Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-17-01 om særlige udgifter - studierejse - obligatorisk - uddannelsesmæssigt alternativ - revalidering

Resume:

Ansøger var ikke berettiget til støtte til en studierejse til Prag, da rejsen ikke kunne anses for at være et nødvendigt led i uddannelsen, selvom en studierejse blev betragtet som obligatorisk af uddannelsesstedet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var et uddannelsesmæssigt alternativ til studierejsen i form af et projekt eller lignende.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000 - § 63, stk. 1

Sagsfremstilling:

Ansøger, der var bevilget revalidering til en uddannelse som pædagog, søgte om hjælp til betaling af en studietur til Prag. Udgiften til turen var ca. 2.000 kr.

Ansøgeren modtog på grund af alder halv revalideringsydelse.

Det fremgik af seminariets studiehåndbog, at man anså en studietur, der var placeret i 4. semester, som en obligatorisk del af uddannelsen. Det var beskrevet, at turen indgik som en integreret del af det forløb i uddannelsen, der drejede sig om "pædagogiske handlemuligheder". Turen kunne tilrettelægges til udlandet, eller som en tur i Danmark.

Det var ligeledes beskrevet i seminariets studiehåndbog, at studerende, der af personlige grunde ikke kunne deltage i rejsen til udlandet, kunne søge om fritagelse efter en begrundet ansøgning, som skulle behandles af rektor. Fritagelsen ville indebære, at den studerende selv - eventuelt i samarbejde med andre - skulle tilrettelægge en studieuge i form af en rejse i Danmark, et studiebesøg i lokalområdet, eller et afgrænset projekt med henblik på at undersøge et relevant fagområde, arbejdsfelt eller problemstilling.

Kommunen gav afslag på ansøgningen med henvisning til, at uddannelsen kunne gennemføres uden deltagelse i studierejse til udlandet.

Nævnet fandt, at ansøger ikke havde ret til støtte til studieturen til Prag.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at udgiften ikke var en nødvendig følge af uddannelsen.

I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at ansøger skulle deltage i en studierejse/tur. Ansøger oplyste, at en studietur i Danmark nemt blev lige så dyr som den aktuelle tur til Prag, og at 2 andre kommuner havde givet støtte til den aktuelle studierejse for 2 andre revalidender.

Ansøger oplyste endvidere, at klassen prioriterede det sociale samvær højt, og derfor havde arrangeret en tur, hvor så mange som muligt skulle komme med. Turen skulle helst gå til udlandet, fordi det da var nemmere at mærke forskel på de forskellige institutioner og på kulturen i forhold til den danske.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om det forhold, at stadig flere uddannelsessteder betragter en studietur til udlandet som obligatorisk medfører, at der er tale om en særlig udgift, der skal dækkes efter aktivlovens § 63.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at ansøgeren havde ret til dækning af udgifter i forbindelse med studierejsen i henhold til aktivlovens § 63, stk. 1, fordi udgiften ikke var en nødvendig følge af uddannelsen.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at selvom det seminarium, hvor ansøger var i gang med en uddannelse som pædagog, betragtede en studietur som en obligatorisk del af uddannelsen, så fandtes der et uddannelsesmæssigt alternativ bl.a. i form af et afgrænset projekt eller lign. , der ikke medførte udgifter.

Ankestyrelsen bemærkede i øvrigt med hensyn til det, der var anført i klagen om, at en studietur i Danmark nemt blev lige så dyr som den aktuelle tur til Prag, at der gjaldt de samme kriterier for støtte til studieture i udlandet og i Danmark.