Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 169-12 om rimeligt begrundet enkeltudgift - husleje - forudsigelig udgift - afgørende betydning

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Der kan ydes hjælp til husleje efter aktivlovens § 81 om hjælp til enkeltudgifter.

Det er en almindelig betingelse for hjælp efter § 81, at borgeren fremover vil være i stand til at klare sig selv, og at borgeren således ikke hver måned vil have brug for hjælp efter § 81. Alene i det tilfælde vil der være tale om en rimeligt begrundet enkeltudgift.

Det er endvidere en betingelse, at borgeren ikke kan få hjælp til huslejeudgiften efter anden lovgivning, herunder hjælp i form af SU. Hjælp efter aktivlovens § 81 er således subsidiær i forhold til hjælp efter andre bestemmelser i lovgivningen.

Det er ligeledes en betingelse, at der er en konkret risiko for udsættelse af lejemål. Kun i det tilfælde vil udgiften være af helt afgørende betydning for den pågældendes livsførelse.

Hjælpen har et forebyggende sigte

Hjælp efter § 81 har et forebyggende sigte med henblik på at undgå, at borgerens økonomiske situation bringes ud af balance på en sådan måde, at den pågældendes muligheder for at klare sig selv i fremtiden i afgørende grad vanskeliggøres. En formålsfortolkning af bestemmelsen må således føre til, at der ved bevilling af hjælp efter § 81 må være en underliggende forudsætning om, at borgeren ikke hver måned vil have brug for hjælp efter § 81.

En bevilling af hjælp til husleje efter § 81 skal således fungere som et rygstød for borgeren, således at borgeren kan komme videre i form af selv at kunne afholde udgiften til husleje for fremtiden.

Vurderingen af, om borgeren fremover vil være i stand til at klare sig selv, beror på en konkret vurdering af oplysningerne om borgerens økonomiske forhold, herunder borgerens indtægter og huslejens størrelse.

I den konkrete sag kunne det ikke lægges til grund, at borgeren fremover ville være i stand til at klare sig selv. Borgeren havde hidtil fået hjælp til huslejen fra sin mor, som ikke længere kunne hjælpe borgeren. Der var ikke oplysninger om, at borgeren havde nogen indtægter, herunder indtægt i form at løbende hjælp til forsørgelse. Borgerens husleje var på ca. 4.700 kr. pr. måned.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 81

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om der skal ydes hjælp efter aktivlovens § 81 til husleje til en studerende, som ikke får SU, og som er ved at blive sat ud af sin lejlighed af fogeden.

2. Reglerne

Det fremgår af aktivlovens § 81, at kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses.

Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at kommunen efter en konkret vurdering undtagelsesvis kan yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

3. Andre Principafgørelser

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

A-23-08: Udgift vedrørende fraflyttet lejlighed kunne ikke anses for nødvendig eller rimelig begrundet enkeltudgift, idet udgiften måtte anses for at være forudsigelig. Der var heller ikke dokumentation for, at afholdelsen af udgiften var af afgørende betydning for familiens livsførelse. Ankestyrelsen lagde vægt på, at udgiften vedrørte en fraflyttet lejlighed, og at der ikke var aktuelle oplysninger om en konkret trussel om udsættelse af nuværende lejlighed.

13-09: Hjælp til huslejerestance kunne gives efter aktivlovens § 81. Der var tale om en enlig forsørger tilfire børn. Ansøgeren havde ikke tidligere modtaget hjælp til huslejerestance. Fogeden havde indledt sag om udsættelse fra lejemål.

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

A-25-07. Afgørelsen er indarbejdet i denne Principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt der skal ydes hjælp efter aktivlovens § 81 til huslejerestance til en studerende, som ikke får SU, og som er ved at blive sat ud af sin lejlighed af fogeden.

Resultatet er

• Du har ikke ret til hjælp til husleje for oktober 2011

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen YY.

Vi skal bede kommunen om at foretage en vurdering af, om du har ret til hjælp efter anden lovgivning.

Vi henviser til, at kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at din udgift til husleje ikke er en rimeligt begrundet enkeltudgift efter aktivlovens § 81.

Efter en konkret vurdering af dine økonomiske forhold finder vi, at det ikke kan lægges til grund, at du fremover vil være i stand til at klare dig selv.

Vi har lagt vægt på oplysningerne om, at du hidtil har fået hjælp til huslejen af din mor, men at din mor ikke længere kan hjælpe dig.

Vi har endvidere vægt på, at der ikke er oplysninger om, at du har nogen indtægter, herunder indtægt i form af løbende hjælp til forsørgelse.

Endelig har vi lagt vægt på, at din husleje er på ca. 4.700 kr. pr. måned.

På den baggrund finder vi ikke, at udgiften kan anses for rimeligt begrundet.

Hjælp efter § 81 har et forebyggende sigte med henblik på at undgå, at borgerens økonomiske situation bringes ud af balance på en sådan måde, at den pågældendes muligheder for at klare sig selv i fremtiden i afgørende grad vanskeliggøres. En formålsfortolkning af bestemmelsen må således føre til, at der ved bevilling af hjælp efter § 81 må være en underliggende forudsætning om, at borgeren ikke hver måned vil have brug for hjælp efter § 81.

En bevilling af hjælp til husleje efter § 81 skal således fungere som et rygstød for borgeren, således at borgeren kan komme videre i form af selv at kunne afholde udgiften til husleje for fremtiden.

Hvis borgeren hver måned ville have brug for og få hjælp efter § 81, ville hjælpen endvidere få karakter af løbende hjælp. Der kan ikke med hjemmel i § 81 ydes løbende hjælp men kun hjælp til enkeltstående udgifter i særlige tilfælde.

Det forhold, at du efter reglerne ikke kan få SU, da du har modtaget revalideringsydelse til lægestudiet i mere end 8 år, kan ikke føre til en ændret vurdering.

Det forhold, at fogeden har indledt sag mod dig om udsættelse af lejemål, og at der således er en konkret risiko for udsættelse af bolig, kan heller ikke medføre, at du har ret til hjælp efter aktivlovens § 81.

Det er en almindelig betingelse for hjælp efter aktivlovens § 81, at der er tale om en rimelig begrundet udgift. Du opfylder ikke denne betingelse, idet du ikke fremover vil være i stand til at klare dig selv. Vi har i den forbindelse foretaget en konkret vurdering af dine økonomiske forhold.

Det er – udover de almindelige betingelser i § 81 – en betingelse for hjælp til husleje, at 1) man ikke kan få hjælp til udgiften efter anden lovgivning, og at 2) der er en konkret risiko for udsættelse af boligen. Vi henviser til, at kommunen efter en konkret vurdering undtagelsesvis kan yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse, jf. § 81, sidste punktum.

Vi bemærker, at vi til brug for sagens behandling har hørt Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Styrelsen har i den forbindelse oplyst over for Ankestyrelsen, at en person, der i mere end 8 år har modtaget revalideringsydelse til en uddannelse, der giver ret til SU inden for klippekortet, ikke vil have adgang til SU, da der ikke er flere klip til rådighed.