Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-51-02 om kontanthjælp - tilbagebetaling - arbejdsløshedsunderstøttelse - opsigelse

Resume:

Der var ikke hjemmel til at pålægge tilbagebetalingspligt i et tilfælde, hvor ansøger på grund af egne forhold mistede retten til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Kommune og nævn havde som tilbagebetalingsgrund anvendt reglen om tilbagebetaling i tilfælde, hvor ansøger på grund af egne forhold har været årsag til at hun blev opsagt fra sit arbejde.

Ankestyrelsen tog ikke stilling til om en anden tilbagebetalingsgrund kunne finde anvendelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 93, stk. 1, nr. 3

Sagsfremstilling:

En kvinde mistede retten til arbejdsløshedsunderstøttelse, da hun udeblev fra en samtale på arbejdsformidlingen. Kommunen gav kontanthjælp med tilbagebetalingspligt. I erklæringen, som kvinden underskrev, henviste kommunen til aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 3.

Kvinden klagede til det sociale nævn, der stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet henviste i afgørelsen til at bestemmelsen i aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 3 , der handlede om tilbagebetalingspligt, når modtageren på grund af egne forhold har været årsag til at hun blev opsagt fra et arbejde, efter nævnets opfattelse tillige kunne anvendes i tilfælde, hvor en person på grund af egne forhold mister retten til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Kvinden klagede til Ankestyrelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 3 finder anvendelse i en situation, hvor ansøger på grund af egne forhold mister retten til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt at kontanthjælpen ikke skulle tilbagebetales.

Begrundelsen var at der ikke i aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 3 er hjemmel til at pålægge tilbagebetalingspligt, når ansøger på grund af egne forhold mister retten til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at bestemmelsen efter sin ordlyd vedrører det forhold at modtageren på grund af egne forhold har været årsag til at hun blev opsagt fra sit arbejde.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.