Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-7-99 om kontanthjælp - udmåling - anden offentligt forsørgelse - studielån - SU - statens uddannelsesstøtte - indtægt

Resume:

Statens Uddannelsesstøtte i form af månedlige udbetalinger af såvel stipendium som lån kunne sidestilles med indtægt.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at SU (stipendium og lån) måtte betragtes som anden offentlig forsørgelse, og at støtten, herunder lånet, blev udbetalt med et fast månedligt beløb.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998 - § 30

Sagsfremstilling:

En gift mand, hvis ægtefælle modtog kontanthjælp, anmodede kommunen om ikke at betragte det studielån, som han agtede at optage, som en indtægt, der skulle fratrækkes i ægtefællens kontanthjælp. Ansøger modtog som studerende SU og havde ved siden af lønindtægt. Det samlede beløb ville ved optagelse af studielånet overstige en kontanthjælpsberegning, hvorved en del af hans indtægt skulle modregnes i ægtefællens kontanthjælp.

Manden havde overfor kommunen stillet spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at studielånet blev betragtet som en indtægt, da studielånet skulle betales tilbage med renter efter endt uddannelse. Han var derfor uforstående overfor, at lånet kunne sidestilles med en indtægt, da en indtægt jo selvfølgelig ikke skulle betales tilbage.

Især undrede det ham, at han havde fået oplyst, at hvis han tog et banklån ville dette lån ikke berøre hans hustrus kontanthjælp. Men på grund af, at studielånet blev udbetalt hver måned, så blev det lige pludselig betragtet som en indtægt og ikke et lån. Han kunne ikke se forskellen på, om et lån blev udbetalt i rater eller som en sum penge. Et lån var et lån, og et sådant skulle betales tilbage.

Kommunen meddelte afslag på mandens anmodning om ikke at betragte studielånet som indtægt. Kommunen henviste til lov om aktiv socialpolitik § 30 og begrundede afgørelsen med, at kontanthjælp skulle ses som en sekundær ydelse og andre indtægter derved gik forud. At et studielån var et lån, der skulle betales tilbage, gav derfor ikke grundlag for, at det ikke skulle modregnes i ægtefællens kontanthjælp.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse om, at studielån kunne sidestilles med indtægt efter aktivlovens § 30. Nævnet begrundede afgørelsen med, at når det kun var mandens ægtefælle, der var berettiget til kontanthjælp, og han modtog SU, beregnedes der ikke hjælp til ham. I disse tilfælde trak kommunen den del af mandens indtægt fra, som oversteg 6.998 kr., hvis han ikke havde forsørgelsespligt over for børn, og 9.317 kr., hvis han havde forsørgelsespligt over for børn, jfr. aktivlovens § 30, stk. 2.

Da ægtefæller havde en gensidig forsørgelsespligt, og da kontanthjælp var subsidiær i forhold til andre indtægtsmuligheder, sidestilledes et studielån med indtægt efter aktivlovens § 30.

Det bemærkedes, at studielån udbetaltes med et fast månedligt beløb, hvorfor det betragtedes som indtægt. Indtægter skulle som altovervejende hovedregel fratrækkes i kontanthjælpen, jfr. aktivlovens § 30. Et lån fra en bank eller lignende, der udbetaltes som et éngangsbeløb, betragtedes som formue. En formue skulle som altovervejende hovedregel opbruges, forinden man kunne modtage kontanthjælp, men der sås dog bort fra formue på op til 20.000 kr. for ægtefæller, jfr. aktivlovens § 14. Dette var grunden til, at et lån på 20.000 kr. fra en bank eller lignende ikke ville få betydning for ægtefællens kontanthjælp (dog under forudsætning af, at der ikke var anden formue) i modsætning til studielånet, der udbetaltes månedligt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt studielån kunne sidestilles med indtægt efter aktivlovens § 30.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at det studielån, som manden efter det oplyste ville få udbetalt, skulle betragtes som en indtægt efter aktivlovens § 30.

Begrundelsen for afgørelsen var, at kontanthjælp er subsidiær i forhold til andre private og offentlige forsørgelsesmuligheder.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at SU (stipendium + lån) måtte betragtes som andet offentligt forsørgelsesmiddel.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at studielån udbetaltes med et fast månedligt beløb.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 23. december 2016, da den er erstattet af principafgørelse 104-16