Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-20-99 om enkeltydelser - tilbagebetaling - boligindskud - husleje - flytning

Resume:

Der skulle ikke ske tilbagebetaling af hjælp til en halv måneds husleje, som ansøger fik bevilget sammen med boligindskud, idet der for huslejens vedkommende ikke var mulighed for opsparing, som kunne komme ansøger til gode ved fraflytning af lejemålet.

Boligindskuddet skulle tilbagebetales, da tilbagebetaling af boligindskud er obligatorisk.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998 - § 92, stk. 1

Sagsfremstilling:

Ansøger fik i forbindelse med en pludselig flytning bevilget hjælp til indskud og en halv måneds husleje med hjemmel i aktivlovens § 81 mod tilbagebetaling i henhold til aktivlovens § 92.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse om tilbagebetaling.

Ved afgørelsen lagde nævnet til grund, at § 92 stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik indeholder en regel, hvorefter tilbagebetaling af hjælp til boligindskud, eller hvad der kan sidestilles dermed, er obligatorisk.

Kommunen var således forpligtet til at kræve tilbagebetaling af hjælp ydet til boligindskud. Det samme gjaldt den halve måneds husleje, idet denne udgift måtte anses for en udgift, der kunne sidestilles med boligindskud.

Nævnet henviste efterfølgende til, at uanset den første måneds husleje ikke kunne betragtes som depositum eller forudbetalt leje, måtte beløbet tillige med boligindskuddet tages som udtryk for den økonomiske trang, ansøger stod i ved behovet for anden bolig.

I klagen til Ankestyrelsen blev det gjort gældende, at hjælpen burde have været ydet uden tilbagebetalingspligt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt husleje kan sidestilles med boligindskud og dermed kræves tilbagebetalt.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger var forpligtet til at tilbagebetale det boligindskud, som hun modtog fra A kommune i forbindelse med flytning til B kommune.

Begrundelsen for afgørelsen var, at tilbagebetaling af boligindskud ifølge § 92 i lov om aktiv socialpolitik er obligatorisk.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er baggrunden for den obligatoriske tilbagebetaling den, at modtageren af hjælpen ikke ved salg eller fraflytning skal kunne få en opsparing som følge af hjælpen.

Ankestyrelsen fandt herefter, at huslejen for januar måned svarende til perioden 15.januar til 1. februar 1999 ikke kunne kræves tilbagebetalt efter § 92.

Begrundelsen herfor var, at huslejen alene var beregnet til at dække ansøgers boligudgift for den angivne periode. Der var således ikke tale om en mulighed for opsparing, som ville kunne komme ansøger til gode ved en eventuel fraflytning af lejemålet.

Huslejen kunne derfor ikke sidestilles med indskudslånet.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.