Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-45-02 om kontanthjælp - formue - beregning - kommunens forpligtelse - officialmaksimen - sagens oplysning

Resume:

En kommune var forpligtet til at oplyse sagen og skaffe alle nødvendige oplysninger og foretage en konkret vurdering af, om ansøger havde en formue, der kunne dække de økonomiske behov og i hvor lang tid. En sådan vurdering forudsatte at formueoplysningerne var fuldt oplyst.

Kommunen var derfor i den konkrete sag forpligtet til at beregne, hvor længe en modtager af kontanthjælp kunne klare sig uden hjælp, da hun modtog en arv.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 14

Sagsfremstilling:

En kvinde havde gennem længere tid modtaget kontanthjælp. På et tidspunkt modtog kommunen meddelelse om, at hun havde arvet. Kontanthjælpen blev som følge heraf standset. Kommunen lagde oplysninger fra kommunens inkassokontor til grund, hvorefter hun havde arvet 80.000 fra sin moder.

Af kommunens afgørelse om standsning af kontanthjælpen fremgik det ikke, hvor længe ansøger skulle klare sig for arven.

Kvinden klagede til det sociale nævn, som tiltrådte at hjælpen var standset, men hjemviste sagen til ny behandling i kommunen til afgørelse af, hvor længe kontanthjælpen skulle være standset, og hvor stor en formue det måtte lægges til grund at ansøger havde fået.

Kommunen ankede sagen til Den Sociale Ankestyrelse. Kommunen anførte at der ikke efter lov om aktiv socialpolitik er en pligt for kommunen til at træffe afgørelse om, hvor længe en formue afskærer fra kontanthjælp.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af kommunens pligt til at træffe afgørelse om, hvor længe en kontanthjælpsmodtager er afskåret fra at modtage kontanthjælp på grund af formue.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt at det var korrekt, når det sociale nævn havde hjemvist sagen til kommunens afgørelse af, hvor lang tid kontanthjælpen skulle være standset, og hvor stor en formue kommunen havde lagt til grund.

Begrundelsen var, at det følger af almindelige sagsbehandlingsregler, herunder officialmaksimen at kommunen skal oplyse en sag og skaffe de fornødne oplysninger.

Ankestyrelsen lagde vægt på at modtageren havde krav på at vide, hvilke beløb kommunen lagde til grund for en standsning af kontanthjælp. Modtageren havde desuden krav på at kommunen ved en beregning gjorde det klart, hvor længe modtageren skulle klare sig uden at modtage kontanthjælp.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at kommunen efter aktivlovens § 14 skal foretage en konkret vurdering af, om en ansøger har en formue, der kan dække det økonomiske behov, samt vurdere i hvilket omfang, der kan ses bort fra en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard eller som bør bevares af hensyn til ansøgers erhvervs- elle uddannelsesmuligheder. En sådan vurdering forudsætter at formueoplysninger er fuldt oplyst.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.