Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-19-00 om fleksjob - helhedsvurdering - arbejdspraktik - revalidering

Resume:

Kommunen var ikke berettiget til at henvise ansøger til et fleksjob, da der ikke var forsøgt revalidering eller lignende med henblik på genplacering på det ordinære arbejdsmarked.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998 - § 71

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 70

Sagsfremstilling:

Ansøger, der var uddannet advokatsekretær blev i oktober 1996 sygemeldt på grund af et højresidigt carpaltunnelsyndrom. Ansøger klagede herudover over bevægeapparatsgener i form af muskelinfiltration i nakke og skuldre og lette tennisalbuer.

Hun søgte i oktober 1998 kommunen om revalidering til ejendomsmægleruddannelsen, men fik afslag herpå med begrundelsen, at ejendomsmæglerfaget i stor omfang var kontorarbejde - det fag, som hun aktuelt var slået ud af. Kommunen anførte samtidig, at der var behov for en afklaring af ansøgers funktionsniveau indenfor kontorfaget, før der kunne tages stilling til, om ansøger var revalideringsberettiget.

Kommunen anførte videre, at det var en betingelse for hjælp til revalidering, at ansøger ikke kunne fastholde sit tidligere erhverv og måtte omskoles til et erhverv, der kompenserede for hendes handicap.

Ansøger skaffede herefter selv et praktikforløb indenfor sit tidligere arbejdsområde, men var ikke i stand til at varetage funktionen med maskinskrivning i længere tid ad gangen.

Hun søgte herefter kommunen om et fleksjob, men meddelte få dage efter, at hun nu ikke længere ønskede et fleksjob, men havde besluttede sig for at tage uddannelsen til voksenvejleder og derfor søgte om revalidering hertil.

Kommunen gav afslag på ansøgningen.

Kommunen begrundede afslaget med, at resultatet af arbejdspraktikken havde vist, at ansøgers erhvervsevne var til mindre end halvtidsjob og henviste herefter ansøger til fleksjob.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrunde afgørelsen med, at der ikke i de lægelige oplysninger i sagen sås at foreligge forhold, der skulle bevirke, at ansøger ikke kunne bestride et lettere ikke fysisk arbejde, gerne med vekslende arbejdsstillinger.

Nævnet begrundede endvidere afgørelsen med, at det fra lægelig side var anbefalet, at ansøger blev tilbudt et fleksjob, såfremt ansøgers revalideringsmuligheder måtte anses for udtømt.

Nævnet fandt ikke grundlag for tilsidesættelse af kommunens skøn over ansøgers revalideringsmuligheder som værende hverken ulovligt eller åbenbart urimeligt. Nævnet lagde herved vægt på, at ansøgers arbejdsevne blev beskrevet som værende 3-4 dage om ugen à 3-4 timers varighed. Nævnet lagde videre vægt på, at det ved arbejdsprøvningen var fundet, at ansøger kun kunne klare 1 times maskinskrivning dagligt á 15-20 minutters varighed.

Nævnet fandt således ikke, at det var overvejende sandsynligt, at revalidering ville blive iværksat.

Ansøger anførte bl.a. i klagen, at det var af betydning, om en kommune kunne vurdere revalideringsmulighederne for udtømte, uden at have afprøvet personen i andet en personens hidtidige erhverv og så tilmed tilbyde fleksjob inden for det arbejdsområde, man var "slået" ud af.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt der kunne gives afslag på revalidering og i stedet gives tilbud om fleksjob, sammenholdt med at nævnet havde fundet, at ansøger skulle kunne bestride et lettere ikke fysisk belastende arbejde.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen på det foreliggende grundlag ikke havde været berettiget til at henvise ansøger til et fleksjob, da det af sagen fremgik, at der ikke var forsøgt revalidering eller lignende med henblik på genplacering på det ordinære arbejdsmarked.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at kommunens afgørelse om at henvise ansøger til fleksjob alene var begrundet med forløbet af den praktikperiode, ansøger havde gennemført inden for sit tidligere arbejdsområde (kontorarbejde), som ansøger på grund af sin lidelse tidligere måtte ophøre med.

Ankestyrelsen fandt efter oplysningerne om ansøgers helbredsmæssige forhold, at ansøger skulle have mulighed for at opnå arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

Ankestyrelsen ændrede derfor det sociale nævns afgørelse.

Sagen blev herefter hjemvist til kommunen med henblik på, at kommunen sammen med ansøger fastlagde en realistisk erhvervsplan, der gennem revalidering, optræning eller lignende på kortest mulig tid kunne bringe hende tilbage på arbejdsmarkedet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.