Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 167-12 om brøkdelspension - supplement - indtægt - forsørgelse - kontanthjælp - efterregulering

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Efterregulering af tidligere udbetalt supplement til brøkpension skal trækkes fra i hjælpen

Supplement til brøkpension bliver udbetalt efter aktivloven. Efterbetaling af supplement til brøkpension er en indtægt, der skal trækkes fra i den løbende hjælp efter aktivloven.

Forsørgelsesgrundlag

Efterbetaling af supplement er et kontant pengebeløb, der kan dække et forsørgelsesbehov. Det er de aktuelle forhold hos borgeren, der danner grundlag for vurdering af det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse.

Det forhold, at efterbetalingen skyldes en tidligere fejl i kommunen, kan ikke føre til, at der kan ses bort fra indtægten ved beregning af kontanthjælp.

Økonomisk sikkerhedsnet

Kontanthjælpen udgørdet underste økonomiske sikkerhedsnet og bygger først og fremmest på, at den enkelte selv skal sørge for at forsørge sig selv og sin familie. Det gælder også for brøkpensionister, da det beløb, de får i tillæg til pensionen, har karakter af kontanthjælp.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 30

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Antaget for at afklare, om der skal ske fradrag i løbende supplement til brøkpension, når borgeren får efterbetalt et beløb på grund af efterregulering af tidligere udbetalt supplement.

2. Reglerne

§ 27 a i aktivloven fastslår, at hjælpen til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, per måned højst kan udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension.

§ 30, stk. 1, fastslår, at ansøgerens og ægtefællens indtægter skal trækkes fra i hjælpen.

Bestemmelsen henviser dog til §§ 31 – 33, hvor der er særlige regler. § 33 omhandler de indtæger m.v., som ikke skal fradrages i hjælpen.

§ 14, stk. 1, fastslår, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Aktivlovens § 14, stk. 2 – 5, indeholder særlige regler om formue, der kan ses bort fra

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Principafgørelse 164-11: Principafgørelserne 1-11, 2-11 og 3-11 er udtryk for en klar ændring af praksis. Det betyder, at kommunen skal tage stilling til genoptagelse af tidligere afgørelser om beregning af supplement til brøkpension tilbage fra 2. november 2007

Principafgørelse 58-11: Efterbetaling af sygedagpenge skal anses for indtægt ved udmålingen af kontanthjælp. Det betyder, at efterbetalingen af sygedagpenge skal fradrages i kontanthjælpen som indtægt og ikke som formue. Efterbetalingen skal anses for at være en indtægt på det tidspunkt, hvor den kommer til udbetaling.

Principafgørelse 107-12: Der skal ske fradrag i kontanthjælp for sygedagpenge, der udbetales inden, men i samme måned, som udbetaling af kontanthjælp første gang.

Principafgørelse A-25-02: Ved vurdering af hjælp er der ikke hjemmel til at se bort fra formue, som stammer fra opsparet kontanthjælp.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NN sag om fradrag i løbende supplement til brøkpension, når borgeren får efterbetalt et beløb på grund af efterregulering af tidligere udbetalt supplement.

Resultatet er

• Der skal ske fradrag i NN løbende supplement til brøkpension for den efterregulering, hun har fået af tidligere udbetalt supplement

Det betyder, at NN ikke kan få supplement til brøkpension, så længe det efterbetalte beløb kan dække hendes forsørgelse.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at efterbetaling af supplement til brøkpension er en indtægt efter lov om aktiv socialpolitik, der skal trækkes fra i den løbende hjælp efter loven.

Vi har lagt vægt på, at efterbetaling af supplement er et kontant pengebeløb, der kan tjene som forsørgelsesgrundlag for NN.

Vi har desuden lagt vægt på, at efterbetaling af supplement skattemæssigt anses for indtægt på udbetalingstidspunktet.

Vi har lagt vægt på, at efterbetaling af hjælp ikke er nævnt blandt de undtagelser, der efter loven kan ses bort fra ved vurdering af behov for hjælp til forsørgelse.

I Principafgørelse 58-11 lagde vi vægt på, at efterbetaling af sygedagpenge er et kontant pengebeløb, som kan tjene som forsørgelsesgrundlag for borgeren. Vi vurderede, at det forhold, at efterbetalingen var opstået på baggrund af en tidligere fejl i kommunen, ikke bevirkede, at der kunne ses bort fra indtægten ved beregning af kontanthjælp.

Ved sagens vurdering har vi lagt vægt på principperne i Principafgørelse 58-11.

Lov om aktiv socialpolitik, som supplementet ydes efter, bygger ikke som pensionssystemet på et ”optjeningsprincip”. Kontanthjælpen udgør derimod det underste økonomiske sikkerhedsnet og bygger først og fremmest på, at den enkelte selv skal sørge for at forsørge sig selv og sin familie. Det gælder også for brøkpensionister, da det beløb, de får i tillæg til pensionen, har karakter af kontanthjælp.

Bemærkninger til klagen

Kommunen spørger, om borgere, der har klaget over kommunens afgørelse og fået medhold i nævnet, har handlet i god tro, hvis det efterbetalte supplement er opbrugt inden afgørelsen fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Kommunen er i tvivl, om borgeren har handlet i god tro, om pengene er tabt for kommunen, og hvorledes supplement skal beregnes fremadrettet.

Kommunen spørger blandt andet i lyset af, at ikke alle borgere har indbragt kommunens afgørelse for nævnet.

Vi bemærker, at det afhænger af en konkret vurdering af den enkelte borgers forhold, om borgeren skal tilbagebetale det beløb, der er udbetalt som følge af nævnets afgørelse. Kommunen skal træffe afgørelse efter aktivlovens § 91, nr. 2.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan ikke give en generel melding om retstilstanden. Kommunen skal træffe afgørelse herom.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. juli 2016, da der er kommet nye regler på området.