Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 180-12 om nødvendige merudgifter - creme - hudlidelse - fiskeskælshud - sektoransvarlighed

Resume:

Principafgørelsen fastslår

Der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvis de øvrige betingelser i lovbestemmelsen er opfyldt.

Det er en forudsætning for dækning af nødvendige merudgifter, at der ikke kan gives støtte efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Fugtighedscremer kan i visse tilfælde dækkes som en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse.

En kvinde kunne få dækket sine udgifter til fugtighedscremer som nødvendige merudgifter.

Kvinden var født med en svær og varig hudlidelse i form af fiskehud, og der var ingen helbredende behandling for lidelsen.

Det var ikke en betingelse for at få dækket udgiften til fugtighedscremer som en nødvendig merudgift, at cremen var tilskudsberettiget. Det afgørende i sagen var, at fugtighedscremerne gjorde kvinden i stand til at leve så normalt som muligt og passe sit arbejde. Cremerne var derfor nødvendige for kvinden.

Forbrugsgode

Cremerne var ikke forbrugsgoder for kvinden, da de ikke afhjalp hendes nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lettede den daglige tilværelse i hjemmet eller var nødvendige for, at hun kunne udøve sit erhverv. Cremerne gjorde alene, at hun i dagligdagen var i stand til at leve et så normalt liv som muligt.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 100, stk. 1

Afgørelse:

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om udgifter til fugtighedscremer kan dækkes som en nødvendig merudgift efter servicelovens § 100.

2. Reglerne

§ 100, stk. 1 i lov om social service fastslår, at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Det fremgår af § 5, stk. 1 og 2 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, at der alene ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den person, der ansøger. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Stk. 2. De udgifter til den daglige livsførelse, som personen selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget særlige omkostninger på grund af den nedsatte funktionsevne, skal afholdes af den pågældende selv.

Det fremgår af punkt 36 i vejledningen om, at formålet med merudgiftsydelsen er, at at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Formålet er endvidere at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre borgere uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation, ved at sikre at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Sigtet med tilskud til merudgifter er at give modtageren af merudgiftsydelsen mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan hans eller hendes behov bedst kan dækkes.

3. Andre Principafgørelser

Om cremer

Principafgørelse 167-10, hvorefter der ikke kunne ydes støtte til dækning af udgifter til make-up creme til en kvinde, der led af vitiligo, en hudlidelse med hvide pletter på en udstrakt del af hudoverfladen. Der kunne efter hjælpemiddelbekendtgørelsens § 10 (tidligere § 8) ydes støtte til hudpræparater til at skjule stærkt skæmmende modermærker og ardannelser på hoved og hals. Ankestyrelsen antog, at der måtte være gjort udtømmende op med, hvilke tilfælde, der kunne støttes.

Principafgørelse C-45-05, hvorefter creme, gaze og handsker til en stomi måtte anses for at være forbrugsgoder, idet de var produkter, der var fremstillet og forhandlet bredt med henblik på sædvanligt forbrug i befolkningen i almindelige. I de konkrete tilfælde måtte cremerne anses for i væsentlig grad at afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Ankestyrelsen fandt, at det ansøgte i de konkrete tilfælde måtte antages udelukkende at fungere som hjælpemidler til at afhjælpe ansøgernes nedsatte funktionsevne. Ansøgerne var således berettiget til at få bevilget de løbende fulde udgifter til genstandende.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af, om udgifter til fugtighedscremer kan dækkes som en nødvendig merudgift efter servicelovens § 100.

Resultatet er

• Du har ret til at få dækket udgifter til fugtighedscremerne efter bestemmelsen om merudgifter.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at brug af fugtighedscremer er en nødvendig merudgift som følge af din nedsatte funktionsevne.

Vi har lagt til grund, at du er omfattet af den personkreds, der kan få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelsen. Vi har ikke efterprøvet dette.

Vi har ved vurderingen af, om der er tale om en nødvendig merudgift, lagt vægt på, at du har en svær og varig hudlidelse i form af fiskehud.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at du fra hudklinikken den 13. december 2010, fra dermatologisk afdeling, S hospital den 5. januar 2011 og fra P hospital 10. februar 2011 er anbefalet brug af fugtighedscremer, da cremerne var nødvendige for dig, og der ikke fandtes nogen helbredende behandling.

Cremerne er for dig en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse, fordi cremerne er lindrende og gør dig i stand til leve så normalt som muligt og passe dit arbejde.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 2. august 2011

• Klagen til Ankestyrelsen af 22. august 2011

• Nævnets genvurdering

• Dine indsendte oplysninger i forbindelse med din klage

Det fremgår, at du lider af en svær ichthyosis lamellaris (fiskehud). Du har i perioder været indlagt.

Du er i arbejde som lærer.

A Kommune traf den 26. januar 2011 afgørelse om, at du var berettiget til hjælp til dækning af nødvendige merudgifter med 1.500 kr. om måneden til ekstra slid ved vask.

Vedrørende udgiften til dine cremer henviste kommunen til, at der ifølge Socialministeriet henviste kun kunne ydes hjælp til den del af egenbetalingen af den tilskudsberettigede medicin, der ikke kunne dækkes efter sundhedslovens regler. Det var en betingelse, at den tilskudsberettigede medicin var ordineret som følge af den nedsatte funktionsevne.

Alle de cremer, du brugte var ikke tilskudsberettigede, men kunne købes i håndkøb. Betalingen til cremer kunne derfor ikke medtages i den samlede beregning.

Kommunen oplyste, at der efter sundhedsloven var mulighed for at søge om enkelttilskud hos lægemiddelstyrelsen.

Det var din læge eller sygehusafdeling, der skulle hjælpe dig med at søge.

Hvis dine cremer blev tilskudsberettiget, kunne din egenbetaling medtages i beregningen af dine merudgifter.

Nævnet traf afgørelse om, at dine udgifter til ikke tilskudsberettigede cremer mv. ikke kunne dækkes som merudgifter.

Kommunen skulle tage stilling til, om du kunne få dækket yderligere ansøgte merudgifter til bandager, Duoderm plader, plastre, tape og rengøring samt fodpleje, som du havde ansøgt om. Kommunen skulle endvidere begrunde, hvad merudgiften på 600 kr. om måneden til ekstra slid ved vask skulle dække.

Nævnet har begrundet afgørelsen om afslag på creme mv. under henvisning til vejledningen om særlig støtte til voksne. Det fremgår heraf, at der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter til den del af egenbetalingen af den tilskudsberettigede medicin, der ikke kan dækkes efter sundhedslovens regler. Der kan i enkeltstående tilfælde efter lægelig ordination ydes hjælp til medicin, der ikke er tilskudsberettiget.

Kommunen havde vejledt dig om at søge enkelt tilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du har rettet henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Du har vedlagt skrivelsen fra Lægemiddelstyrelsen, hvoraf det fremgår, at der ikke kan bevilges tilskud til fugtighedscreme fx Locobase, Decubal og Aderma creme. Ingen af disse produkter er registreret som lægemidler, hvorfor det ikke er muligt at bevilge enkelttilskud.

Du har anført om tilskudsberettiget medicin, at teksten må udlægges sådan, at det alene er egenbetalingen, der kan dækkes. Du mener ikke, at der aldrig kan gives tilskud til medicin uden tilskud. Det afgørende måtte være, om den ikke-tilskudsberettigede medicin var en konsekvens af nedsættelsen af funktionsevnen og en nødvendig merudgift.

Du henviste til nævnets egen afgørelse af 22. december 2010, om at du var i målgruppen for servicelovens § 100.

Lægemiddelstyrelsen anså ikke fugtighedscremer for lægemidler.

Det fremgik ikke af sagen, at der var indhentet lægefaglig bistand.

Fugtighedscremerne var en forudsætning for at du kunne arbejde, forsørge dit barn og leve som andre på din alder. Din sygdom dækkede hele kroppen og den påvirkede hele kroppen, og du skulle smøres ind 3 gange om dagen.

Du har henvist til de lægelige udtalelser i sagen.

Du har også henvist til § 5 i lov om retssikkerhedsloven, hvor det fremgår at kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning.

Nævnet har ved sin genvurdering fasthold sin afgørelse. Nævnet har vurderet, at behandlingen med cremer må sidestilles med behandling med ikke tilskudsberettiget medicin, uanset at cremerne ikke er omfattet af begrebet lægemidler, hvorfor der ikke kunne ydes hjælp efter reglerne om merudgifter.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. august 2018, da den er erstattet af principafgørelse 44-18.