Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-8-03 om fradrag for indtægter - feriepenge - tidligere arbejdsforhold - revalidering

Resume:

Der skulle ikke ske fradrag i revalideringsydelsen for feriepenge optjent i forbindelse med et tidligere ansættelsesforhold

Bestemmelsen om, at der skulle ske fradrag i revalideringsydelsen for indtægter fra andet arbejde, hvis de oversteg 12.000 kr. pr. år, omfattede ikke indtægter, der var indtjent før revalideringens start. Dette gjaldt selvom indtægten først kom til udbetaling efter, at revalideringen var påbegyndt. *)

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 125 af 25. februar 2003 - § 58, stk. 1, nr. 2

Note:

*) SM O-118-95 ophæves

Sagsfremstilling:

Ansøger havde fået bevilget revalideringsydelse fra 1. september 2002. Under sit tidligere arbejdsforhold havde hun optjent ret til ferie til afholdelse i ferieåret 1. maj 2002 til 30. april 2003, svarende til et feriepengebeløb på ca. 27.000 kr. brutto.

Hun fik underskrevet feriekortet i september 2002 i kommunens information. Kommunen foretog herefter fradrag i revalideringsydelsen for oktober 2002 med den del af feriegodtgørelsen, der oversteg 12.000 kr.

I klagen til nævnet oplyste ansøger, at hun ikke havde været i stand til at holde ferie, da hun havde været sygemeldt siden ferieårets begyndelse.

Nævnet tiltrådte, at kommunen havde været berettiget til at fradrage indtægter i form af feriegodtgørelse i revalideringsydelsen for det beløb, der oversteg 12.000 kr.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at feriegodtgørelse ved udbetalingen skulle sidestilles med indtægter fra andet arbejde, uanset at beløbet var optjent forud for revalideringsperioden, idet en feriegodtgørelse var beregnet til at træde i stedet for en arbejdsindtægt i forbindelse med afholdelse af ferie uden løn.

Nævnet henviste til aktivlovens § 58, stk. 2 og til § 6 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 670 af 11. juli 2000 om fradrag i dagpenge, orlovsydelse, aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse og etableringsydelse.

Nævnet fandt, at den omstændighed, at ansøger rent faktisk ikke havde afholdt ferie eller havde haft mulighed for at afholde ferie i den periode, hvor udbetalingen skete, ikke kunne bevirke, at der kunne bortses fra udbetalingen, idet det afgørende for modregningen var, hvornår udbetalingen fandt sted.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der skulle ske fradrag i revalideringsydelsen i forbindelse med udbetaling af feriepenge fra et tidligere arbejdsforhold.

Afgørelse:

Der skulle ikke ske fradrag i revalideringsydelsen for feriepenge optjent i forbindelse med et tidligere ansættelsesforhold.

Begrundelsen var, at bestemmelsen om, at der skal ske fradrag i revalideringsydelsen for indtægter fra andet arbejde, hvis de overstiger 12.000 kr. pr. år - ikke kunne anses for at omfatte indtægter, der var indtjent før revalideringens start. Dette gjaldt uanset, hvornår indtægten kom til udbetaling, og om der var tale om indtægt i form af feriepenge eller feriegodtgørelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at revalideringsydelsen var uafhængig af revalidendens indtægts- og formueforhold forud for revalideringens start.

Ankestyrelsen fandt endvidere, at bestemmelsen i aktivlovens § 58, stk. 1, nr. 2 skulle ses i sammenhæng med bestemmelsen i § 57, hvorefter en revalidend kun må have andet arbejde i begrænset omfang, når erhvervsplanen gennemføres, og kun hvis arbejdet kan forenes med erhvervsplanen.

Arbejde, der var udført før revalideringens start, kunne ikke anses for at have betydning for erhvervsplanens gennemførelse. Henvisningen i aktivlovens § 58, stk. 2 til de regler, der er fastsat i medfør af § 58 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ændrede ikke på dette forhold.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 20. december 2019, da den er erstattet af principafgørelse 103-19.