Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-55-02 om fleksjob - ledighedsydelse - ferie - tvungen feriedag

Resume:

Der kunne ikke udbetales ledighedsydelse i forbindelse med afholdelse af en tvungen feriedag.

Begrundelsen var, at ansøger havde udnyttet sin ret til feriedage med ledighedsydelse i forbindelse med anden tvungen ferie.

Begrundelsen var endvidere, at en tvungen feriedag ikke kunne sidestilles med en midlertidig afbrydelse i arbejdet.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 74a, stk. 4

Sagsfremstilling:

Ansøger blev ansat i fleksjob som kantinemedhjælper på en teknisk skole pr. 1. januar. Der var udarbejdet ansættelseskontrakt ved aftale mellem hans arbejdsgiver og de faglige organisationer.

Ansøger holdt ferie med ledighedsydelse i perioden 18. til 22. februar.

Arbejdspladsen holdt ferielukket den 1. marts gældende for alle ansatte. Ansøger søgte kommunen om at få udbetalt ledighedsydelse for denne dag.

Kommunen gav afslag på ansøgningen samt vejledte om, at han eventuelt ville kunne søge om supplerende kontanthjælp under tvungen ferielukning i det omfang den tvungne ferie oversteg den periode ledighedsydelsen dækkede.

Nævnet fandt, at ansøger ikke havde ret til at få udbetalt ledighedsydelse for den tvungne feriedag den 1. marts.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at en sådan feriedag ikke kunne sidestilles med en midlertidig afbrydelse af arbejdet, der berettigede til ledighedsydelse i henhold til aktivlovens § 74, stk. 1, nr. 5 og § 74a, stk. 4.

Nævnet fandt, at ansøger havde haft mulighed for at tilrettelægge en af sine feriedage i overensstemmelse med ferielukningen.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at kantinen også holdt ferielukket i perioden 18. til 22. februar på grund af skolens vinterferie. Ansøger havde derfor ikke haft mulighed for at tilrettelægge en af sine feriedage, så den faldt den 1. marts. Når der ikke var nogen elever, var der heller ikke nogen kantinedrift.

Under behandlingen af sagen modtog Ankestyrelsen supplerende oplysninger fra flere fagforbund om ansættelsesforholdene for medarbejdere, der var ansat i ustøttet arbejde på såvel kommunale som statslige skoler. Det fremgik heraf, at der i overenskomsterne var taget højde for, at skolerne er lukkede for elever i mere end 5 uger om året.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne udbetales ledighedsydelse ved afholdelse af en tvungen feriedag, når retten til ferie med ledighedsydelse i forvejen var brugt i forbindelse med en tidligere ferielukning.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke havde ret til at få udbetalt ledighedsydelse i forbindelse med sin tvungne feriedag den 1. marts.

Begrundelsen for afgørelsen var, at han kun havde ret til 5 feriedage med ledighedsydelse i perioden fra 1. januar til 30. april, jf. § 74e, stk. 3, nr. 3 i aktivloven.

Begrundelsen var endvidere, at en tvungen feriedag ikke kunne sidestilles med en midlertidig afbrydelse i arbejdet, jf. § 74a, stk. 4 i aktivloven.

Ifølge bemærkningerne til § 74a, stk. 4 skulle der være tale om hjemsendelse, vejrlig, arbejdsfordeling m.v. Det var hensigten med lovforslaget, at personer, der blev visiteret til fleksjob skulle have rimelige vilkår og rettigheder, der så vidt muligt svarede til de vilkår og rettigheder, som andre personer på arbejdsmarkedet havde.

Ifølge aktivlovens § 73, stk. 1 skulle løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, som udgangspunkt fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler.

Ankestyrelsen henviste derfor ansøger til at bede kommunen og eventuelt hans faglige organisation om at være ham behjælpelig med at undersøge hvilke regler, der gjaldt for ferieafholdelse efter overenskomsten på hans ansættelsesområde.

Ankestyrelsen tiltrådte med denne begrundelse det sociale nævns afgørelse.