Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-8-02 om etablering - ombygning - malkerobot - revalidering - selvstændig virksomhed

Resume:

Ansøger, der gennem flere år havde drevet landbrug ønskede på grund af en knælidelse at ombygge sin kostald. Han søgte i den forbindelse om hjælp til anskaffelse af en malkerobot.

Da der ikke var tale om etablering af selvstændig virksomhed, var ansøger ikke berettiget til hjælp til indkøb af malkerobotten.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 65

Sagsfremstilling:

En organisation anmodede i henhold til lov om aktiv socialpolitik § 65 på ansøgers vegne kommunen om et rentefrit lån på 1.200.000 kr. til at ombygge en kostald i forbindelse med revalidering. Ansøgningen blev begrundet med ansøgers knælidelse.

Det blev i den forbindelse oplyst, at ansøger efter skader på knæ og knæoperationer måtte konstatere, at han ikke kunne klare alle arbejdsopgaver i sit nuværende staldsystem. Stalden var en bindestald med ca. 100 årskøer. Den belastende arbejdsopgave var de to daglige malkninger, hvor man til hver ko skulle sidde på hug for at klargøre koen til malkning og for at påsætte malkemaskine samt ved kontrol af malkeforløb.

Løsningsmuligheden kunne være, at arbejdsfunktionen ved malkning kunne ændres til overvågning og opsyn ved at ændre stalden til en løsdriftsstald med malkerobot. I malkerobotten gik køerne selv ind for at blive malket efter behov, og driftslederens opgave ændredes til kontrol på EDB af, om køerne faktisk blev malket samt at afhjælpe fejl ved alarmer.

Ansøger havde fået beregnet i nudrift, om han kunne ophøre med sin mælkeproduktion og erstatte det med et lønjob ved siden af planteavl. Undersøgelsen viste, at der skulle tjenes 386.000 kr. ved et lønjob for at opnå samme resultat som ved nudrift.

Herefter var det undersøgt, hvad det kostede at ombygge stald og indkøbe malkerobot. Prisen herfor var 800.000 kr. for stald og 1.200.000 kr. for malkerobot. Heraf kunne ombygningen finansieres ved traditionel belåning 800.000 kr., medens der manglede finansiering af 1.200.000 kr. Budgettet viste et landbrugsoverskud på 204.666 kr. (resultat efter finansiering) svarende mindst til nudrift på 166.916 kr. Der var i budgettet indlagt afdrag på lån til malkerobot på 1.200.000 kr. med 86.000 kr. pr. år svarende til en afdragstid på ca. 14 år.

Organisationen anbefalede ombygningen, som en god måde at revalidere ansøger på. Derved opnåedes, at han stadig beskæftigedes med det job, som han havde lært og planlagt at leve af. Risikoen var ikke ændret i forhold til nudrift, medens den fysiske belastning af ansøgers knæ var fjernet, da den faste medhjælp var erstattet af vikarhjælp til afløsning ved fridage.

Kommunen meddelte, at det sociale udvalg havde besluttet at give afslag på det ansøgte i henhold til aktivlovens § 65 og § 78.

Afslag på hjælp efter § 65 var baseret på, at der alene kunne ydes hjælp til etablering af virksomhed og ikke til ændringer/omforandringer af allerede eksisterende virksomhed.

Begrundelse for klagen til nævnet var, at efter organisationens vurdering var tanken selvfølgelig, at man skulle kunne etablere en virksomhed, som man med sin skade skulle kunne bestride. Hvis man fastholdt den fortolkning, måtte det være kvæghold med robotmalkning, ansøger skulle revalideres til, for det var her, han havde sin faglige forretningsmæssige og personlige interesse.

Endvidere anførtes det, at det ikke var økonomisk forsvarligt at ophøre med mælkeproduktion og tage job ved siden af planteavlen. Organisationen mente ikke, at det med aktivloven i hånden kunne kræves, at ansøger skulle opgive alt, hvad han havde lært og opbygget i hele sit liv samt forlade sin bolig for at finde en ny, når der var anvist mulighed for en god måde at få ham revalideret på.

I forbindelse med revurderingen anførte kommunen, at afslag på hjælp efter aktivlovens § 65 var baseret på, at der alene kunne ydes hjælp til etablering af virksomhed og ikke ændringer/omforandringer af allerede eksisterende virksomhed.

Nævnet tiltrådte kommunens afslag på hjælp i forbindelse med ombygning og nyanskaffelser til løsdriftsstald med malkerobot på ansøgers landbrugsejendom.

Nævnet lagde vægt på, at bestemmelserne i aktivlovens § 65 alene gav mulighed for at give støtte til etablering af selvstændig virksomhed.

Nævnet vurderede, at en omlægning til løsstaldsdrift i en eksisterende virksomhed ikke kunne sidestilles med etablering af selvstændig virksomhed.

Dertil kom, at støtte til etablering af selvstændig virksomhed som led i revalidering fra den 1. juli 1998 skulle følge EU´s såkaldte de minimis-regel. Efter denne regel var der begrænsninger i størrelsen af den offentlige støtte, der kunne gives til en virksomhed, ligesom der var visse sektorer, der ikke kunne ydes støtte til efter reglen - herunder det primære landbrugserhverv, jf. Socialministeriets skrivelse af 23. juni 1998.

Nævnet tog ved afgørelsen ikke stilling til, hvorvidt ansøger havde begrænsninger i arbejdsevnen, der berettiger ham til at få hjælp til revalidering, jf. aktivlovens § 46.

I klagen til Ankestyrelsen blev det bl.a. anført, at afgørelsen om, at etablering af malkerobotstald ikke skulle være etablering efter aktivlovens § 65, ønskedes påklaget som sag af principiel betydning.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om ombygning af kostald og indkøb af malkerobot til en etableret landmand var omfattet af bestemmelsen i aktivlovens § 65 om selvstændig etablering.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til hjælp efter aktivlovens § 65 til indkøb af en malkerobot.

Begrundelsen var, at han ikke var omfattet af personkredsen i aktivlovens § 65.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøger på ansøgningstidspunktet gennem mange år havde været selvstændig landmand, og at han i forbindelse med ombygning af stald havde ansøgt om et rentefrit lån på 1.200.000 kr. til indkøb af malkerobot. Ansøgningen var begrundet med knæproblemer, som bevirkede, at ansøger havde problemer med belastende arbejdsopgaver, hvor der skulle foretages knæbøjninger.

Ankestyrelsen fandt på denne baggrund, at der ikke var tale om etablering af selvstændig virksomhed.

Ansøgninger om hjælp til værktøjer og arbejdsredskaber til personer med begrænsninger i arbejdsevnen skulle derimod vurderes efter aktivlovens § 78. Sag herom verserede, da Ankestyrelsen traf afgørelse i denne sag.

Ankestyrelsen var endvidere enig i det af nævnet anførte om EU´s regler, og at der ikke kunne ydes støtte til det primære landbrugserhverv jf. Socialministeriets skrivelse af 23 juni 1998, bilag 1. Reglerne skulle bl.a. anvendes på forløb med selvstændig etablering af revalidender og fandt anvendelse fra den 1. juli 1998.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.