Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-7-01 om arbejdsredskab - arbejdspladsinventar - specialbord og specialstol - uddannelse på VUC - revalidering

Resume:

Ansøger, der var under revalidering på et voksenundervisningscenter (VUC), var ikke berettiget til hjælp til specialstol og specialbord.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det efter lov om kursus til højere forberedelseseksamen og studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., fremgår, at der til handicappede studerende gives specialundervisning eller anden socialpædagogisk bistand. Heri indgår blandt andet udgifter til indkøb af møbler til personer med særlige behov. Udgiften skulle derfor ikke afholdes af kommunen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000 - § 63, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 63

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 77

Sagsfremstilling:

Ansøger var som følge af bækkenproblemer under revalidering til apotekerassistent efter forudgående HF på VUC.

Ansøger søgte på grund af bækkenproblemerne kommunen om økonomisk hjælp til en specialstol og et specialbord under uddannelsen på VUC.

Kommunen gav afslag på at yde hjælp til specialbord og -stol, idet kommunen ikke fandt, at de pågældende hjælpemidler på afgørende vis ville afhjælpe ansøgers handicap.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse om afslag.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at undervisningscentrene (VUC) efter HF-lovens § 9 kan yde socialpædagogisk bistand, herunder hjælp til specialstol.

I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. gjort gældende, at der var et hul i loven, når der både kunne søges om hjælpemidler under revalidering efter aktivlovens § 63 og efter HF-lovens § 9.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kan ydes en revalidend, som er optaget på et vokseundervisningscenter (VUC), hjælp til en specialstol og et specialbord efter aktivlovens § 63, stk. 1.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til en specialstol og et specialbord efter aktivlovens § 63, stk. 1.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøger var under revalidering på et voksen-undervisningscenter (VUC), hvor hun var optaget på HF-uddannelsen.

Af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., fremgår det af § 9, stk. 1, at der til handicappede studerende gives specialundervisning eller anden socialpædagogisk bistand. Heri indgår bl.a. udgifter til indkøb af møbler til personer med særlige behov.

Ankestyrelsen fandt på denne baggrund, at udgiften til specialbord og specialstol under ansøgers uddannelse på VUC ikke skulle afholdes af kommunen.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.