Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 149-12 om kontanthjælp - formue - gevinster - bevisvurdering - ejerforhold

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Lotterigevinster er formue

En borger, der har formue i aktivlovens forstand, kan ikke få hjælp i form af kontanthjælp. Det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvad der er formue.

Gevinster af en vis størrelse anses som formue. Retten til kontanthjælp kan derfor bortfalde for ejeren af gevinster. Der skal foretages en konkret vurdering af værdien af gevinsterne, hvori indgår muligheden for at kunne omsætte gevinsterne, herunder til hvilken værdi, gevinsterne forventes at kunne afhændes.

Oplysningspligt og tilbagebetaling af udbetalt kontanthjælp

En borger, der modtager kontanthjælp og vinder gevinster, skal orientere kommunen om gevinsterne.

Hvis borgeren ikke gør det, kan der blive tale om tilbagebetaling af udbetalt kontanthjælp.

Ejerforhold til gevinsterne

Det er en konkret vurdering, hvilke formelle og faktiske forhold, der er afgørende ved afgørelsen om ejerforhold til gevinster, og dermed hvordan beviserne vægtes.

Forhold, der skal indgå i en sådan vurdering, er blandt andet: Hvilken person har deltaget i konkurrencen, hvordan deltog man i konkurrencen, hvem er registreret som vinder af konkurrencen af konkurrence-udbyderen, hvem har fået tilsendt gevinsten, hvordan har pågældende handlet i forhold til gevinsten, har vedkommende for eksempel haft fuld råderet over gevinsten og kunnet sælge den eller bruge den.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 14 og § 91

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Sagen er behandlet for at afklare, hvilke formelle og faktiske forhold, der er afgørende ved afgørelsen af ejerforhold til gevinster, der kan få betydning for ejerens kontanthjælp.

2. Reglerne

§ 14 i lov om aktiv socialpolitik fastslår, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov. Der ses dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., samt visse typer af formue.

§ 91, nr. 1, fastslår, at kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger som krævet efter blandt andet § 11, stk. 2, i retssikkerhedsloven.

Retssikkerhedslovens § 11, stk. 2, fastslår, at personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

Det fremgår af Vejledning til lov om aktiv socialpolitik, at lotterigevinster, for eksempelpengebeløb, forbrugsgoder, rejser med videre, er formue.

3. Andre Principafgørelser

Kasseret

Følgende Principafgørelse er kasseret og indarbejdet i nærværende Principafgørelse:

O-123-96: Ankestyrelsen vurderede, at værdien af gevinster må betragtes som formue. Der skal foretages en konkret vurdering af muligheden for at kunne omsætte gevinsterne, herunder til hvilken værdi, gevinsterne forventes at kunne afhændes.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i jeres sag om hvilke formelle og faktiske forhold, der er afgørende ved afgørelsen om ejerforhold til gevinster, som kan få betydning for NN ret til kontanthjælp.

Resultatet er

• NN er den retmæssige ejer af gevinsterne vundet den 27. august 2011 i X-indsamlingen.

• NN har derfor ikke haft ret til kontanthjælp i en periode, hvor hun kunne leve af sin formue.

Det betyder, at NN har modtaget kontanthjælp uberettiget. Da hun ikke har opfyldt sin oplysningspligt, skal hun tilbagebetale kontanthjælp, som er udbetalt i den periode, hvor hun kunne have brugt sin formue til forsørgelse.

• Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ikke taget stilling til formuens størrelse eller længden af periode, hvor NN kunne være forsørget af formuen. Afgørelsen heraf afhænger af en konkret vurdering, som kommunen må foretage.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

A Kommune vil kontakte NN.

Der var enighed på mødet.

På de næste sider kan I læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at NN er den retmæssige ejer af gevinsterne vundet den 27. august 2011 i X-indsamlingen.

Vi har lagt vægt på, at NN er bruger af telefonnummeret, der blev udtrukket i lodtrækningen til indsamlingen, at hun blev ringet op på dette telefonnummer til live-udsendelsen i TV, og spurgt, hvorfor hun have deltaget, og at hun har solgt flere af gevinsterne og brugt andre og derved fremtræder som ejer. Endvidere har hun optrådt i skrevne medier og været i TV flere gange med sin historie.

Selvom gevinsterne er sendt til NNs samlever, så er der fra to af sponsorerne sendt emails angående gevinsterne, og de er sendt til NNs email.

Vi vurderer, at NN ved at vinde gevinsterne havde formue, som medfører, at retten til kontanthjælp kan bortfalde.

NN har mod bedre vidende undladt at give kommunen oplysninger om gevinsten, idet hun burde have vidst, at hun skulle have oplyst kommunen om gevinsterne.

Vi har lagt vægt på, at det både af det oprindelige ansøgningsskema til kontanthjælp og af erklæringsbrevene til opfølgning fremgår, at der skal orienteres om ændringer i husstandens indtægtsforhold, herunder lotterigevinster / tipsgevinster med videre.

NN har derfor ikke opfyldt sin oplysningspligt over for kommunen, og der skal derfor ske tilbagebetaling af kontanthjælp, som er udbetalt i den periode, hvor hun har haft formue, som hun kunne leve af.

Det er hovedreglen, at personer, der har formue, ikke kan få hjælp i form af kontanthjælp. Det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvad der er formue.

Ankestyrelsen har i Principafgørelse O-123-96 vurderet, at værdien af gevinster må betragtes som formue. Der skal foretages en konkret vurdering af muligheden for at kunne omsætte gevinsterne, herunder til hvilken værdi, gevinsterne forventes at kunne afhændes.

Vi bemærker, at det er en konkret vurdering, hvilke formelle og faktiske forhold, der er afgørende ved afgørelsen om ejerforhold til gevinster, og derved hvordan beviserne vægtes.

Forhold, der skal indgå i en sådan vurdering, er blandt andet: Hvilken person har deltaget i konkurrencen, hvordan deltog man i konkurrencen, hvem er registreret som vinder af konkurrencen af konkurrence-udbyderen, hvem har fået tilsendt gevinsten, hvordan har pågældende handlet i forhold til gevinsten, har vedkommende for eksempel haft fuld råden over gevinsten og kunnet sælge den eller brugt den.

Bemærkninger til klagen

A Kommune har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse, idet kommunen mener, det er den faktiske anvendelse af telefonen, der er afgørende for, hvem der kan vurderes at være den retmæssige vinder af præmierne. Konkurrencer af denne type retter sig mod deltagerne og ikke den formelle ejer af telefonen.

Kommunen henviser til afgørelserne 1996-4031/7-70 fra Forbrugerklagenævnet og U. 2005.2250. S fra Sø- og Handelsretten.

Endvidere kommenterer kommunen, at nævnet ikke har taget stilling til, at borgeren klagede 5 dage for sent. Kommunen mener derfor, at nævnets afgørelse må være ugyldig

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vores vurdering af sagen.

Med hensyn til klagefristen bemærker vi, at nævnets afgørelser om at se bort fra klagefrister og afgørelser om klagefristsberegning ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, hvilket følger af retssikkerhedslovens § 67, stk. 2. Vi har derfor ikke taget stilling til dette forhold.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY traf afgørelse i sagen.

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 16. marts 2012.

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 11. april 2012 fra A Kommune.

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering.