Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af spillekasinoer

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. februar 1999, med den ændring, der følger af § 44 i lov nr. 1029 af 22. november 2000.

§ 1. Virksomheder, der driver spillekasinoer, jf. lov om spillekasinoer, skal betale afgift af indtægten ved spil i virksomheden.

§ 2. Det afgiftspligtige beløb er det beløb, hvormed spilleindsatserne overstiger gevinsterne, fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen, jf. lov om spillekasinoer (bruttospilleindtægten).

    Stk. 2. Afgiften beregnes for afgiftsperioden, jf. § 4, efter følgende skala:

Bruttospilleindtægt i kr.

Afgiften

ikke over 4.000.000

45 pct.

over 4.000.000

 

1.800.000 af 4.000.000 + 75 pct.

af resten

§ 3. Virksomheden skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af og kontrollen med afgiftens berigtigelse.

§ 4. Afgiftsperioden er måneden. Virksomheden skal for hver måned og senest den 15. i den følgende måned angive størrelsen af den afgiftspligtige bruttospilleindtægt og indbetale afgiften til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 5. Skatteministeren kan fastsætte regler for regnskabsførelse, opgørelse, angivelse og indbetaling af afgiften.

    Stk. 2. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 6. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse efter § 4, stk. 1, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, skal virksomheden betale det skyldige beløb senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftsbeløbet.

    Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 7. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

    Stk. 3. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

§ 8. Pengeinstitutter, herunder postgirokontoret, samt advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal på begæring give de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning om deres økonomiske mellemværender med navngivne spillekasinoer.

§ 9. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 9 a. (Ophævet)

§ 10. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.

2) Spørgsmål om skønsmæssige ansættelser efter § 6, stk. 2.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 11. Gevinster vundet i et spillekasino som omhandlet i denne lov medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

2) Overtræder § 3, § 4, stk. 1, vedrørende angivelse, § 7, stk. 3, eller § 8.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3.1)  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 13. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 14. Loven træder i kraft den 31. december 1990.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 27. maj 2002

Svend Erik Hovmand

/K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

1) Lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 44, (ændring af § 12, stk. 3) trådte i kraft den 1. juli 2001. Hvis der den 1. juli 2001 eller senere skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse, for hvilken straf af hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som tidligere hæfte, jf. § 58 og § 59.