Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-32-02 om ledighedsydelse - pensionsordning - arbejdsgiverfinansiering - egen finansiering - fradrag

Resume:

Den del af en løbende pensionsudbetaling, som var led i lønmodtagerens ansættelsesforhold skulle fradrages i ledighedsydelsen.

Der skulle derimod ikke ske fradrag i ledighedsydelsen for den del af pensionsudbetalingen, som hidrørte fra perioden efter ansættelsesforholdets ophør, hvor lønmodtageren alene betalte til pensionsordningen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 74d

Sagsfremstilling:

Ansøger var visiteret til fleksjob. I perioden frem til fleksjobbet kunne etableres, udbetalte kommunen ledighedsydelse. Ved beregning af ledighedsydelsen blev der foretaget fradrag for en månedlig udbetaling fra en pensionsordning, der oprindelig var et led i lønmodtagerens ansættelsesforhold. Ansøger valgte at videreføre ordningen efter ansættelsesforholdets ophør. Der var således tale om en pensionsordning, som var delvis arbejdsgiverfinansieret og delvis selvfinansieret.

Ansøger klagede til det sociale nævn, da hun var utilfreds med, at den løbende pensionsudbetaling skulle fradrages i ledighedsydelsen, da formålet med indbetalingerne til pensionsordningen skulle være en sikring af økonomien i tilfælde af invaliditet.

Nævnet fandt, ligesom kommunen, at pensionsudbetalingerne skulle fradrages fuldt ud i ledighedsydelsen, da der var tale om en løbende udbetaling fra en pensionsordning, som er nævnt i socialministeriets bekendtgørelse om fradrag i ledighedsydelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om det forhold, at en pensionsordning ikke længere er et led i et ansættelsesforhold, men videreføres privat, ændrer pensionsordningens karakter i relation til fradrag i ledighedsydelsen. Endvidere hvorvidt der er tale om en pensionsordning eller en forsikringsordning.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at den del af den løbende pensionsudbetaling som var et led i lønmodtagerens ansættelsesforhold skulle fradrages i ledighedsydelsen, jf. § 9 stk. 1 i socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse m.v.

Ankestyrelsen fandt derimod ikke, at der skulle ske fradrag i ledighedsydelsen for den del af pensionsudbetalingen, som hidrørte fra den periode, hvor lønmodtageren alene betalte til pensionsordningen.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der var tale om en løbende pensionsudbetaling, som havde været et led i lønmodtagerens tidligere ansættelsesforhold og hvortil arbejdsgiveren havde bidraget.

Ved ansættelsesforholdets ophør videreførte lønmodtageren selv pensionsordningen til en lavere præmie. Ankestyrelsen fandt derfor ikke, at der var grundlag for at fradrage den del af den månedlige pensionsudbetaling i ledighedsydelsen, som var uden forbindelse med et tidligere arbejdsforhold, jf. § 12, nr. 2 i ovennævnte bekendtgørelse.

Ankestyrelsen anmodede om, at kommunen, på baggrund af den delvis ændrede afgørelse, indhentede nødvendige oplysninger fra pensionsselskabet om fordelingen mellem den delvist arbejdsgiverfinansierede og den rent privatfinansierede del af pensionsordningen til brug for beregningen af den fremtidige ledighedsydelse.

Ankestyrelsen ændrede delvis det sociale nævns afgørelse.