Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-25-99 om løntilskud - afholdelse af ferie - feriegodtgørelse - revalidering

Resume:

Ansøger var ikke berettiget til at modtage revalideringsydelse eller løn i den periode, hvor hun efter ferieloven var berettiget til at afholde ferie, men ikke havde optjent feriegodtgørelse, der dækkede hele ferieperioden.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger som revalidend med løntilskud var omfattet af ferielovens almindelige regler, og at løntilskuddet også omfattede feriegodtgørelse. Der blev desuden lagt vægt på, at ansøger havde arbejdsvilkår svarende til, hvad der er sædvanligt gældende på arbejdsmarkedet.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998 - § 62

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 59

Sagsfremstilling:

Ansøger havde indtil begyndelsen af 1997 arbejdet som teknisk assistent. Dette arbejde måtte hun imidlertid opgive, da hun pådrog sig en "musearm".

Kommunen fandt hende revalideringsberettiget til en uddannelse som sygeplejerske. Denne uddannelse påbegyndte hun den 1.februar 1997.

I marts 1998 godkendte kommunen en ændring af uddannelsesplanen, hvorefter ansøger i maj 1998 påbegyndte uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Hun modtog revalideringsydelse indtil den 1. juli 1998, hvor hun begyndte i praktik. Fra dette tidspunkt modtog hun fuld assistentløn i henhold til § 62 i lov om aktiv socialpolitik.

I marts måned 1999 søgte ansøger om økonomisk kompensation under afholdelse af ferie. Det var oplyst, at ansøger i perioden 6. juli 1998 til 31. december 1998 i forbindelse med sin praktikperiode havde optjent feriegodtgørelse, svarende til afholdelse af ferie i en periode på 13 dage i ferieåret 1. maj 1999 til 30. april 2000. Ansøger kunne således ikke gennem den optjente feriegodtgørelse afholde 5 ugers ferie.

Kommunen fandt, at ansøger ikke havde ret til fuld løn under ferie, idet hun var omfattet af de normale overenskomstregler på arbejdsområdet. Hun havde således ret til at afholde ferie, men skulle selv finansiere løntabet, hvis hun ikke havde optjent feriegodtgørelse. Der henvistes i afgørelsen til, at den omstændighed, at ansøger havde været revalidend og modtaget revalideringsydelse i så lang en periode, at ansøger havde fået "huller" i sin optjening af feriegodtgørelse, kun kunne kompenseres i form af kontanthjælp, såfremt ansøger skønnedes at være i trang i den måned, hvor hun afholdt ferie.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøger den 6. juli 1998 var påbegyndt social- og sundhedsassistentuddannelsen med revalideringsstøtte. Ansøger havde således i den lønnede periode 6. juli til 31. december l998 optjent feriegodtgørelse og ferie med løn for ferieåret 1. maj 1999 til 30 april 2000.

Da ferielovens almindelige regler gjaldt for ansøgers arbejdsforhold med hensyn til feriegodtgørelse og ferie med løn, havde ansøger ikke mulighed for at få udbetalt feriegodtgørelse og løn under afholdelse af 5 ugers ferie i ferieåret 1. maj 1999 - 30. april 2000.

Nævnet bemærkede, at kommunen havde henvist ansøger til at søge om udbetaling af kontanthjælp i den periode, hvor ansøger afholdt ferie.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at en fastlagt erhvervsplan som udgangspunkt bør ydes under hele erhvervsplanens gennemførelse og på et uændret økonomisk niveau. Der henvistes i denne forbindelse til SM O-35-95. Der henvistes til, at der ikke var sket ændringer i den nuværende lov om aktiv socialpolitik, der medførte en ændring i forhold til tidligere praksis.

Det anførtes endvidere, at hun havde optjent 12,5 feriedage, hvilket betød, at hun ville få en stor lønnedgang, når hun holdt ferie.

Sagen blev behandlet i principielt møde til afklaring af om, hvorvidt en revalidend i forbindelse med afholdelse af ferie vil være berettiget til at modtage revalideringsydelse i en situation, hvor hun er omfattet af ferielovens regler, men ikke har optjent feriepenge i et sådant omfang, at disse vil kunne dække den periode, hvor hun i henhold ferieloven er berettiget til at afholde ferie.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til at modtage revalideringsydelse eller løn i den periode, hvor hun efter ferieloven var berettiget til at afholde ferie, men ikke havde optjent feriegodtgørelse, der dækkede hele ferieperioden.

Begrundelsen for afgørelsen var, at ansøger som revalidend med løntilskud efter aktivlovens § 62 var omfattet af ferielovens almindelige regler, og at løntilskuddet også omfatter feriegodtgørelse.

Ankestyrelsen lagde desuden vægt på, at ansøger som lønmodtager havde arbejdsvilkår svarende til, hvad der var sædvanlig gældende på arbejdsmarkedet.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.