Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-21-00 om skånejob - aflønning - aftale

Resume:

Det faldt udenfor Ankestyrelsens område at tage stilling til spørgsmålet om tidspunktet for ændring af aflønning i beskyttet beskæftigelse.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at løn og arbejdsvilkår var aftalt mellem arbejdsgiver og ansat i overensstemmelse med loven, og at de faglige organisationer havde samarbejdet om dette fra aftalens start.

Kommunens behandling af sagen kunne ikke kritiseres, da den oprindelige aftale havde været gyldig, og de faglige organisationer havde været inddraget og havde godkendt aftalen.

Ankestyrelsen henviste parterne til domstolene, såfremt der ikke kunne opnås enighed.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998 - § 77

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 57

Sagsfremstilling:

Ansøger, der var uddannet automekaniker, havde siden 1984 været ansat i skånejob på en teknisk skole. Han blev fra starten efter aftale aflønnet efter overenskomst med SiD. Han var ansat på skolens autoreservelager og udførte udelukkende opgaver af faglært karakter.

Skolen, hvor ansøger var ansat, oplyste den 11. marts 1998, at ansøger i virkeligheden var omfattet af overenskomsten med Dansk Metal.

Kommunen besluttede herefter at ændre aflønningen med virkning fra den 11. marts 1998. Begrundelsen herfor var, at kommunen først var blevet bekendt med, at ansøgers arbejde hørte under Dansk Metals område, da arbejdsgiveren i marts 1998 rettede henvendelse til kommunen herom. Kommunen henviste også til, at det ikke fremgik af journalarkene, at den hidtidige aflønning havde været forkert.

Nævnet afviste at behandle klagen vedrørende aflønning i beskyttet beskæftigelse, idet spørgsmålet fandtes at bero på en aftale mellem arbejdsgiver og ansøger i samarbejde med de faglige organisationer. Nævnet henviste til, at hvis ansøger ikke i samråd med arbejdsgiver kunne nå til enighed, kunne spørgsmålet henvises til domstolene.

I klagen til Ankestyrelsen anførte ansøger, at arbejdspladsen havde henvist ansøger til kommunen, men at kommunen ikke ville tage stilling i sagen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om det sociale nævn har kompetence til at afgøre spørgsmålet om tidspunktet for ændring af aflønning i beskyttet beskæftigelse, når lønnen aftales mellem arbejdsgiver og den ansatte, i samarbejde med de faglige organisationer, jf. aktivlovens § 77, samt at lønnen udbetales af arbejdsgiver med tilskud fra kommunen.

Afgørelse:

Det faldt udenfor Ankestyrelsens område at tage stilling til spørgsmålet om tidspunktet for ændring af aflønning i beskyttet beskæftigelse.

Af aktivlovens § 77 fremgår det, at når kommunen har givet tilbud om ansættelse i skånejob, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår ved aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte, i samarbejde med de faglige organisationer.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at løn og arbejdsvilkår var aftalt mellem arbejdsgiver og ansat i overensstemmelse med loven, og at de faglige organisationer havde samarbejdet om dette fra aftalens start.

Ankestyrelsen lagde endvidere til grund, at der fra januar 1984 havde foreligget en gyldig aftale, hvorefter der fra marts 1998 havde foreligget en ny gyldig aftale.

Ankestyrelsen fandt således, at kommunens behandling af sagen ikke kunne kritiseres.

For så vidt angik fastsættelse af tidspunktet for ændringen af aflønningen fandt Ankestyrelsen, at dette spørgsmål henhørte under de forhold, parterne skulle fastlægge ved aftale. Der var således tale om et aftaleretligt spørgsmål, som måtte afgøres ved domstolene, såfremt parterne ikke kunne opnå enighed. Ankestyrelsen havde ikke kompetence til at træffe afgørelse herom.

Ankestyrelsen stadfæstede således det sociale nævns afgørelse.