Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-29-02 om enkeltudgifter - strafafsoning - beklædning - udgang

Resume:

Der kan fortsat ydes hjælp til beklædning til en indsat i fængsel i forbindelse med udgang, selv om der er sket en ændring af ordlyden i bekendtgørelsen, i forhold til ordlyden i den tidligere gældende bekendtgørelse.

De tidligere udsendte SM'er vedrørende hjælp til beklædning til indsatte gælder således fortsat *)

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 81

Note:

') Se også SM O-132-94 og A-12-99

Sagsfremstilling:

Kriminalforsorgen søgte på vegne af ansøger om beklædning i forbindelse med orlov/udgang fra fængslet.

Kommunen gav afslag på ansøgningen. Kommunen henviste til, at bekendtgørelse nr. 559 af 21. juni 2000 ændrede praksis i forhold til den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 517 af 3. juli 1998 om kontanthjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller afsoner straf. Der kunne nu kun ydes hjælp til enkeltydelser, der var nødvendige for tilværelsen efter løsladelsen.

Nævnet hjemviste sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen efter aktivlovens § 81.

Nævnet lagde især vægt på, at kommunen ikke kunne give afslag på hjælp til beklædning med den anførte begrundelse, at der efter udstedelsen af bekendtgørelse nr. 559 af 21. juni 2000 ikke længere var hjemmel til at yde beklædningshjælp i forbindelse med udgang.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse og anførte, at det havde principiel betydning at få afklaret om formuleringen af § 9, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 21. juni 2000 bevirkede en ændring af hidtidig praksis.

Det var således et spørgsmål, om Ankestyrelsens afgørelser udsendt som SM 0-132-94 og SM A-12-1999 fortsat var gældende.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der fortsat er hjemmel til at yde hjælp til en indsat til beklædning i forbindelse med udgang, efter den nye bekendtgørelse nr. 559 af 21. juni 2000.

Afgørelse:

Ankestyrelsen var enig med det sociale nævn i afgørelsen om, at ansøgers sag om økonomisk støtte til køb af tøj skulle hjemvises til kommunen til fornyet behandling og afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der efter Ankestyrelsens vurdering ikke var sket en ændring af hjemlen til at yde hjælp til beklædning efter aktivlovens § 81, jf. bekendtgørelse nr. 559 af 21. juni 2000 om kontanthjælp til personer der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der efter bekendtgørelsens § 9, stk. 1 kunne ydes hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, der var nødvendige for den indsattes tilværelse efter løsladelsen, hvis betingelserne i § 81 i lov om aktiv socialpolitik var opfyldt.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på Socialministeriets skrivelse af 21. juni 2000 om orientering om den nugældende bekendtgørelse. Heraf fremgik det, at ændringen i forhold til bekendtgørelsen først og fremmest angik reglerne om fradrag for indtægter. De øvrige ændringer var af redaktionel karakter.

Ankestyrelsen bemærkede i afgørelsen, at styrelsen tidligere havde taget stilling til spørgsmålet om hjælp til beklædning efter aktivlovens § 81. Hjælpen var betinget af, at der var tale om en udgift i forbindelse med den indsattes resocialisering. Ankestyrelsen havde videre fastslået, at udgang som udgangspunkt altid måtte betragtes som resocialisering og således et led i løsladelsen.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.