Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-23-02 om løntilskud - refusion - revalidering - dagpenge

Resume:

Ansættelsen i virksomhedsrevalidering var undergivet de til enhver tid gældende regler om dagpenge under sygdom.

Arbejdsgiveren indtrådte således i retten til de sygedagpenge, den ansatte ville have været berettiget til, hvis der ikke var udbetalt løn under sygdom.

Der kunne ikke modregnes i det løntilskud arbejdsgiveren fik fra kommunen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 72, stk. 4

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 63

Sagsfremstilling:

Der var bevilget løntilskud efter aktivlovens § 60 til erhvervsplan til voksenlærling, der skulle omskoles fra bager til smed. Arbejdsgiver udbetalte den fulde løn og differencen blev refunderet ved fremsendelse af lønsedler.

Voksenlærlingen var sygemeldt 9 dage og arbejdsgiver havde modtaget refusion af sygedagpenge. Kommunen traf afgørelse om, at der skulle ske modregning af sygedagpengene i løntilskuddet.

Arbejdsgivers advokat gjorde gældende, at arbejdsgiver havde tegnet forsikring i henhold til § 27 i dagpengeloven, og at han som følge deraf havde krav på dagpengerefusion.

Det sociale nævn ophævede kommunens afgørelse, idet nævnet lagde vægt på, at voksenlærlingen var ansat i virksomhedsrevalidering med løntilskud ved arbejdsgiver, hvorefter ansættelsesforholdet var omfattet af de til enhver tid gældende regler om dagpenge under sygdom, jf. Socialministeriets vejledning om aktivloven pkt. 294 afsnit 2.

Nævnet lagde endvidere til grund, at arbejdsgiver havde udbetalt løn under sygdom til voksenlærlingen, hvorefter arbejdsgiver i henhold til dagpengelovens § 26 indtræder i retten til de sygedagpenge voksenlærlingen ville have været berettiget til fra kommunen.

Hertil anførte kommunen, at den fandt, der var tale om dobbeltydelse fra det offentlige for den omtalte periode.

Det fremgår af dagpengelovens § 37, stk. 4, at der alene kan foretages modregning af ydelser efter dagpengeloven, såfremt kommunen har et retsligt krav på tilbagebetaling. Såfremt kommunen har udbetalt for meget i dagpenge eller refusion, og ydelsen er modtaget i god tro, vil kommunen ikke kunne modregne. Der er i henhold til dagpengelovgivningen alene adgang til modregning af ydelser efter dagpengeloven, delpension eller lov om social pension.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af hvorvidt reglen i aktivlovens § 72, stk. 4, "at tilskuddet efter stk. 3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel", finder tilsvarende anvendelse i en sag, hvor der i henhold til aktivlovens §§ 60-62 ydes løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der var grundlag for at ophæve kommunens afgørelse om modregning af refusion af sygedagpenge udbetalt til voksenlærling for perioden 2. marts 2001 til den 11. marts 2001 i lønrefusion i henhold til aftale om virksomhedsrevalidering.

Begrundelsen for afgørelsen var, at voksenlærlingen var ansat i virksomhedsrevalidering med løntilskud ved arbejdsgiveren, hvorefter ansættelsesforholdet var omfattet af de til enhver tid gældende regler om dagpenge under sygdom, jf. Socialministeriets vejledning om aktivloven pkt. 294.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at arbejdsgiver havde udbetalt løn under sygdom til voksenlærlingen, hvorefter arbejdsgiver i henhold til dagpengelovens § 26 indtræder i retten til de sygedagpenge, voksenlærlingen ville have været berettiget til fra kommunen.

Der fandtes ikke hjemmel, der i lighed med aktivlovens § 72, stk. 4 for ansatte i fleksjob, der kunne give adgang til at undlade refusion af sygedagpenge/modregne i løntilskud.

Ankestyrelsen stadfæstede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.