Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 174-12 om kontanthjælp - udlandsophold - udbetaling - optjeningsprincip

Resume:

Kontanthjælp for en periode, før kontanthjælpsmodtageren rejser på ferie til udlandet

En kontanthjælpsmodtager, der rejser på et ferieophold i udlandet uden ret til kontanthjælp i ferieperioden, kan have ret til udbetaling af kontanthjælp indtil udrejsedatoen.

Det har ikke ydelsesmæssig betydning, om kontanthjælpsmodtageren er i udlandet på den almindelige udbetalingsdag for kontanthjælp, dvs. sidst i måneden, eller om udlandsopholdet foregår midt i en måned.

Det afgørende er, at kontanthjælpsmodtageren står til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden indtil afrejsen og ikke har andet forsørgelsesgrundlag for den kommende måned efter hjemkomsten fra ferieopholdet i udlandet.

Der skal desuden være tale om et kortvarigt ferieophold, og kontanthjælpsmodtageren skal på forhånd have oplyst kommunen om udlandsopholdet.

Derudover skal datoen for hjemkomsten til Danmark være fastlagt inden afrejsen.

Der er dermed tale om en ubrudt kontanthjælpsperiode.

Retten til kontanthjælp for en periode, før kontanthjælpsmodtageren rejser til udlandet, kan bortfalde

Vi henviser til Principafgørelse 188-11 om denne situation.

Kontanthjælpsperioden blev i 188-11 afbrudt af en længere rejse til udlandet, hvor datoen for hjemkomst til Danmark ikke var klart bestemt. Der var desuden ikke noget forsørgelsesbehov i den kommende måned.

Kontanthjælp under ferieophold i udlandet

Hovedreglen i aktivloven er, at retten til hjælp efter loven, herunder kontanthjælp, er betinget af, at pågældende opholder sig lovligt i Danmark.

Kommunen kan i særlige tilfælde tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet, herunder ferieophold, hvis kontanthjælpsmodtageren har ret til ferie.

Pr. 1. april 2012 har kontanthjælpsmodtagere fået ret til at opholde sig i udlandet, mens de har ret til ferie. En kontanthjælpsmodtager, som har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen samtidig kan modtage kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder.

Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først.

Det er endvidere en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om tidspunktet for ferien.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 3, § 5, § 11, § 13 og § 89

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalghar behandlet sagen for at afklare, hvilke ydelsesmæssige konsekvenser et kortere ferieophold i udlandet vil have for kontanthjælpsmodtagere, herunder hvis opholdet strækker sig over udbetalingsdagen, henholdsvis ikke gør det, jf. §§ 3 og 5 i lov om aktiv socialpolitik.

2. Reglerne

§ 3 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) fastslår, at enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.

§ 5 fastslår, at personer, der opholder sig i udlandet, ikke kan få hjælp efter denne lov. I visse tilfælde kan kommunen dog tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet.

Det fremgår af § 5, stk. 4, der er indsat med ikrafttræden den 1. april 2012, at kontanthjælpsmodtagere kan opholde sig i udlandet, mens pågældende har ret til ferie efter § 13, stk. 8 og 9.

Det fremgår af § 13, stk. 8, at det er et krav, at kontanthjælpsmodtageren har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, før han opnår ret til 5 ugers ferie med kontanthjælp. I øvrigt skal kontanthjælpsmodtageren fortsat opfylde betingelserne for kontanthjælp under afholdelse af ferien.

3. Andre Principafgørelser

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

188-11: Ankestyrelsen vurderede, at en kontanthjælpsmodtager, der rejste ud af landet den 8. i en måned, ikke havde ret til kontanthjælp for den første uge af måneden, når han kom tilbage til Danmark.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at myndighederne ikke vidste, hvornår borgeren ville vende hjem, og borgeren blev derfor afmeldt kontanthjælpssystemet.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at retten til kontanthjælp ikke er knyttet til et optjeningsprincip. Retten til kontanthjælp indtræder, hvis en person ikke er i stand til at forsørge sig selv på anden måde og i øvrigt opfylder betingelserne for at få kontanthjælp, herunder at opholde sig i Danmark.

Kasseret

57-11: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at en kontanthjælpsmodtager undtagelsesvis havde ret til kontanthjælp under ophold i udlandet. Udvalget lagde bl.a. vægt på, at kontanthjælpsmodtageren ikke havde pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, da han havde ret til aktiveringsfri i den periode, hvor udlandsopholdet fandt sted.

Reglerne om aktiveringsfri periode er ophævet og afløst af ret til ferie.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen, der er antaget for at afklare, hvilke ydelsesmæssige konsekvenser et kortere ferieophold i udlandet vil have for kontanthjælpsmodtagere, herunder hvis opholdet strækker sig over udbetalingsdagen, henholdsvis ikke gør det, jf. §§ 3 og 5 i lov om aktiv socialpolitik.

Resultatet er

• NN har ret til kontanthjælp for perioden fra den 1. juni til den 23. juni 2012.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at NN har ret til udbetaling af kontanthjælp for perioden fra den 1. 1. juni til den 23. juni 2012, hvor hun har opholdt sig i Danmark.

Det har ikke ydelsesmæssig betydning, hvorvidt udenlandsopholdet strækker sig over udbetalingsdagen, eller om det er placeret midt i en måned.

Vi har lagt vægt på, at NN stod til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden, og at hun ikke havde andet forsørgelsesgrundlag for juli måned 2012 efter sit ferieophold i udlandet fra den 24. juni til den 5. juli 2012.

Vi har desuden lagt vægt på, at der var tale om et kortvarigt ferieophold, og at hun på forhånd havde oplyst kommunen om udlandsopholdet.

Derudover har vi lagt vægt på, at datoen for hjemkomsten til Danmark var fastlagt inden afrejsen.

Vi vurderer dermed, at der var tale om en ubrudt kontanthjælpsperiode.

Vi har ved afgørelsen lagt til grund, at NN ikke har ret til kontanthjælp under sit udenlandsophold fra den 24. juni til den 5. juli 2012 efter reglerne i § 5, stk. 4, om ret til ophold i udlandet under ferie.

Bemærkninger til klagen

Kommunen ønsker, at Ankestyrelsen behandler sagen med særlig stillingtagen til, om der skal være tale om ophold i udlandet af mere end 1 måneds varighed, før 188-11 skal anvendes.

Vi bemærker, at Principafgørelse 188-11 handler om en anden situation.

Kontanthjælpsperioden blev i denne sag afbrudt af en længere rejse til udlandet, hvor datoen for hjemkomst til Danmark ikke var klart bestemt. Der var desuden ikke noget forsørgelsesbehov i den kommende måned. Praksis i 188-11 kan derfor ikke bruges til afgørelsen af nærværende sag.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY traf afgørelse i sagen.

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 31. juli 2012.

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 8. august 2012.

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering.