Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 152-12 om sygedagpenge - afslag på forlængelse - afklaring af arbejdsevnen

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 2

Sygedagpenge kan forlænges efter § 27, stk. 1, nr. 2, når det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne.

Selvom sygedagpengene har været forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 4,, for at afklare, om den sygemeldte ville være berettiget til fleksjob eller førtidspension, kan reglen i nr. 2 også anvendes til yderligere afklaring af arbejdsevnen, når arbejdsevnen ikke er tilstrækkeligt afklaret efter nr. 4.

Der er ikke en rangorden i forlængelsesmulighederne, hvilket fremgår af Principafgørelse 142-10. Kommunen skal anvende den mest relevante mulighed i det konkrete tilfælde.

Ordlyden af § 27, stk. 1, nr. 2, om at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne kan omfatte både afklaring i forhold til det ordinære arbejdsmarked og i forhold til fleksjob og førtidspension.

Det er en forudsætning, at den sygemeldte i øvrigt opfylder betingelserne i § 27, stk. 1, nr. 2.

Love:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012 - § 27, stk. 1, nr. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Sagen er antaget for at afklare, om sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2 kan anvendes til yderligere afklaring af arbejdsevnen, når arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig afklaret efter forlængelsesperioden i § 27, stk. 1, nr. 4.

2. Reglerne

Sygedagpengelovens § 27, stk. 1,fastslår, at kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen i § 24,når en af forlængelsesmuligheder i nr.1-7. er opfyldt.

Forlængelsesmuligheden i § 27, stk. 1, nr. 2, kan anvendes, når det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger,

Forlængelsesmuligheden i § 27, stk. 1. nr. 4, kan anvendes, når den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det endnu ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger.

Ved lov nr. 247 af 23. marts 2010 blev forlængelsesperioden i lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 2 ændret fra 26 uger til 39 uger. Det fremgår af lovens § 6, at loven finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 1. april 2010 eller senere.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

142-10:

Der er ikke en rangorden i forlængelsesmulighederne. Kommunen skal anvende den mest relevante i det konkrete tilfælde.

101-12:

Det forhold, at en borger får sin sygedagpengeperiode forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 4 medfører ikke i sig selv et retskrav på at overgå til fleksjob.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag for at afklare, om sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2 kan anvendes til yderligere afklaring af arbejdsevnen, når arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig afklaret efter forlængelsesperioden i § 27, stk. 1, nr. 4.

Resultatet er

• Du havde ret til at få forlænget sygedagpengeperioden efter den 31. august 2010, forudsat at du opfylder betingelserne i forlængelsesreglen i § 27, stk. 1, nr. 2

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

A Kommune skal tage stilling til, om du konkret opfylder betingelserne for forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 2.

Beskæftigelsesudvalget finder det kritisabelt, at kommunen først træffer afgørelse om forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge den 8. oktober 2010, når den seneste forlængelsesperiode udløber den 1. marts 2010.

Videre finder Beskæftigelsesudvalget det kritisabelt, at kommunen først den 26. oktober 2010 træffer afgørelse om, at der ikke er grundlag for at forlænge sygedagpengeperioden yderligere, hvorfor din sidste udbetalingsdag af sygedagpenge var den 31. august 2010.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du havde ret til forlængelse af sygedagpengeperioden efter den 31. august 2010.

Vi vurderer, at lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 2 vil kunne anvendes som forlængelsesmulighed.

Din sygedagpengeperiode har været forlænget med 26 uger efter lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 2.

Din sygedagpengeudbetaling har efterfølgende været forlænget efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 4.

Vi finder på baggrund af ordlyden af lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 2 ikke tilstrækkeligt grundlag for at afvise, at forlængelsesreglen i nr. 2 kan anvendes til yderligere afklaring af arbejdsevnen i forhold til fleksjob eller førtidspension.

Vi finder ikke holdepunkt i lovteksten for, at afklaring alene kan ske i forhold til det ordinære arbejdsmarked.

Vi finder på denne baggrund, at § 27, stk. 1, nr. 2 vil kunne anvendes til yderligere afklaring i forhold til fleksjob eller førtidspension.

Det er dog en forudsætning, at du opfylder betingelserne i § 27, stk. 1, nr. 2.

A Kommune skal træffe afgørelse, om du konkret opfylder betingelserne i § 27, stk. 1, nr. 2.

Vi har lagt vægt på, at det er en betingelse for forlængelse af sygedagpenge, at en af forlængelsesbetingelserne i lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 1-7 udtrykkeligt er opfyldt.

Vi henviser til Principafgørelse 142-10, hvoraf det fremgår, at der ikke er en rangorden i forlængelsesmulighederne, men at kommunen skal anvende den mest relevante i det konkrete tilfælde.

Du har efter varighedsbegrænsningens indtræden den 31. august 2009 fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 2 i 26 uger til og med 28. februar 2010.

Herefter har du den 8. oktober 2010 fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 4 i 26 uger til og med den 31. august 2010.

Ved lov nr. 247 af 23. marts 2010 blev forlængelsesperioden i lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 2 ændret fra 26 uger til 39 uger. Det fremgår af lovens § 6, at loven finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 1. april 2010 eller senere.

Selvom du først den 8. oktober 2010 får sygedagpengeudbetalingen forlænget i perioden den 1. marts 2010 til og med den 31. august 2010, må du anses for at have modtaget sygedagpenge den 1. april 2010.

Vi finder, at du er omfattet af overgangsreglerne, således at du som udgangspunkt har ret til forlængelse i de resterende 13 uger efter lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 2.

Vi finder, at lovændringen af § 27, stk. 1, nr. 2, hvor forlængelsesperioden blev hævet fra 26 til 39 uger, har betydning i din sag. Du anses således ikke for at have opbrugt forlængelsesperioden efter nr. 2.

Vi er opmærksomme på, at det fremgår af sagen, at du pr. 1. april 2011 er tilkendt førtidspension.

Vi kritiserer, at kommunen ikke efterlevede retssikkerhedslovens § 7 a og lov om sygedagpenge § 28 om senest 2 uger før forlængelsesperiodens udløb at tage stilling til, om der var behov for yderligere foranstaltninger.

Bemærkninger til klagen

Forbundet har på dine vegne klaget over nævnets afgørelse, da I mener, at sagen er principiel. I anfører, at det ønskes behandlet, hvorvidt de resterende 13 uger af forlængelsen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2 kan finde anvendelse efter udløbet af forlængelsen i § 27, stk. 1, nr. 4, når der efter udløbet ikke er truffet beslutning omkring visitering til fleksjob.

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i sagen, og vi skal henvise til ovenstående afgørelse og begrundelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 11. april 2011

• klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 4. maj 2011

• nævnets genvurdering

• brev fra nævnet af 9. juni 2011