Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-42-02 om kontanthjælp - formue - helårsbolig - sameje

Resume:

Der kunne ikke gives afslag på kontanthjælp med den begrundelse, at ansøger havde formue i form af friværdi i halvdelen af en helårsbolig, som ejedes i fællesskab med ansøgers samlever og tjente som fælles bolig.

Begrundelsen var, at friværdien ikke kunne betragtes som en omsættelig formue, da samejeren ikke ville acceptere en aftale om lånoptagelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 14

Sagsfremstilling:

Ansøgeren og hendes samlever overtog i 1985 et hus, som hver af dem ejede halvdelen af. Efter et færdselsuheld i 1996 modtog ansøger sygedagpenge. Da disse standsede var der overvejelser om førtidspension eller fleksjob. Disse overvejelser var ikke afsluttet ved udgangen af 2000. Efter at have levet af et erstatningsbeløb, der stammede fra færdselsuheldet, henvendte ansøger sig i oktober 2000 til kommunen og søgte om kontanthjælp. Hun fik afslag under henvisning til, at ejendomsvurderingen for hendes og samleverens ejerbolig var på 1,3 mio. kr., og at friværdien udgjorde ca. 890.000 kr., således at hendes andel heraf udgjorde ca. 445.000 kr.

Kommunen oplyste, at der var indhentet oplysninger om, at der i huset kunne optages et 30-årigt lån, uden at boligudgiften ville øges.

Ansøger fik bevilget førtidspension fra 1. oktober 2001.

Ansøgers advokat oplyste, at ansøgers samlever ikke var indstillet på, at der blev foretaget låneomlægning i huset.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en andel af en ejerbolig i sameje kan betragtes som formue i aktivlovens forstand, når samejeren afslår at ændre belåningen af huset.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at fast ejendom, også når der er tale om sameje, måtte betragtes som formue. I hvilket omfang, der kunne ses bort fra værdien af fast ejendom ved udmåling af kontanthjælp, måtte afhænge af en konkret vurdering af benyttelsen, friværdien og omsætteligheden, herunder ejerforholdene.

Det følger af gældende formueretlige regler, at fast ejendom, som ejes i sameje, ikke er omsættelig, med mindre alle samejere er enige. I forbindelse med sameje af fælles bolig, vurderede Ankestyrelsen, at det var afgørende for om boligen kunne anses som formue efter aktivlovens § 14, at de øvrige samejere accepterede en aftale om salg eller lånoptagelse.

Samejeren havde efter det oplyste afslået at give tilladelse til låneoptagelse og pantsætning. Ankestyrelsen fandt derfor ikke, at ansøgers 1/2 af friværdien i huset kunne betragtes som omsættelig formue, som medførte, at hun ikke kunne få udbetalt kontanthjælp.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.