knæ (knæprotese) er blevet uforenelig med erhvervet som selvstændig landmand med markbrug.

Beskæftigelsesankenævnet har stadfæstet kommunes afgørelse, men med en anden begrundelse.

Nævnet vurderer, at folkepensionister ikke er omfattet af kompensationslovens regler. Nævnet finder, at kompensationsloven skal fortolkes i overensstemmelse med beskæftigelsesindsatslovens regler, efter hvilken folkepensionister hverken har ret til fleksjob, job med løntilskud eller virksomhedspraktik, og dermed heller ikke kan være berettiget til personlig assistance efter kompensationslovens § 5, stk. 1, nr. 2-4.

Borgeren klager over nævnets afgørelse, idet han anfører, at det ikke udelukkende bør være hans alder, der skal fokuseres på, da han stadig er fuld aktiv i sit landbrug.

Kommunen klager også over nævnets afgørelse. Kommunen anfører, at Specialfunktionen Job & Handicap i B har vejledt om det modsatte af nævnets afgørelse.

Nævnet fastholdt afgørelsen med samme begrundelse.