Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-15-02 om ledighedsydelse - fleksjob - busstrejke

Resume:

Der var ikke ret til ledighedsydelse under 1 dags fravær fra fleksjob på grund af busstrejke.

Lovændringen pr. 1. juli 2001, hvorefter der bl.a. var ret til ledighedsydelse under midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kunne tilregnes den ansatte, skulle vurderes efter principperne for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under vejrlig, materialemangel og arbejdsfordeling mv., dvs. at det skal være forhold hos arbejdsgiveren, som er årsag til afbrydelsen af arbejdet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at afbrydelsen af arbejdet den pågældende dag skyldtes andre omstændigheder end forhold hos arbejdsgiveren. Fraværet på grund af busstrejken måtte tilregnes ansøger, som det er tilfældet for ansatte i job på ordinære vilkår.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 74, nr. 5

Sagsfremstilling:

Ansøger var bevilget fleksjob fra den 15. juni 2001. Hun søgte den 25. september 2001 om ledighedsydelse for en arbejdsdag, hvor hun ikke kom på arbejde, da busserne ikke kørte på grund af strejke.

Ansøger fik afslag på ledighedsydelse af kommunen med den begrundelse, at ansøger selv traf beslutning om ikke at møde på arbejde den pågældende dag. Ansøger havde selv ansvaret for at komme til og fra arbejde.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse om afslag på ledighedsydelse under fravær fra fleksjob, idet den mistede lønindtægt for den pågældende dag skyldtes, at ansøger ikke mødte frem på arbejde. Der var således tale om, at fraværet kunne tilregnes ansøger selv og ikke arbejdsgiveren.

Nævnet lagde vægt på, at lovgivningen på området kun giver mulighed for dækning af løntab i form af ledighedsydelse i tilfælde, hvor den mistede indtægt skyldes, at arbejdet indstilles på arbejdsgiverens foranledning.

I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at ansøgers eneste mulighed for transport var det offentlige transportmiddel i form af bus, som ikke kørte den dag på grund af strejke. Ansøgers økonomiske situation gjorde, at hun ikke havde råd til taxa, som ville beløbe sig til godt 300 kr. hver vej. Ansøger kunne ikke cykle 30 km på grund af sin gigtsygdom.

Sagen blev behandlet på principielt møde med henblik på afklaring af, om der var ret til ledighedsydelse under 1 dags fravær som følge af busstrejke.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der ikke var ret til ledighedsydelse under fravær fra fleksjob på grund af busstrejke.

Begrundelsen for afgørelsen var, at retten til ledighedsydelse under midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kunne tilregnes den ansatte, jf. § 74, nr. 5 og § 74a, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skulle vurderes efter principperne for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under vejrlig, materialemangel og arbejdsfordeling, dvs. at det skulle være forhold hos arbejdsgiveren, som var årsag til afbrydelsen af arbejdet.

Reglerne om ret til ledighedsydelse er ændret ved lov nr. 284 af 25. april 2001 om ændring af lov om aktiv socialpolitik. Loven trådte i kraft pr. 1. juli 2001.

Der ville således efter lovændringen kunne udbetales ledighedsydelse i tilfælde af hjemsendelse, vejrlig, arbejdsfordeling mv., uanset at ansøger fortsat var ansat i fleksjob og således ikke umiddelbart stod til rådighed for andre tilbud om fleksjob.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at afbrydelsen af arbejdet den pågældende dag skyldtes andre omstændigheder end forhold hos arbejdsgiveren.

Der var endvidere lagt vægt på, at lovændringen efter bemærkningerne til lovforslaget havde til hensigt at sikre, at personer ansat i støttet beskæftigelse - fx fleksjob - fik vilkår og rettigheder, der så vidt muligt svarede til de vilkår og rettigheder, som gjaldt for ansatte i job på ordinære vilkår.

Afbrydelsen af arbejdet den pågældende dag måtte ifølge de foreliggende oplysninger - som for ansatte i job på ordinære vilkår - tilregnes ansøger.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.