Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-26-99 om ændret erhvervsplan - uændrede forhold - varighedsbegrænsning - uddannelsens varighed - revalidering

Resume:

Revalideringsydelsen kunne ikke forlænges ud over 5 år, da der ikke var sket ændringer i de helbredsmæssige eller sociale forhold.

Ankestyrelsen bemærkede, at der på tidspunktet for bevilling af revalidering var en fastlagt erhvervsplan, og at det erhvervsmæssige sigte således var afklaret.

Forrevalidering kunne alene iværksættes med henblik på en afklaring af de erhvervsmæssige forhold.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998 - § 49, stk. 1 og § 56

Sagsfremstilling:

Ansøger fik i juni 1995 bevilget bruttorevalideringsydelse i ca. 5 år i medfør af den tidligere gældende bestemmelse i bistandslovens § 43, stk. 2 på grund af en ryglidelse. Ifølge erhvervsplanen skulle hun i perioden fra august 1995 til juni 1997 tage 10. klasse og HF på VUC og derefter uddanne sig til socialrådgiver i perioden august 1997 til juni 2000.

Ansøger anmodede i maj 1996 kommunen om at få revalideringsperioden forlænget, da det ikke var muligt for hende at tage HF på et år p.g.a. sammenfald af timerne i de fag, der skulle læses.

Kommunen afslog at forlænge revalideringsperioden ud over de 5 år.

I juli 1998 henvendte ansøger sig på ny til kommunen og oplyste, at hun ikke var blevet optaget på socialrådgiveruddannelsen. Hun opfyldte ikke optagelseskravene. I stedet var hun kommet ind på socialpædagogisk seminarium, hvor uddannelsen ville tage 3½ år, d.v.s ½ år længere end socialrådgiveruddannelsen.

Kommunen bevilgede ansøger revalideringsydelse for perioden fra 1. september 1998 til 30. juni 2000 til socialpædagoguddannelsen. Kommunen henviste i afgørelsen herom til sin tidligere bevilling fra juni 1995.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse om afslag på forlængelse af revalideringsperioden ud over 5 år. Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøger ikke skønnedes at være omfattet af den personkreds, hvortil støtteperioden kunne forlænges i forhold til den fastsatte grænse på 5 år.

Nævnet henviste til, at en forrevalidering betegner den periode, hvor det ikke er muligt at fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med revalideringen, og at ansøger allerede ved bevillingen i juni 1995 havde en fastlagt erhvervsplan.

I klagen til Ankestyrelsen anførte ansøger bl.a., at kommunen ved planlægningen af revalideringsforløbet ikke på noget tidspunkt havde taget stilling til de realistiske muligheder for at kunne gennemføre forløbet.

Ansøger henviste til, at det viste sig at være umuligt at gennemføre HF på et år, eftersom fagene overlappede hinanden, og at hun derfor var nødsaget til at læse HF over to år.

Ansøger fandt, at der burde have været taget højde herfor i planlægningen af forløbet, og at nogle af de forberedende aktiviteter burde have været henlagt til forrevalidering.

Ansøger anførte endvidere, at hun i forbindelse med udarbejdelse af erhvervsplanen havde fået oplyst, at den til enhver tid kunne revideres. Hun forstod derfor ikke, hvordan man kunne udarbejde en revalideringsplan, når man kunne se, at der manglede 1½ år af uddannelsen. Hun mente, at formålet med en revalideringsplan måtte være, at man kom ud på arbejdsmarkedet med en hel uddannelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne bevilges hjælp til revalidering ud over 5-årsperioden i § 49, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til at få forlænget sin revalideringsydelse ud over 5 år.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var sket sådanne ændringer i de helbredsmæssige eller sociale forhold, som var angivet i aktivlovens § 56.

For så vidt angik det forhold, at nogle af de forberedende aktiviteter burde have været henlagt til en forrevalidering, bemærkede Ankestyrelsen, at der på det tidspunkt, hvor ansøger fik tilkendt revalidering, var en fastlagt erhvervsplan. Det erhvervsmæssige sigte var således afklaret.

Forrevalidering kunne alene iværksættes med henblik på en afklaring af de erhvervsmæssige muligheder.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.