Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 160-12 om borgerstyret personlig assistance - tilskud - moms

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Momsfritagelse på ydelser til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens§ 95

Når der udbetales ydelser til personlig og praktisk hjælp i form af tilskud, skal der ikke betales moms af ydelserne.

Ydelser til personlig og praktisk hjælp givet efter § 83 efter reglerne om frit leverandørvalg er derimod momspligtige.

Hvilken myndighed er kompetent til at træffe afgørelse om moms

Spørgsmålet, om en virksomhed er fritaget for moms, henhører som udgangspunkt under skattemyndighederne.

Såfremt afgørelsen heraf endvidere beror på en vurdering af, hvorvidt nogle udbetalte ydelser kan sidestilles med ydelserne, der efter momslovens § 13, stk. 1 er undtaget for moms, er kommunen kompetent til at påse dette.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 95

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Sagen er antaget for at afklare, om ydelser til praktisk hjælp og pleje efter § 95, stk. 2, om borgerstyret personlig assistance, er fritaget for moms.

2. Reglerne

Lov om social service § 95 fastslår, at kommunen i visse tilfælde i stedet for at stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

§ 13 i momsloven fastslår, at social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne-og ungdomsorganisationer og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil er fritaget for afgift. Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 83 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i ovennævntes sag om afklaring af, om ydelser til praktisk hjælp og pleje efter § 95, stk. 2 om borgerstyret personlig assistance er fritaget for moms.

Resultatet er

• Kommunen skal ikke efterbetale NN moms af de udbetalte ydelser til praktisk hjælp og pleje.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale eventuel moms, som kommunen har betalt som følge af nævnets afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at ydelser til NN til praktisk hjælp og pleje efter servicelovens § 95, er fritaget for moms.

Ankestyrelsen har lagt vægt på, at social forsorg og bistand, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil, er fritaget for moms, medmindre der er tale om ydelser, der er visiteret i henhold til § 83, og som leveres af andre end kommunerne efter fritvalgsreglerne, og hvor ydelserne afregnes mellem leverandøren og kommunen.

Vi har lagt til grund, at NN modtager hjælp efter servicelovens § 95.

Vi har endvidere lagt til grund, at det er NN selv, der har antaget T til at levere ydelsen, og betalingen herfor er afregnet mellem ham og firmaet.

Der er således ikke tale om en ydelse efter fritvalgsreglerne, ligesom ydelserne ikke afregnes mellem leverandøren og kommunen. Ydelserne er derfor fritaget for moms.

Dette betyder, at kommunen ikke skal efterbetale NN moms af de udbetalte ydelser til praktisk hjælp og pleje.

Et eventuelt krav vedrørende tilbagebetaling af moms må vi henvise NN til at rette over for skattemyndighederne.

Ankestyrelsen bemærker endvidere, at en kommune som udgangspunkt ikke skal tage stilling til spørgsmål om, hvorvidt en virksomhed er fritaget for moms, da dette rettelig henhører under skattemyndighederne.

I den konkrete situation, hvor afgørelsen endvidere beror på en vurdering af, hvorvidt ydelser efter § 95 kan sidestilles med ydelserne, der efter momslovens § 13, stk. 1 er undtaget for moms, er kommunen kompetent til at påse dette. Kommunen er i den situation ikke bundet af en vejledende udtalelse fra skattemyndighederne.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har anført, at det fremgår af servicelovens § 95, stk. 2, at en borger med behov for personlig hjælp og pleje, der har et behov for hjælp i mere end 20 timer ugentlig, kunne vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Kommunen udbetalte således et kontant beløb, som den pågældende borger kunne anvende til enten at aflønne privat hjælp eller at købe hjælpen i et firma. Der var således ikke tale om frit leverandørvalg som ved hjemmehjælp efter servicelovens § 83, da borgeren havde fuld rådighed over det bevilgede beløb.

Vi henviser til vores begrundelse ovenfor.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 3. august 2011

• Klagen til Ankestyrelsen af 18. august 2011

• Nævnets genvurdering

• brev fra nævnet af 26. september 2011

Kommunen meddelte den 18. juni 2011 afslag på efterbetaling af moms på den af kommunen udbetalte kontante ydelse i henhold til lov om social service § 95, stk. 2, 3 for perioden 1. februar 2005 til 18. juni 2005.

Kommunen henviste til, at det fremgik af Skats brev af 11. marts 2009 til T, at det var ansøgeren selv, der havde anmodet T om at levere ydelsen, hvorfor kommunen ikke hæftede for det skyldige momsbeløb.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse.

Det betød, at kommunen skulle udbetale ansøgeren moms af de udbetalte ydelser til BPA, hvis betingelserne herfor var opfyldt.

Nævnet vurderede, at kommunen skulle udbetale ansøgeren moms af de udbetalte ydelser til praktisk hjælp og pleje, såfremt kommunen ikke havde anvendt udbudsmodellen for frit leverandørvalg, og såfremt det firma, der leverede hjælpen til ansøgeren, kunne opfylde kommunens krav i henhold til godkendelsesmodellen.

Nævnet lagde vægt på, at ansøgeren havde oplyst kommunen om, at et privat firma leverede praktisk hjælp og pleje til ansøgeren.

Nævnet havde også lagt vægt på, at kommunen skulle have vejledt ansøgeren om reglerne om fri leverandørvalg, og ansøgeren skulle derfor stilles som om han havde fået vejledning herom.

I klagen anførte kommunen, at det fremgår af servicelovens § 95, stk. 2, at en borger med behov for personlig hjælp og pleje, der har et behov for hjælp i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Kommunen udbetaler således et kontant beløb, som den pågældende borger kan anvende til enten at aflønne privat hjælp eller at købe hjælpen i et firma. Der er således ikke tale om frit leverandørvalg som ved hjemmehjælp efter servicelovens § 83, da borgeren har fuld rådighed over det bevilgede beløb.

Som det fremgik af kommunens tidligere brev med tilhørende udtalelse fra Revisionsfirmaet S fastholdt kommunen, at kommunen ikke skulle betale moms af de udbetalte ydelser. Kommunen henviste tillige til vejledningen om borgerstyret personlig assistance nr. 9 af 15. februar 2011.

Nævnet fastholdt sin afgørelse.

Nævnet har endvidere den 26. september 2001 anført, at kommunen ikke ved at udbetale et kontant beløb til fuld rådighed kan omgå reglerne om fritvalgsordning. Nævnet bemærkede, at en af betingelserne for udbetaling af moms er, at leverandøren kan opfylde kommunens krav efter godkendelsesmodellen.