Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-6-00 om kontanthjælp - barselsbidrag - indtægt

Resume:

Udbetalt barselsbidrag skulle fradrages i kontanthjælpen, idet der var tale om en indtægt for moderen.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at barselsbidraget var beregnet til udgifter ved fødslen samt til moderens underhold før og efter fødslen. Bidraget kunne dermed ikke betragtes som barnets indtægt eller en indtægt, der vedrørte barnet.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998 - § 30 og § 33, stk. 1, nr. 5

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - lovbekendtgørelse nr. 707 af 25. august 1995 - § 15

Lov om børns retsstilling - lov nr. 634 af 15. april 1986 - § 19, stk. 1

Sagsfremstilling:

Ansøger, der havde to børn, modtog kontanthjælp. I forbindelse med fødsel i foråret 1999 fik hun udbetalt barselsbidrag i 2 måneder før og 1 måned efter fødslen.

Kommunen meddelte, at bidraget på i alt 2.664 kr. ville blive fradraget i hendes kontanthjælp for april måned.

Ansøger gjorde gældende, at afgørelsen var i strid med både aktivlovens og børnetilskudslovens regler, idet bidraget ikke kun var beregnet til hendes forsørgelse, men også til udgifter i forbindelse med barnet.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse, idet kontanthjælp er subsidiær i forhold til andre indtægtsmuligheder. Da barselsbidraget blev givet til moderens underhold fandt nævnet, at betingelserne for at fradrage i kontanthjælpen var opfyldt.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at børns indtægter, og indtægter, der vedrører børn ikke skal fradrages i kontanthjælpen, jf. aktivlovens § 33. Det blev fremhævet, at en ikke ubetydelig del af barselsbidraget måtte sidestilles med en indtægt, der vedrørte det barn, der gav anledning til bidraget, hvorfor nævnets afgørelse var i strid med forudsætningerne for begge love.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om det særlige bidrag til moderens underhold før og efter fødslen, er en indtægt, der skal fradrages i kontanthjælpen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen havde været berettiget til at fradrage det udbetalte barselsbidrag i ansøgers kontanthjælp.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger efter lov om børnetilskud og børnebidrag § 15 havde fået udbetalt et særligt bidrag til udgifter ved fødslen samt til sit eget underhold før og efter fødslen. Dette bidrag var ifølge bestemmelsens ordlyd udtrykkeligt beregnet til underhold og udgifter ved fødslen, og kunne dermed ikke betragtes som barnets indtægt, eller en indtægt der vedrører barnet.

Ankestyrelsen fandt derfor, at bidraget ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i aktivlovens § 33, stk. 1, nr. 5.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 20-19.