Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 154-12 om sygedagpenge - afslag på forlængelse - overvægt - behandlingsmuligheder - arbejdsevne

Resume:

Principafgørelsen fastslår

En kommune kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunktstille krav om vægttab, og borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen.

Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Det er en betingelse for, at der kan stilles krav om vægttab, at det er dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på arbejdsevnen.

Det er samtidig en betingelse, at der er lægelig indikation for, at vægttab vil medføre forbedring af arbejdsevnen.

Love:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012 - § 27, stk. 1, nr. 1, § 27, stk. 1, nr. 2, § 27, stk. 1, nr. 3, § 27, stk. 1, nr. 4, § 27, stk. 1, nr. 5, § 27, stk. 1, nr. 6 og § 27, stk. 1, nr. 7

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Sagen er antaget til at afklare, hvornår der kan lægges vægt på behandlingsmuligheden i form af vægttab i forbindelse med, at sygedagpengene standses ved varighedsbegrænsningens indtræden.

2. Reglerne

Sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, fastslår, at sygedagpengeperioden kun kan forlænges udover den generelle varighedsbegrænsning eller i forlængelse af en af de øvrige forlængelsesmuligheder, når en af de 7 forlængelsesmuligheder i nr. 1-7 er opfyldt. Dette gælder tillige, selvom borgeren fortsat var uarbejdsdygtig, da kommunen traf afgørelsen.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

67-12:

Der kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder i form af behandling med antidepressiv medicin.

Det er en betingelse, at der foreligger konkrete oplysninger om lægeordineret forslag til behandling med antidepressiv medicin i overensstemmelse med de professionelle, generelle retningslinjer bland andet fra Sundhedsstyrelsen. Behandling med antidepressiv medicin udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed.

I det konkrete tilfælde var det absolut nødvendigt for en god behandlingseffekt, at alkoholmisbrug blev behandlet sideløbende. Ellers var der ikke mulighed for en tilstrækkelig behandling for depression.

10-11:

Ved afgørelse om førtidspension kunne der ikke lægges vægt på, at der var mulighed for behandling af overvægt, når der ikke forelå konkrete oplysninger om forslag til realistisk vægttab, der kunne medføre forbedring af arbejdsevnen. Det var desuden ikke dokumenteret, at overvægten i sig selv havde indflydelse på arbejdsevnen.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at der som udgangspunkt kan ske behandling af overvægt, og at borgere har pligt til at medvirke ved behandlingen. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Der kunne ikke lægges vægt på eventuel mulighed for operativt indgreb med henblik på vægttab, hvis borgeren ikke ville medvirke til operation. Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på oplysning om, at der var en vis risiko for komplikationer af den ene eller anden art i forbindelse med operativt indgreb ved behandling af overvægt.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse om, hvornår der kan lægges vægt på behandlingsmuligheden i form af vægttab i forbindelse med, at sygedagpengene standses ved varighedsbegrænsningens indtræden.

Resultatet er

• Der kan ikke stilles krav om vægttab, når det ikke er dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på arbejdsevnen

• Vi hjemviser sagen for så vidt angår spørgsmålet om forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge

Det betyder, at afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i StatsforvaltningenYY ikke gælder.

Afgørelsen fraA Kommune gælder heller ikke.

Beskæftigelsesankenævnet i StatsforvaltningenYY skal træffe en ny afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet i StatsforvaltningenYY vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der ikke kan stilles krav om vægttab, når det ikke er dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på arbejdsevnen.

Vi har lagt vægt på, at din vægt ikke tidligere har hæmmet dig i forhold til udførelse af arbejde.

Vi har videre lagt vægt på, at speciallæge i neurokirurgiX har anført, at vægttab via specialiseret træning kun kan forventes at få en vis betydning for din livskvalitet men ikke for din arbejdsevne. Det fremgår af lægenotatet fra Beskæftigelsesankenævnet i YY, at et markant vægttab alt andet lige antages at kunne forbedre din tilstand, uden forbedringsgrad eller sandsynlighed herfor kan angives.

Vi har således lagt vægt på, at der ikke er sikker lægelig indikation for, at vægttab vil medføre forbedring af din arbejdsevne.

Vi finder således, at der ikke kan stilles krav om vægttab som betingelse for ret til fortsat udbetaling af sygedagpenge.

Vi finder, at der som udgangspunkt kan ske behandling af overvægt, og at borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Vi henviser i øvrigt til Principafgørelse 10-11, hvorefter der ved en afgørelse om førtidspension ikke kunne lægges vægt på, at der var mulighed for behandling af overvægt, når der ikke forelå konkrete oplysninger om forslag til realistisk vægttab, der kunne medføre forbedring af arbejdsevnen.

Vi hjemviser spørgsmålet om forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge til Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY, som skal tage stilling til, om du var berettiget til sygedagpenge efter modtagelsen af kommunens afgørelse af 4. februar 2011 om ophør af sygedagpengeudbetalingen efter Arbejdsskadestyrelsen havde afsluttet din sag.

Bemærkninger til klagen

Fagforeningen har på dine vegne klaget over nævnets afgørelse.

Fagforeningen har anført, at det ifølge Principafgørelse 10-11 skal være dokumenteret, at vægttab har indflydelse på arbejdsevnen. I henviser til speciallæge i neurokirurgiX, hvor han oplyser, at vægttab kun vil få betydning for livskvaliteten og ikke arbejdsevnen.

Videre anfører I, at din vægt aldrig tidligere har hæmmet dig i forhold til udførelse af arbejde.

Vi bemærker, at oplysninger er indgået i sagen, og vi skal henvise til ovenstående afgørelse og begrundelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 3. november 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 24. november 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering