Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-37-01 om fastlæggelse af erhvervsplan - kommunens selvstændige kompetence - revalidering - skøn

Resume:

Nævnet fandt, at ansøger som udgangspunkt var revalideringsberettiget til arkæologiuddannelsen og ændrede hermed kommunens afgørelse. Nævnet traf herefter afgørelse om, hvordan revalideringen skulle finansieres.

Ankestyrelsen ophævede nævnets afgørelse, men lagde samtidig nævnets afgørelse om, at ansøger var revalideringsberettiget til grund.

Begrundelsen var, at nævnet, efter at der var truffet afgørelse om, at ansøger var revalideringsberettiget, burde have hjemvist sagen til kommunen med henblik på tilrettelæggelse af revalideringen og fastlæggelse af en erhvervsplan.

Der blev herved lagt vægt på, at tilrettelæggelse af revalidering herunder fastlæggelse af erhvervsplan er selvstændige skønsmæssige afgørelser, der efter loven træffes af kommunen med ankeadgang til nævnet.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 49

Sagsfremstilling:

Kommunen gav afslag på revalideringsydelse med henvisning til, at ansøger ikke var omfattet af personkredsen i aktivlovens § 46.

Kommunen lagde vægt på ansøgers unge alder (20 år) og på, at symptomerne fra hendes lidelse (leddegigt) inden for de sidste år var blevet bedre.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse og gav ansøger medhold i, at hun var omfattet af § 46. Nævnet traf herefter afgørelse om hvilken uddannelse, der skulle revalideres til, og at hun ikke var berettiget til revalideringsydelse, men alene til de særlige udgifter, der var nødvendige som følge af studiet eller sygdommen.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøger på grund af sin lidelse ikke var i stand til at påtage sig ufaglært manuelt krævende arbejde.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af nævnets kompetence til at fastlægge erhvervsplan, når nævnet ændrer kommunens afslag på ret til revalidering.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ophævede nævnets afgørelse om hvilken form for revalidering, der skulle iværksættes for at bringe ansøger ind på arbejdsmarkedet.

Ankestyrelsen lagde nævnets afgørelse om, at klager var omfattet af personkredsen til grund.

Ankestyrelsen fandt, at nævnet efter afgørelsen om, at ansøger var omfattet af personkredsen, skulle have hjemvist sagen til kommunen med henblik på tilrettelæggelse af revalideringen efter § 49 og fastlæggelse af erhvervsplan efter § 50.

Begrundelsen for afgørelsen var, at tilrettelæggelse af revalidering, herunder fastlæggelse af erhvervsplan er selvstændige skønsmæssige afgørelser, der efter loven træffes af kommunen med ankeadgang til nævnet.

Ankestyrelsen ophævede således denne del af nævnets afgørelse og hjemviste sagen til kommunen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.