Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-13-03 om kontanthjælp - afvisning af pasningstilbud - standsning

Resume:

Udbetalingen af kontanthjælp kunne ikke standses alene med henvisning til, at modtager havde afvist at tage imod et tilbud om pasning af sine børn.

Standsning krævede i sådanne tilfælde, at modtageren i forbindelse med tilbudet om pasning havde afvist et åbent, rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 125 af 25. februar 2003 - § 13, stk. 1, § 13, stk. 2, § 13, stk. 3 nr. 5 og § 41, stk. 1

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en gift kontanthjælpsmodtager med to børn. På et møde i september aftales det, at kontanthjælpsmodtageren skulle give kommunen meddelelse om pasningstilbud, hvorefter hun ville blive visiteret til sprogskole. I juli året efter afslog hun pladsanvisningens tilbud om dagplejepladser til børnene.

Kommunen standsede herefter kontanthjælpen.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse med henvisning til, at hun ikke havde afvist et tilbud om aktivering eller andre tilbud, som kunne forbedre mulighederne for at få et arbejde. Hun ville således først blive visiteret til sprogskole som en beskæftigelsesfremmende foranstaltning, når hun havde pasning til sine børn.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om kommunen kunne standse udbetalingen af kontanthjælp til en modtager, der havde nægtet at tage imod et tilbud om pasning af sit barn.

Afgørelse:

Kommunen var ikke berettiget til at standse kontanthjælpen.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der ved vurderingen af om modtager opfyldte rådighedsforpligtelsen efter § 13, stk. 1 og 2 ikke alene kunne lægges vægt på, at hun afslog kommunens tilbud om pasning af sine børn.

Efter Ankestyrelsens opfattelse måtte standsning af kontanthjælpen i sådanne tilfælde kræve, at modtager havde afslået et åbent tilbud om arbejde, aktivering eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen i forbindelse med tilbudet om pasning ikke havde givet et åbent tilbud om arbejde, aktivering eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, jf. § 41, stk. 1.

Ankestyrelsen tilføjede, at en kontanthjælpsmodtager kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selv om hun har afslået at tage imod et kommunalt pasningstilbud.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.