Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-36-01 om kontanthjælp - jobtræning - tilbagebetaling

Resume:

Den kontanthjælp, der blev udbetalt til første lønudbetaling i forbindelse med et jobtræningsforløb kunne kræves tilbagebetalt, fordi kontanthjælpen ikke var en ydelse under aktivering.

Begrundelsen for afgørelsen var, at kontanthjælpen, der var udbetalt i den første måned af jobtræningsforløbet, ikke var udbetalt i forbindelse med det iværksatte jobtræningsforløb, men fordi lønnen/løntilskuddet for arbejdet i form af jobtræning var bagudbetalt.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 93, stk. 1, nr. 6 og § 93, stk. 3

Sagsfremstilling:

Ansøger modtog kontanthjælp som følge af ledighed fra oktober 1999 med taksten for unge udeboende. Ansøger startede straks i aktivering.

Den 21. januar 2000 meddelte ansøgeren, at han havde fået arbejde fra 1. februar 2000. Der var dog ikke tale om ordinært arbejde, men om jobtræning, hvortil arbejdsgiveren modtog løntilskud i medfør af aktivlovens § 16, stk. 2, nr. 2. Løntilskuddet var bevilget af kommunen for 26 uger.

Kommunen bevilgede herefter kontanthjælp til ansøgeren i henhold til lov om aktiv socialpolitik, § 25, for perioden 1. februar til 29. februar 2000.

Kommunen fandt, at ansøgeren ud fra en økonomisk beregning inden for en kortere tid ville have mulighed for at tilbagebetale hjælpen, som derfor var tilbagebetalingspligtig i henhold til aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 6.

Efter klage fra ansøgeren ændrede nævnet kommunens afgørelse.

Nævnet fandt, at ansøgeren ikke skulle tilbagebetale kontanthjælp for perioden 1. februar 2000 - 29. februar 2000.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at kommunen ikke havde hjemmel for at behæfte hjælpen med tilbagebetalingspligt, idet der var tale om aktivering og ansøger derfor havde ydet noget til gengæld for hjælpen.

Nævnet tilføjede, at nævnet havde lagt vægt på, at ansøger også forud for den 1. februar 2000 var i aktivering, således at der var tale om overgang fra et aktiveringstilbud, hvor forsørgelsesgrundlaget var forudbetalt kontanthjælp til et aktiveringstilbud, hvor forsørgelsesgrundlaget var bagudbetalt løn.

I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at kommunen var enig i, at løntilskud, der udbetales til en arbejdsgiver i forbindelse med et jobtræningsforløb efter lovens § 16, stk. 2, nr. 2, skal betragtes som hjælp under aktivering. Kommune mente dog, at den kontanthjælp, der blev udbetalt i begyndelsen af februar måned 2000, og som dækkede perioden 1. februar 2000 - 29. februar 2000, ikke var en ydelse, der blev udbetalt som følge af aktivering, men en ydelse, der blev udbetalt som følge af, at den kommende løn var bagudbetalt.

Kommunen anførte, at konsekvensen af det sociale nævns afgørelse var, at både løntilskud til arbejdsgiveren og den udbetalte kontanthjælp betragtedes som hjælp under aktivering - der ville være tale om ydelser, der dækkede samme formål og periode.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om der kan kræves tilbagebetaling af den hjælp, der blev udbetalt indtil den første lønudbetaling i forbindelse med et jobtræningsforløb i henhold til aktivlovens § 16, stk. 2, nr. 2.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at den kontanthjælp der var udbetalt for perioden 1. februar til 29. februar 2000 kunne kræves tilbagebetalt efter lov om aktiv socialpolitik.

Ankestyrelsen lagde til grund, at ansøgeren fra 1. februar 2000 havde været i individuel jobtræning med løntilskud, således at der med udgangen af februar måned blev udbetalt løn for denne måned.

Ankestyrelsen fandt herefter, at den kontanthjælp, der var udbetalt for februar måned 2000 kunne kræves tilbagebetalt, da denne hjælp ikke var udbetalt i forbindelse med det iværksatte jobtræningsforløb, men fordi lønnen/løntilskuddet for arbejdet i form af jobtræning var bagudbetalt.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.