Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-14-02 om ophør - virksomhedsordningen - revalidering

Resume:

Der var hjemmel til at vurdere fortsat berettigelse til revalidering, også i situationer hvor revalideringsbevillingen var sat i værk efter den tidligere gældende bestemmelse i bistandsloven om virksomhedsrevalidering.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det efter begge bestemmelser var en forudsætning for ydelse af revalideringsmæssig bistand ved virksomhedsrevalidering, at der var lagt en erhvervsplan som blev fulgt, og at forvaltningen var forpligtet til at udøve regelmæssig opfølgning af den lagte plan.

Såfremt opfølgningen viste, at erhvervsplanen ikke blev fulgt, sådan som den var planlagt sammen med revalidenden, kunne revalideringsforløbet afbrydes.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 53

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 43, stk. 5 og § 43, stk. 8

Sagsfremstilling:

Ansøgeren var den 1. august 1997 blevet godkendt som revalideringsberettiget til uddannelse til elektromekaniker.

Bevillingen blev givet efter den dagældende bistandslovs § 43, stk. 8 som virksomhedsrevalidering med aflønning efter fagets overenskomstmæssige mindsteløn.

Under forløbet havde ansøger mange forsømmelser, trods gentagen opfølgning og påtale om at forbedre sit fremmøde og sørge for fornøden dokumentation for sygdom. Med udgangen af december 2000 blev han opsagt fra skolepraktik, dels på grund af udeblivelse og dels fordi han ikke bestod nødvendig prøve. Kommunen traf herefter beslutning om at afslutte revalideringsforløbet og overførte ham til kontanthjælp.

Han klagede over opsigelsen fra fagskolen til sin faglige organisation og Metalindustriens Lærlingeudvalg, Fællesudvalget, meddelte herefter den 3. maj 2001 til Faghøjskolen, at skolen skulle lade ham få mulighed for at fortsætte i skolepraktik.

Det Sociale Nævn fandt, at han fortsat var berettiget til revalideringsydelse med den begrundelse at Det Faglige Udvalg havde truffet afgørelse om, at skolen ikke kunne dokumentere sin påstand om fravær og alkoholproblemer og havde indstillet at han kunne genoptage sin mekanikeruddannelse.

Kommunen klagede og stillede spørgsmål ved om nævnet havde anvendt korrekt lovhjemmel ved sin afgørelse. Kommunen henviste til, at nævnet havde behandlet sagen efter aktivlovens § 53, mens han reelt havde været under virksomhedsrevalidering efter aktivlovens § 62.

Sagen blev behandlet med henblik på afklaring af om revalideringsforanstaltninger, bevilget efter bistandslovens § 43, stk. 8, senere aktivlovens § 60 (virksomhedsrevalidering), kunne standses med hjemmel i aktivlovens § 53, der alene omtalte revalideringsydelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der var hjemmel til at vurdere eventuel fortsat berettigelse til revalidering, bevilget efter bistandslovens § 43, stk. 8, senere aktivlovens § 60, efter aktivlovens § 53.

Ankestyrelsen fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at kritisere nævnets konkrete afgørelse om, at ansøger fortsat var berettiget til revalideringshjælp til afslutning af sin uddannelse. Der blev lagt vægt på den vurdering nævnet havde foretaget på baggrund af de foreliggende journaloplysninger om kommunens opfølgning af revalideringsforløbet, sammenholdt med resultatet af Metalindustriens Lærlingeudvalg, Fællesudvalgets behandling af hans klage over Erhvervsskolens beslutning om, at han var udelukket fra at færdiggøre skoleforløbet.

Begrundelsen for afgørelsen, for så vidt angik hjemmelen til at afbryde et igangværende revalideringsforløb var, at det var en forudsætning for ydelse af revalideringsmæssig bistand, at der var lagt en erhvervsplan som blev fulgt, og at forvaltningen var forpligtet til at udøve regelmæssig opfølgning af den lagte plan.

Ankestyrelsen lagde til grund, at en revalidend efter aktivlovens § 60, kunne få tilbud om optræning eller uddannelse hos privat eller offentlig arbejdsgiver med løn. Denne bestemmelse svarede til bestemmelserne i den tidligere bistandslovs § 43, stk. 8, hvorefter en revalidend kunne få tilbud om revalidering med løn og arbejdsgiveren fik tilskud til denne løn, når en række betingelser var opfyldt.

Det var en betingelse for revalideringsmæssig uddannelse/optræning på arbejdsmarkedet efter aktivlovens § 60, at der var lagt er erhvervsplan. Der ville herefter kunne udbetales revalideringsydelse til revalidenden efter aktivlovens § 52. Revalidender i virksomhedsrevalidering modtog revalideringsydelse, hvori der blev fradraget en eventuel elev-, praktik-, eller lærlingeløn eller løn som led i optræning/oplæring, jf. lovens § 58.

Efter aktivlovens § 53 var det en betingelse for revalideringsydelse, at revalidenden fulgte den lagte erhvervsplan, hvilket svarede nøje til forudsætningerne i den tidligere bistandslovs § 43, stk. 5.

Det var således en forudsætning for virksomhedsrevalidering, såvel efter den tidligere § 43, stk. 8 i bistandsloven, som efter den senere gældende § 60 i aktivloven, at der var lagt en erhvervsplan i samarbejde med revalidenden, og at erhvervsplanen blev fulgt.

I situationer hvor regelmæssig opfølgning dokumenterede, at erhvervsplanen ikke blev fulgt, uden at der var gyldig grund til afbrydelse, kunne revalideringsforløbet afbrydes efter reglerne i aktivlovens § 53.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.