Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-14-03 om ledighedsydelse - administration

Resume:

Der var ikke hjemmel til mod borgerens ønske at administrere hjælp i form af ledighedsydelse. Administrationshjemlen omfatter alene hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp og starthjælp samt enkeltydelser. Ledighedsydelse kan ikke betragtes som en sådan ydelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 125 af 25. februar 2003 - § 90, stk. 1

Sagsfremstilling:

Kommunen havde siden en bevilling af hjælp til en måneds huslejebetaling med tilbagebetaling administreret betalingen af en ledighedsydelsesmodtagers husleje. Beløbet blev betalt forud for udbetalingen af ledighedsydelsen.

Modtageren anmodede kommunen om at se bort fra huslejebetalingen, da hun havde behov for pengene til andre formål.

Kommunen fastholdt, at huslejen skulle betales, og at det havde været en betingelse for bevillingen af huslejehjælpen.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse, idet man fandt, at ledighedsydelse var omfattet af administrationshjemlen i aktivlovens § 90, stk. 1.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der mod borgerens ønske kan iværksættes administrationsordninger for indtægt i form af ledighedsydelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke mod borgerens ønske kunne beslutte, på hvilken måde ledighedsydelsen skulle udbetales.

Ledighedsydelse var således efter Ankestyrelsens opfattelse ikke omfattet af anvendelsesområdet for aktivlovens § 90, stk. 1.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen efter aktivlovens § 90, stk. 1 undtagelsesvis kan udbetale hjælpen på anden måde, herunder i kortere perioder, hvis en person uanset vejledning efter § 7 ikke skønnes selv at kunne administrere kontante beløb.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at der ved udtrykket hjælpen i § 90, stk. 1 må forstås hjælp efter reglerne i aktivlovens kapitel 4 (kontanthjælp, starthjælp) og kapitel 10 (enkeltydelser).

Det bemærkedes i den forbindelse, at det af bemærkningerne til lovforslaget om aktivloven fremgår, at der med den gældende formulering (af § 90) alene tilsigtedes en redaktionel ændring. Anvendelsesområdet for § 90 måtte derfor antages at være identisk med anvendelsesområdet for den tidligere gældende § 49 i bistandsloven. Ifølge denne bestemmelse omfattede administrationshjemlen hjælp efter bestemmelserne i afsnit III i bistandsloven. Dette skulle sammenholdes med, at reglerne om ledighedsydelse indsattes i et selvstændigt afsnit III a i bistandsloven.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.