Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-29-01 om kontanthjælp - behandlingsudgift - fjernelse af skægvækst - epilering - kønsskifte - offentlige behandlingssystem

Resume:

Uanset at der ikke længere blev ydet hjælp til fjernelse af skægvækst (epilering) inden for det offentlige behandlingssystem, kunne der ikke ydes hjælp efter aktivlovens regler om sygebehandling, idet udgiften ikke kunne anses for nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet i lovens forstand.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at der efter Ankestyrelsens vurdering ikke var overhængende risiko for, at ansøgers psykiske eller fysiske gener udvikledes eller forværredes på grund af skægvæksten.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 82

Sagsfremstilling:

Ansøger, der havde påbegyndt behandling på sexologisk klinik med henblik på en kønsskifteoperation, ansøgte i forbindelse hermed sin kommune om hjælp til fjernelse af skægvækst. Behandlingen skulle foretages på privathospital og udgiften ved laserbehandlingen udgjorde omkring 60.000 kr.

Egen læge og den sexologiske afdeling havde anbefalet epileringen og anført at ansøger brugte to timer hver morgen på barbering, hvis han skulle ud huset. Ansøger blev generet i huden og fik rødt udslet, formentlig som følge af hormonbehandlingen. Det var desuden anført, at ansøger var svært invalideret af skægvæksten og at denne vanskeliggjorde hans tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det var oplyst i sagen, at transseksuelle patienter ikke længere kunne henvises til behandling i form af epilering i det offentlige behandlingssystem, men var nødsaget til selv at dække udgifterne.

Kommunen begrundede afgørelsen med, at den konkrete behandling ikke skønnedes at være omfattet af aktivlovens bestemmelser.

Det sociale nævn tiltrådte afgørelsen og lagde herved vægt på, at der kun undtagelsesvis kunne ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem, når der ikke var behandlingsmuligheder indenfor det offentlige behandlingssystem. Der henvistes til, at behandlingen skulle være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Efter nævnets opfattelse kunne epilering ikke opfattes som en sygebehandling, medmindre der var overhængende fare for, at ansøger udviklede alvorlige psykiske eller fysiske problemer, hvis behandlingen ikke kunne foretages. Nævnet fandt ikke, at det i sagen med tilstrækkelig sikkerhed kunne konstateres, at epilering eller undladelse af epilering ville forværre eller forbedre ansøgers tilstand i meget væsentlig grad.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt der kunne ydes hjælp til fjernelse af skægvækst, når behandlingen efter det oplyste ikke længere blev tilbudt indenfor det offentlige behandlingssystem.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der ikke kunne ydes hjælp til epilering (fjernelse af skægvækst) efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.

Begrundelsen for afgørelsen var, at behandlingen ikke kunne anses for nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet i lovens forstand.

Ankestyrelsen var opmærksom på, at behandling i form af epilering i forbindelse med kønsskifte ikke længere kan finde sted inden for det offentlige behandlingssystem.

Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at der efter Ankestyrelsens vurdering ikke var overhængende risiko for, at ansøgers psykiske eller fysiske gener udvikledes eller forværredes alene på grund af skægvæksten.

Det forhold, at skægvæksten opfattedes som en betydelig hindring for ansøgers sociale tilpasning, lå udenfor vurderingen af, om epileringen kunne betragtes som behandling, der var nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.