Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 170-12 om fleksjob - løntilskud - klageberettigede - faglig organisation

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Hvornår en faglig organisation er klageberettiget

Principafgørelsen fastslår, at en faglig organisation som udgangspunkt ikke er klageberettiget i forhold til en afgørelse truffet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

En faglig organisation kan dog være klageberettiget, hvis

1) den faglige organisation klager over en afgørelse i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter beskæftigelsesindsatslovens § 33, stk. 1, og §§ 49 og 65, og organisationen har en væsentlig interesse i afgørelsen, eller

2) den faglige organisation er partsrepræsentant for den person, som afgørelsen vedrører.

Efter retssikkerhedslovens §§ 59 a og 63 er det ”den person, som afgørelsen vedrører”, der kan klage over afgørelser fra henholdsvis beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn.

Bestemmelserne fortolkes i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler om klageadgang. Efter disse regler er det afgørende for, om en person har adgang til at klage over en afgørelse, om personen har en væsentlig, individuel, retlig interesse i sagen.

Efter formuleringen af bestemmelserne er der ikke grundlag for en udvidende fortolkning af kredsen af klageberettigede. Det er således et krav for klageadgang, at personen er væsentligt og individuelt berørt af afgørelsen.

I den konkrete sag klagede den faglige organisation over en afgørelse om fastsættelse af løntilskud til en person i fleksjob efter beskæftigelseslovens § 72, stk. 1. Der var således ikke tale om en klage over en afgørelse i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter beskæftigelsesindsatslovens § 33, stk. 1, og §§ 49 og 65. Den faglige organisation var endvidere ikke partsrepræsentant for den person, som afgørelsen vedrørte. Den faglige organisation var derfor ikke klageberettiget.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012 - § 72, stk. 1, § 128, stk. 1 og § 128, stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Sagen er antaget for at afklare, om en faglig organisation er klageberettiget i forhold til en afgørelse om fastsættelse af løntilskud til en person i fleksjob.

2. Reglerne

Det fremgår af § 128, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommunens afgørelser efter loven kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet.

Det fremgår af stk. 2, at klage kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet af den, som afgørelsen vedrører. Klage over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og §§ 49 og 65 kan tillige indbringes for beskæftigelsesankenævnet af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke på tidspunktet for offentliggørelse andre Principafgørelser om en faglig organisations klageberettigelse efter beskæftigelsesindsatsloven.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt en faglig organisation er klageberettiget i forhold til en afgørelse om fastsættelse af løntilskud til en person i fleksjob.

Resultatet er

• X faglig organisation er ikke klageberettiget

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at X faglig organisation ikke er klageberettiget i forhold til en afgørelse om fastsættelse af løntilskud til en person i fleksjob.

Vi har lagt vægt på, at X faglig organisation ikke klager over en afgørelse vedrørende spørgsmål om konkurrenceforvridning efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi har endvidere lagt vægt på, at X faglig organisation ikke er partsrepræsentant for den person, som afgørelsen om fastsættelse af løntilskud vedrører.

Det fremgår af reglerne, at en afgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats alene kan påklages af den, som afgørelsen vedrører.

Efter retssikkerhedslovens §§ 59 a og 63 er det ”den person, som afgørelsen vedrører”, der kan klage over afgørelser fra henholdsvis beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn.

Bestemmelserne fortolkes i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler om klageadgang. Efter disse regler er det afgørende for, om en person har adgang til at klage over en afgørelse, om personen har en væsentlig, individuel, retlig interesse i sagen.

Efter formuleringen af bestemmelserne er der ikke grundlag for en udvidende fortolkning af kredsen af klageberettigede. Det er således et krav for klageadgang, at personen er væsentligt og individuelt berørt af afgørelsen.

Klage over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter beskæftigelsesindsatslovens § 33, stk. 1, og §§ 49 og 65 kan dog tillige indbringes for beskæftigelsesankenævnet af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Der er hverken i beskæftigelsesindsatsloven eller retssikkerhedsloven fastsat regler om en særlig klageadgang for faglige organisationer.

Bemærkninger til klagen

X faglig organisation har anført, at organisationen er klageberettiget i forhold til en afgørelse om fastsættelse af løntilskud til en person i fleksjob.

X faglig organisation henviser til, at den faglige organisation efter reglerne er høringsberettiget i forbindelse med etableringen af et fleksjob.

X faglig organisation mener, at dette – sammenholdt med at det er overenskomsten inden for det pågældende faglige område, der skal anvendes i forbindelse med etableringen af fleksjobbet – må betyde, at den faglige organisation for det første har en retlig interesse og for det andet, at den faglige organisation har mulighed for at klage over afgørelsen.

Vi bemærker, at det forhold, at fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår i forhold til en person i fleksjob efter reglerne skal ske i samarbejde med de faglige organisationer, ikke i sig selv medfører, at X faglig organisation har en særlig klageret i forhold til kommunens fastsættelse af løntilskuddet og arbejdsvilkårene.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 21. februar 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 9. marts 2012 og 30. maj 2012

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering