Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 168-12 om fleksjob - ledighedsydelse - opsigelse af fleksjob - flytning til anden kommune - selvforskyldt ledighed

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Der skal ikke ske ny visitation til fleksjob, når en fleksjobberettiget person flytter fra en kommune til en anden.

Hvis flytning til en anden kommune medfører, at personen opsiger et fleksjob, har personen ret til ledighedsydelse, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt.

Det betyder blandt andet, at personen ikke må være selvforskyldt ledig fra fleksjobbet. Det betyder, at der skal foreligge en gyldig grund til at opsige fleksjobbet.

Der er ikke tale om en gyldig grund, hvis årsagen til opsigelsen er en afledt følge af en handling, som borgeren selv har foretaget efter eget valg.

Ved vurderingen af, om personen er selvforskyldt ledig, skal årsagen til flytningen indgå. Hvis flytningen er en personlig beslutning efter eget valg, vil der være tale om selvforskyldt ledighed. Dermed er der ikke en gyldig grund til at opsige fleksjobbet.

Flytning som følge af, at borgerens ægtefælle eller samlever skal påbegynde arbejde, uddannelse eller selvstændig virksomhed,kan efter omstændighederne være en gyldig grund til opsigelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 13, § 74, § 74a og § 74b

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Vi har antaget sagen for at afklare praksis for ny visitation til fleksjob ved flytning mellem kommuner, og om hvorvidt borgeren er selvforskyldt ledig fra fleksjobbet, herunder om flytning er en gyldig grund til at opsige fleksjobbet.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik

§ 74, stk. 1, nr. 2, fastslår, at ledighedsydelse kan udbetales til personer, der er berettiget til fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob.

§ 74 a, stk. 7 fastslår, at personer, der i forbindelse med flytning til anden kommune opsiger et fleksjob, har ret til ledighedsydelse, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt.

§ 74 b, stk. 1, nr. 4, fastslår, at det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at modtageren ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob.

§ 13, stk. 4 oplister de gyldige grunde til ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, som kan medføre, at man ikke anses for selvforskyldt ledig.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om ny visitation til fleksjob ved flytning mellem kommuner, og om hvorvidt du er selvforskyldt ledig fra fleksjobbet, herunder om flytning er en gyldig grund til at opsige fleksjobbet.

Resultatet er

• Der skal ikke ske ny visitation til fleksjob ved flytning mellem kommuner

• Du er selvforskyldt ledig fra fleksjobbet

Det betyder, at du ikke havde ret til ledighedsydelse fra din flytning til A.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om visitation

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der ikke skal ske fornyet visitation til fleksjob i forbindelse med flytning mellem to kommuner.

Det betyder, at personen som udgangspunkt har ret til ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune, hvis fleksjobbet ikke bevares.

Tilflytningskommunen skal dog undersøge om betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse fortsat er opfyldt. Det vil de ikke være, hvis personen er selvforskyldt ledig.

Ankestyrelsen har tidligere vurderet, at der skulle ske fornyet visitation til fleksjob i forbindelse med flytningen mellem to kommuner.

I den nu historiske Principafgørelse A-42-05 fandt Ankestyrelsen på baggrund af lovbemærkningerne til den dagældende bestemmelse, at hvis flytningen medfører, at personen ikke kunne fortsætte i sit nuværende fleksjob og derfor måtte opsige dette, skulle der ske fornyet visitation i tilflytningskommunen.

Indsættelse af den nye bestemmelse § 74 a, stk. 7 skete i 2010. Da det af forløbet op til lovændringen fremgår, at den nugældende retsstilling har været lovgivers intention også under de tidligere regler, finder vi, at også sager fra før § 74 a, stk. 7, blev indsat, skal vurderes efter de nugældende regler.

Begrundelsen for afgørelsen om selvforskyldt ledighed

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du var selvforskyldt ledig fra dit fleksjob, og at du derfor ikke havde ret til ledighedsydelse fra tidspunktet for din flytning til A.

Vi finder også, at transporttiden mellem fleksjobbet i B og din nye bopæl i A ikke er en gyldig grund til at opsige fleksjobbet.

Vi har lagt vægt på, at flytningen fra B til A skyldtes dit eget valg om at flytte, fordi du gerne ville bo tættere på din datter. Din søn boede på fraflytningstidspunktet fortsat i B.

Vi finder derfor, at årsagen til opsigelsen af fleksjobbet, det vil sige den lange transporttid, var en afledt følge af en handling, som du selv har foretaget efter eget valg.

Ledighedsydelse kan udbetales til personer, der er berettiget til fleksjob ved ledighed efter et fleksjob. Det er dog en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at modtageren opfylder betingelserne for fleksjob og ikke er selvforskyldt ledig.

Man er selvforskyldt ledig, hvis man opsiger et fleksjob på grund af egne forhold og uden gyldig grund.

Bemærkninger til klagen

Du har anført, at nævnet kun har forholdt sig til årsagen til din flytning, og ikke til, at du efter flytningen ville have så lang en transporttid, at du må være omfattet af bestemmelsen om, at man ikke har pligt til at tage imod et tilbud om arbejde, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning. Du mener derfor, at du har ret til ledighedsydelse fra det tidspunkt, hvor du flyttede til A.

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vores vurdering af sagen. Vi henviser til vores begrundelse for afgørelsen ovenfor.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 30. november 2011

• klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 22. december 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen traf den 4. oktober 2007 en mundtlig afgørelse om, at du ikke havde ret til ledighedsydelse. Ved en fejl blev en skriftlig afgørelse aldrig udarbejdet, og din klage blev ikke behandlet.

Kommunen traf den 5. januar 2009 afgørelse om, at du havde ret til fleksjob fra den 1. marts 2008.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse den 2. september 2009.

På baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand genoptog Beskæftigelsesankenævnet sagen og traf den 30. november 2011 afgørelse om, at du ikke har ret til ledighedsydelse fra det tidspunkt, hvor du flyttede til A, da du var selvforskyldt ledig fra fleksjobbet.

Du har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du ikke er selvforskyldt ledig, da du efter flytningen havde en transporttid mellem bopæl og arbejdet på i alt 4 timer, og derfor ikke var forpligtet til at udnytte din arbejdsevne.