Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-24-02 om fleksjob - ophør af tilskud - tilkendelse af førtidspension - nævnets kompetence

Resume:

Nævnet havde kompetence til at behandle spørgsmålet om, hvor længe kommunen var forpligtet til at yde tilskud til lønnen til en ansat i fleksjob, i forbindelse med den ansattes tilkendelse af førtidspension.

Spørgsmålet var reguleret i aktivloven og ikke i de kollektive overenskomster.

Ankestyrelsen fandt, at kommunen var forpligtet til at yde tilskuddet indtil det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel udløb og ansættelsesforholdet ophørte.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 71, stk. 2 og § 72, stk. 1

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 71 og § 72

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en 66-årig mand, der siden 1987 havde arbejdet i en beskyttet stilling på en amtskommunal institution. Der var tale om en fuldtidsstilling. Reglerne om beskyttet stilling er nu afløst af aktivlovens regler om fleksjob.

Kommunen meddelte arbejdsgiveren den 14. juni 2001, at den ansatte havde søgt førtidspension. Han havde da været sygemeldt i 147 dage. Den 10. juli 2001 meddelte arbejdsgiveren den ansatte, at man agtede at sige ham op på grund af langvarig sygdom. Han blev opsagt med 6 måneders varsel til fratræden med udgangen af januar 2002. Den 30. august 2001 meddelte kommunen arbejdsgiveren, at den ansatte var tilkendt førtidspension fra 1. august 2001 og derfor ikke længere opfyldte betingelserne for at være i fleksjob. Det kommunale tilskud til fleksjobbet ophørte derfor med udgangen af august 2001.

Arbejdsgiveren klagede til nævnet over, at kommunen ophørte med betaling af tilskud til den ansattes fleksjob fem måneder før ansættelsesforholdet kunne bringes til ophør. Arbejdsgiveren fandt det uacceptabelt, hvis en arbejdsgivers sociale engagement medførte, at tilskuddet til fleksjob bortfalder, fordi kommunen har tilkendt førtidspension, før det er muligt at foretage afskedigelse efter de overenskomstmæssigt fastlagte retningslinjer, som det er krævet i aktivlovens § 73.

Kommunen anførte, at det er en betingelse for at være i fleksjob, at der ikke udbetales social pension, jf. aktivlovens § 71. Da den ansatte ikke længere var berettiget til fleksjob, kunne der heller ikke udbetales løntilskud.

Nævnet afviste at tage stilling til, hvor længe kommunen var forpligtet til at yde arbejdsgiveren tilskud til den ansattes løn.

Nævnet lagde til grund, at kommunen gav arbejdsgiveren tilskud til lønnen i medfør af aktivlovens § 72, og at ansættelsen var reguleret efter reglerne i aktivlovens § 73. Der var tale om en overenskomstmæssig ansættelse med de sociale kapitler, som var gældende for arbejdsgiveren.

Nævnet anførte, at aktivlovens § 73 vedrører den ansattes rettigheder og pligter i forhold til arbejdsgiveren. Som led i ansættelsesaftalen gav kommunen tilskud til arbejdsgiveren. Heraf fulgte efter nævnets opfattelse, at kommunens forpligtelse overfor amtskommunen som arbejdsgiver måtte følge de regler, der efter overenskomsten gjaldt for den ansatte, medmindre andet følger af lovgivningen. Det ville sige, at kommunen var forpligtet til at yde tilskud til lønnen i det omfang, der ifølge overenskomstens regler skulle udbetales løn.

Nævnet fandt, at det faldt uden for nævnets kompetence at tage stilling til fortolkning af overenskomsten, herunder de sociale kapitler. Nævnet kunne derfor ikke træffe afgørelse om kommunens konkrete forpligtelse, men alene henvise til overenskomsten, der regulerede forholdet.

Nævnet fandt, at aktivlovens § 71 regulerer retten til tilbud om fleksjob, men ikke spørgsmålet om ophør af kommunens forpligtelse i forhold til arbejdsgiveren til at udbetale løntilskud ved tilkendelse af social pension.

I klagen til Ankestyrelsen var bl.a. anført, at desuagtet at nævnet ikke ønskede at tage stilling til anken, blev der i afgørelsen argumenteret på en sådan måde, at arbejdsgiveren fandt, at nævnet gav arbejdsgiveren medhold i anken.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår det kommunale tilskud til en arbejdsgiver ophører, når personen, der er ansat i et fleksjob, får tilkendt førtidspension, samtidig med at han er ansat og får udbetalt løn, da den overenskomstmæssige opsigelsesperiode ikke er udløbet. Ankestyrelsen ville samtidig tage stilling til, hvorvidt det ligger inden for nævnets kompetence at tage stilling til spørgsmålet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at nævnet havde kompetence til at behandle spørgsmålet om, hvor længe kommunen var forpligtet til at yde tilskud til den ansattes løn, jf. aktivlovens § 72, stk. 1 og 2.

Begrundelsen var, at arbejdsgiverens ret til tilskud til lønnen til en ansat i fleksjob er reguleret i aktivlovens § 72 og ikke i de kollektive overenskomster.

Ankestyrelsen fandt, at kommunen var forpligtet til at yde tilskud til lønnen til en ansat i fleksjob, så længe ansættelsesforholdet består, hvilket i sagen var indtil det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel udløb.

Ankestyrelsen var enig med nævnet i, at spørgsmålet om hvor længe ansættelsesforholdet består er reguleret i de kollektive overenskomster.

Ankestyrelsen fandt ikke, at aktivlovens § 71, stk. 1 omhandler situationen, hvor en ansat i et fleksjob overgår til førtidspension.

Ankestyrelsen hjemviste ikke sagen til fornyet behandling og afgørelse i nævnet, selvom nævnet fandt, at spørgsmålet lå uden for nævnets kompetence.

Begrundelsen var, at Ankestyrelsen fandt, at nævnet reelt havde truffet afgørelse om, hvor længe kommunen var forpligtet til at yde arbejdsgiveren tilskud til den ansattes løn. Nævnet udtalte således i afgørelsen, at kommunen var forpligtet til at yde tilskud til lønnen i det omfang, der ifølge overenskomstens regler skulle udbetales løn.

Ankestyrelsen tog ikke stilling til, om der eventuelt ville være grundlag for at modregne på grundlag af reglerne om dobbeltforsørgelse.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse.